Affichage du fichier PDF http://docs.whirlpool.eu/_doc/501933702013PL.pdf

Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF
Documentation PDF Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF  
Que recherchez-vous ?      Chercher

  

pobierz (102.7 KB) - VideoTesty.pl


Extrait du fichier http://docs.whirlpool.eu/_doc/501933702013PL.pdf (au format texte) :
INSTRUKCJA OBSAUGI
PRZED PRZYSTPIENIEM DO
EKSPLOATACJI PRODUKTU
" Produkt, który PaDstwo nabyli przeznaczony
jest wyBcznie do u|ytku domowego.
W celu najlepszego u|ytkowania urzdzenia
zapraszamy PaDstwa do dokBadnego
zapoznania si z instrukcj obsBugi, w której
znajdziecie PaDstwo opis Waszego
urzdzenia oraz pomocne porady.
Instrukcj nale|y zachowa, aby mo|na byBo z
niej korzysta w przyszBo[ci.
1. Po rozpakowaniu urzdzenia nale|y upewni
si, czy nie jest ono uszkodzone i czy drzwi
zamykaj si prawidBowo. Ewentualne szkody
powinny by zgBoszone sprzedawcy w cigu 24
godzin od dostarczenia produktu.
2. Przed uruchomieniem nale|y odczeka co
najmniej dwie godziny w celu zwikszenia
efektywno[ci obwodu chBodniczego.
3. Nale|y dopilnowa, aby zainstalowanie i
podBczenie urzdzenia zostaBy wykonane
przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z
instrukcj wytwórcy i zgodnie z obowizujcymi
przepisami lokalnymi.
4. Umy wntrze urzdzenia przed jego
u|ytkowaniem.

PORADY DOTYCZCE OCHRONY
ZRODOWISKA
1. Opakowanie
MateriaBy z opakowania nadaj si w 100% do
wykorzystania jako surowiec wtórny i s
oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji
opakowania nale|y dokona zgodnie z
przepisami lokalnymi. MateriaBy opakowaniowe
(woreczki plastikowe, kawaBki styropianu, itp.)
nale|y przechowywa poza zasigiem dzieci,
gdy| stanowi one potencjalne zródBo
zagro|enia.
2. ZBomowanie/Likwidacja
Urzdzenie zostaBo wyprodukowane z materiaBu,
który mo|e by wykorzystany jako surowiec
wtórny.
Niniejsze urzdzenie zostaBo oznaczone zgodnie
z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE w sprawie
zu|ytego sprztu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE).
Zapewniajc prawidBowe zBomowanie niniejszego
urzdzenia, przyczyni si PaDstwo do


  Fiche société Accès au site  


Les fichiers PDF en rapport avec le site www.whirlpool.fr...

Lentele 5019 396 03689
docs.whirlpool.eu
Lentel Trumpa instrukcija PRIE` NAUDODAMI `. .RENGIN. PIRM KART ATID}IAI PERSKAITYKITE `. SPAR IrJr NUORODr VADOV IR SUMONTAVIMO INSTRUKCIJAS! `IOS INDAPLOVS VALDYMO PULTAS .JUNGIAMAS PASPAUD}IANT BET KUR. MYGTUK, I`SKYRUS MYGTUK AT`AUKTI / I`JUNGTI. KAD TAUPYTr ENERGIJ, VALDYMO PULTAS AUTOMATI`KAI I`SIJUNGIA PO 30 SEKUND}Ir, JEI NEPALEID}IAMAS CIKLAS. (parink is apraaymus ~r. deainje) PROGRAMOS PASIRINKIMO MYGTUKAS Paspauskite mygtuk P (kelis
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501939603689LT.pdf
instructions importantes sur la sécurité avertissement
docs.whirlpool.eu
INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ VOTRE SÉCURITÉ AINSI QUE CELLE D'AUTRUI EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANTE Le présent manuel contient d'importants messages relatifs à la sécurité, qui figurent également sur l'appareil. Nous vous invitons à les lire soigneusement et à les respecter en toute circonstance. Ceci est le symbole d'alerte relatif à la sécurité. Il met en garde l'utilisateur et toute autre personne contre les risques potentiels dérivant de l'utilisation de cet appareil. Tous les m
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501931833387F.pdf
Tabela 5019 396 01838/B ADP 5600
docs.whirlpool.eu
Tabela Skrócona instrukcja obsBugi PRZED PIERWSZYM U{YCIEM URZDZENIA PROSIMY UWA{NIE PRZECZYTA NINIEJSZ SKRÓCON INSTRUKCJ OBSAUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTA{U! PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SI DOWOLNYM PRZYCISKIEM ZA WYJTKIEM PRZYCISKU ANULOWANIE/WYA. W CELU OSZCZDZANIA ENERGII PANEL STEROWANIA WYACZA SI AUTOMATYCZNIE PO UPAYWIE 30 SEKUND, JEZLI NIE ZOSTANIE WYBRANY {ADEN CYKL. (patrz opis opcji po prawej stronie) PRZYCISK WYBORU PROGRAMU Nacisn przycisk Progr
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501939601838bPL.pdf
RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
docs.whirlpool.eu
RO AWO/D 1100 TABEL CU PROGRAME A. Indicatorul U_ã deschisã Aceastã ma_inã de spãlat este dotatã cu funcþii automate de siguranþã care detecteazã _i diagnosticheazã defecþiunile într-o fazã timpurie _i vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: C D B. Indicatorul Service C. Indicatorul Robinet de apã închis D. Indicatorul Curcaci pompa A B H I J E Tip de spãlare / Note Simbol spãlare Programul E. F. G. H. - Pentru selectarea temperaturii, vã rugãm respectaþi recomand
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501930110416RO.pdf
??????????
docs.whirlpool.eu
!**  *!" * ! /, '"" " ! !" #& #" ! "&  " "  "    & #! * (   !/   *!   ! *  '!"
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501930701345BG.pdf
Istruzioni per l'uso
docs.whirlpool.eu
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA IMPORTANZA DELLA SICUREZZA PER SÉ E PER GLI ALTRI Il presente manuale e l apparecchio stesso sono corredati da importanti messaggi relativi alla sicurezza, da leggere ed osservare sempre. Questo è il simbolo di pericolo, relativo alla sicurezza, il quale avverte dei potenziali rischi per l utilizzatore e per gli altri. Tutti i messaggi relativi alla sicurezza saranno preceduti dal simbolo di pericolo e dai seguenti termini: PERICOLO Indica una situazione
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501960000181IT.pdf
ISTRUZIONI PER L'USO
docs.whirlpool.eu
ISTRUZIONI PER L USO INSTALLAZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO PRIMA DI USARE IL FORNO CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI ACCESSORI DEL FORNO TABELLA COTTURA MANUTENZIONE E PULIZIA DEL FORNO GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO ASSISTENZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 46 INSTALLAZIONE Informazioni tecniche per l installatore " Questo apparecchio ha un peso eccessivo, il sollevamento e la sua movimentazione deve essere fatta con l'intervento di due o più persone
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501931066092I.pdf
CONTENTS
docs.whirlpool.eu
3gb10042.fm5 Page 17 Tuesday, October 23, 2001 12:46 PM CONTENTS BEFORE USING THE WASHING MACHINE FIRST WASH CYCLE PRECAUTIONS AND GENERAL RECOMMENDATIONS DESCRIPTION OF THE WASHING MACHINE PREPARATION OF THE WASHING DETERGENTS AND ADDITIVES CLEANING THE FOREIGN BODY TRAP DRAINING RESIDUAL WATER CARE AND MAINTENANCE TROUBLESHOOTING GUIDE AFTER-SALES SERVICE TRANSPORT AND HANDLING INSTALLATION ELECTRICAL CONNECTION 3gb10042.fm5 Page 18 Tuesday, October 23, 2001 12:46 PM BEFORE USING THE WASHING
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501931210042GB.pdf

les produits Whirlpool dans la boutique

  PROMO

Lave linge top Whirlpool TDLR 70210

Whirlpool

Lave linge top Whirlpool TDLR 70210

449.00 €  549.00 €


 

  PROMO

Réfrigérateur 2 portes Whirlpool TTNF8211OXAQUA

Whirlpool

Réfrigérateur 2 portes Whirlpool TTNF8211OXAQUA

699.00 €  799.00 €


 

  PROMO

Réfrigérateur combiné Whirlpool EX BTNF5322OX

Whirlpool

Réfrigérateur combiné Whirlpool EX BTNF5322OX

749.00 €  899.00 €


 

  PROMO

WHIRLPOOL MWO618SL Micro-ondes Grill

Whirlpool

WHIRLPOOL MWO618SL Micro-ondes Grill

71.99 €  119.00 €


 

  PROMO

WHIRLPOOL BLF9121OX - Réfrigérateur congélateur bas - 369L (258+111) - Froid statique - A+ - L 59,5cm x H 201cm - Inox

Whirlpool

WHIRLPOOL BLF9121OX - Réfrigérateur congélateur bas - 369L (258+111) - Froid statique - A+ - L 59,5cm x H 201cm - Inox

333.99 €  600.00 €


 

  PROMO

WHIRLPOOL WWDE8612 - Lave linge séchant - Lav. 8kg / S?ch 6 kg - 1200 tours - Classe A - Blanc

Whirlpool

WHIRLPOOL WWDE8612 - Lave linge séchant - Lav. 8kg / S?ch 6 kg - 1200 tours - Classe A - Blanc

420.99 €  650.00 €


 

  PROMO

WHIRLPOOL WFE3C26 - Lave-vaisselle posable-14 couverts-46 dB-A++-Larg 60 cm-Moteur induction

Whirlpool

WHIRLPOOL WFE3C26 - Lave-vaisselle posable-14 couverts-46 dB-A++-Larg 60 cm-Moteur induction

270.99 €  499.00 €


 

  PROMO

WHIRLPOOL AMW140IX Micro-ondes encastrable 20 L

Whirlpool

WHIRLPOOL AMW140IX Micro-ondes encastrable 20 L

196.99 €  349.00 €


 

  PROMO

WHIRLPOOL WHM2110 - Congélateur coffre - 204L - Froid statique - A+ - L 81cm x H 86,5cm - Blanc

Whirlpool

WHIRLPOOL WHM2110 - Congélateur coffre - 204L - Froid statique - A+ - L 81cm x H 86,5cm - Blanc

211.99 €  350.00 €


 

  PROMO

WHIRLPOOL AKR808IX Elektra hotte decorative - Evacuation ou recyclage - 736m3-h max - 67dB max - 3 vitesses - L80cm - Inox

Whirlpool

WHIRLPOOL AKR808IX Elektra hotte decorative - Evacuation ou recyclage - 736m3-h max - 67dB max - 3 vitesses - L80cm - Inox

345.99 €  649.00 €


 

  PROMO

WHIRLPOOL AKZM670IX - Four électrique encastrable multifonction - Chaleur pulsée - 73L - Pyrolyse - A+ - Inox

Whirlpool

WHIRLPOOL AKZM670IX - Four électrique encastrable multifonction - Chaleur pulsée - 73L - Pyrolyse - A+ - Inox

390.99 €  679.00 €


 

  PROMO

WHIRLPOOL OWFC3C26X - Lave-vaisselle posable-14 couverts-46 dB-A++-Larg 60 cm-Moteur induction

Whirlpool

WHIRLPOOL OWFC3C26X - Lave-vaisselle posable-14 couverts-46 dB-A++-Larg 60 cm-Moteur induction

290.99 €  549.00 €


 


Les fichiers PDF à découvrir...

 • Le P bâtim équip Prix so ment e pés de m olaire et une module ...
  www.kyocera.fr
  Commu uniqué de p presse Une ar rchitecture moderne et des éc conomies d'énergie sont concilia ables Le P Prix so olaire suisse décer rné à un bâtim ment et e une e mais son in ndividuelle équip de m pés module Kyoce es era Kyoto / Neuss, XX octobre 2010 ­ Un l X 2 langage ar rchitectural clair l et les installation solaires s'accord ent à mer ns s rveille. C'est ce d ernationale pour qu'ont montré le bâtiment de l'UICN ( Union inte servation de la nature) situé à Gland (Suisse), et la la cons m
  http://www.kyocera.fr/poolcontent/fr/fr/solar_electric_systems/news/2010/Le_Prix_solaire_suisse_decerne_a_un_batiment_et_une_maison_individuelle_equipes_de_modules_Kyocera.-cps-69753-files-61237-File.cpsdownload.tmp/Pressemitteilung_KyoceraSolar_Schweizer
 • Réfrigérateur / Congélateur FT41BXE – SMEG ELITE MAXI VOLUME ...
  www.smeg.fr
  Réfrigérateur / Congélateur FT41BXE SMEG ELITE MAXI VOLUME TRES SOUPLE ET DESIGN SEDUISANT Elégant, fonctionnel et particulièrement économe, ce nouveau combiné réfrigérateur/congélateur SMEG de 471 litres en acier inox anti-trace et répertorié en classe énergétique A+, a la particularité de disposer d un tiroir central d un volume de 54 litres (situé entre un réfrigérateur armoire et un second tiroir dissimulant un compartiment congélation), convertible en réfrigérateur ou en congélateur, po
  http://www.smeg.fr/smeg_fr/docs/FT41BXE_FR.pdf
 • ECRAN plat Magazine - N°16.Décembre-Janvier 2009 - 53 rue ...
  www.cabasse.com
  ECRAN plat Magazine - N°16.Décembre-Janvier 2009 - 53 rue Turbigo - 75003 PARIS - Tél. 01.44.78.93.00 Sélectionné par / Selected by Cabasse France - Tel. +33 298.05.88.89 - www.cabasse.com ECRAN plat Magazine - N°16.Décembre-Janvier 2009 - 53 rue Turbigo - 75003 PARIS - Tél. 01.44.78.93.00 Sélectionné par / Selected by Cabasse France - Tel. +33 298.05.88.89 - www.cabasse.com ECRAN plat Magazine - N°16.Décembre-Janvier 2009 - 53 rue Turbigo - 75003 PARIS - Tél. 01.44.78.93.00 Sélectionné par /
  http://www.cabasse.com/medias/download/702-mt30-mc40-eole2-ecran-plat-magazine-dec-2008-jan-2009-fr.pdf
 • REV Family Sellsheet
  download.iomega.com
  Solutions techniques MODE D'EMPLOI : serveur VMware® ESX UTILISEZ VOTRE PÉRIPHÉRIQUE IOMEGA® STORCENTERTM NAS POUR INTRODUIRE DU STOCKAGE SUR LE SERVEUR ESX SITUATION : le serveur VMware ESX est un logiciel d'infrastructure virtuelle pour la consolidation et la gestion des systèmes. Je souhaite déployer le serveur ESX au sein de mon entreprise, donc je veux savoir comment utiliser mon périphérique Iomega NAS pour introduire du stockage sur le serveur ESX. OPTIONS DE STOCKAGE Le serveur VMware ES
  http://download.iomega.com/com/eu/fr/info/howto_vmwareesx_nas_solutions_sheet_fr.pdf
 • TravelMate C???? 4010
  ftp.acer-euro.com
  TravelMate C5@88 4010 C:>2>4AB2> >;L7>20B5;O Copyright © 2005. Acer Incorporated. A5 ?@020 A>E@0=5=K. C:>2>4AB2> ?>;L7>20B5;O :>@OI5< 8740=88 65B ?5@8>48G5A:8 3> >1O70B5;LAB20 C254>3> 1K B> =8 1K;> > B0:8E 87 =5 =5A5B. "0:85 872K5 8740=8O =0AB>OI53> @C:>2>4AB20 8;8 4>?>;=8B5;L=CN 4>:C
  ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/travelmate_4010/manual/tm4010_ru.pdf
 • PJ452-2 User Guide, French - ViewSonic
  www.viewsoniceurope.com
  ViewSonic PJ452 LCD Projector ® - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - C:>2>4AB2> ?>;L7>20B5;O - Ou(bKQŠ - Ou(bKQŠ Model No. : VS11334 Informations de conformité Pour les Etats-Unis This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) The device may not cause harmful interference, and (2) this device m
  http://www.viewsoniceurope.com/asset-files/files/user_guide/pj452/14898.pdf
 • 00062750man de en fr 72
  www.hama.fr
  Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied. 00062750/08.07 C O M P U T E R FireWire PCI-Einsteckkarte + Anschlusskabel PCI Card + Connecting Cable Carte PCI + Câble de connexion 00062750 d Bedienungsanleitung Wichtiger Hinweis zum internen IEEE 1394- Anschluss Bitte beachten Sie, dass der interne IEEE
  http://www.hama.fr/webresources/article-documents/00062/man/00062750man_de_en_fr_72.pdf
 • Lampes de luminothérapie
  www.philips.fr
  Lampes de luminothérapie ** url'EnergyLight: 1. étude menée par le Dr Avery et al. aux S Etats Unis et publiée dans la revue Acta Psychiatria Scandinavia en 2001 ; 2. étude menée par le Prof. Dr. T. Partonen et al. en Finlande et publiée dans la revue Affect Disorder en 2000. SurlegoLITEBLU: 1. étude menée par le Dr J. Anderson et al. aux Etats Unis en 2006 et publiée dans la revue Acta Psychiatria Scandinavia en 2009 ; 2. étude menée par le Dr S. Lockley et al. aux Etats Unis et publiée dans la
  http://www.philips.fr/consumerfiles/pageitems/locales/fr_FR/CONSUMER/download/Conseils_en_luminoth%C3%A9rapie_par_Philips.pdf
 
  Accueil  -   Soumettre un fichier  -   La boutique  -   Infos légales  -   A propos de Documentation-pdf
Documentation PDF copyright @ BL-Dev 2017