?????????? ?? ????????????

Extrait du fichier (au format texte) :

31954801RUS.fm Page 36 Tuesday, March 15, 2005 11:40 AM

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß
ÑÒÅÊËÎÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÎÉ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ Ê ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ
ÑÅÒÈ
ÑÎÂÅÒÛ ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈÈ ÝÍÅÐÃÈÈ
ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ
ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ È
ÎÁÙÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ ÄËß ÏËÈÒÛ
ÓÕÎÄ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÒÅÊËÎÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÛ
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÏÎÈÑÊÓ
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ
ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
36

31954801RUS.fm Page 37 Tuesday, March 15, 2005 11:40 AM

ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß
ÑÒÅÊËÎÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÎÉ
• Äëÿ îïòèìàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
Âàøåãî ïðèáîðà âíèìàòåëüíî
ïðî÷òèòå èíñòðóêöèè äëÿ
ïîëüçîâàòåëÿ è õðàíèòå èõ ïîä ðóêîé
äëÿ êîíñóëüòàöèé â áóäóùåì.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü
• Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü âñòðàèâàåòñÿ â
êóõîííûé ñòîë òîëùèíîé 20-50 ìì.
• Ðàññòîÿíèå ìåæäó íèæíåé ïîâåðõíîñòüþ
ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïëèòû è êóõîííîé
ìåáåëüþ èëè ðàçäåëèòåëüíîé ïàíåëüþ
äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ðàçìåðàì,
óêàçàííûì íà ðèñ. À.
• Åñëè ïëèòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðÿäîì ñ
âåðòèêàëüíîé ñòîéêîé, òî ðàññòîÿíèå ìåæäó
êðàåì ïëèòû è ñòåíêîé ñòîéêè äîëæíî áûòü íå
ìåíåå 100 ìì.
• Âûðåæüòå â ðàáî÷åì ñòîëå îòâåðñòèå ïîä ïëèòó
ïî ðàçìåðàì, óêàçàííûì â ïðèëàãàåìîì îòäåëüíî
Ëèñòêå îïèñàíèÿ èçäåëèÿ.
• Óñòàíîâèòå, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå,
ïðèëàãàåìóþ ïðîêëàäêó íà ïëèòå (åñëè îíà åùå

Les promotionsAKM 901/02 NOTICES D EMPLOI TABLE DE CUISSON ...
AKM 901/02 NOTICES D EMPLOI TABLE DE CUISSON ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
)5 $.0 127,&(6' (03/2,7$%/('(&8,6621  )R\HUUDGLDQW‘  )R\HUUDGLDQW‘  )R\HUUDGLDQW‘ &216(,/63285/$3527(&7,21'( / (19,5211(0(17 eOLPLQDWLRQGHVHPEDOODJHV ‡ ‡ /DWDEOHGHFXLVVRQHVWpTXLSpHGHSODTXHVIR\HUVGH GLIIpUHQWVGLDPqWUHV8WLOLVH]GHVXVWHQVLOHVGHFXLVVRQ GRQWOHGLDPqWUHGXIRQGHVWpJDORXOpJqUHPHQW VXSpULHXUjFHOXLGHODSODTXHGXIR\HU /HVPDWpULDX[G HPEDOODJHVRQWHQWLqUHPHQWUHF\FODEOHV ' 87,/,6(5/$7$%/('(&8,66

belangrijke veiligheidsinstructies waarschuwing
belangrijke veiligheidsinstructies waarschuwing
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN IS HEEL BELANGRIJK. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn uitgerust met belangrijke mededelingen die betrekking hebben op de veiligheid en die altijd gelezen en opgevolgd dienen te worden. Dit is een waarschuwingssymbool voor de veiligheid dat de gebruiker waarschuwt voor mogelijke gevaren voor hemzelf en voor anderen. Alle berichten die betrekking hebben op de veiligheid worden voortgegaan door een waarschuwingss

KÄYTTÖOHJE
KÄYTTÖOHJE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31902044FIN.fm Page 25 Friday, April 11, 2008 5:31 PM KÄYTTÖOHJE ENNEN KERAAMISEN LIEDEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS SÄHKÖLIITÄNTÄ ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ YMPÄRISTÖNSUOJELU VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA LIEDEN VARUSTEET KERAAMISEN LIEDEN PUHDISTUS JA HUOLTO VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 25 31902044FIN.fm Page 26 Friday, April 11, 2008 5:31 PM ENNEN KERAAMISEN LIEDEN KÄYTTÖÖNOTTOA " Jotta saisit uudesta laitteestasi parhaan mahdollisen hyödyn, on tärkeää että luet käyttöohjee

?????? ???????O? ??G??? ?????????S
?????? ???????O? ??G??? ?????????S
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
”•›¤™Ÿ  ¡ŸªŸ¤© ¨¥“•™‘ š‘¤‘¨¥š¤•£ •œ Ÿ¡™šŸ £—œ‘ WHIRLPOOL •œ Ÿ¡™šŸ£ š©”™šŸ£ WME36652 W K±Ä·³¿Á¯± ¨Å³µ¯¿ š»¬Ã· µ½µÁ³µ¹±º® ±ÀÌ´¿Ã· A++ š±Ä±½¬»É÷ µ½­Á³µ¹± 114  kWh ±½¬ ­Ä¿Â, ²¬Ãµ¹ ±À¿Äµ»µÃ¼¬Äɽ 

501963701096B_D.qxp:Layout 1
501963701096B_D.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRODUKTANGABEN D INBETRIEBNAHME DES GERÄTES Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln. Hinweis: - Lebensmittel, die vor dem Erreichen der Kühltemperatur eingelagert werden, können verderben. A. Kühlfach 1. Gebläsefilter 1a. Lüftertaste 1b. Lüfterabdeckung 2. Thermostat/Innenbeleuchtung 3. Abstellflächen / Bereich für Abstellflächen 4. Kältefach (ide

Scheda prodotto 5019 396 01808 ADG 9999
Scheda prodotto 5019 396 01808 ADG 9999
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Scheda prodotto Guida di consultazione rapida TASTO ON VISUALIZZATORE DELLA DURATA DEL LAVAGGIO E INDICAZIONE DI ANOMALIE Nella modalit operativa normale indica il tempo residuo (h:mm), mentre con Avvio ritardato  selezionato il tempo che rimane all avvio del programma (hh). Con indicazione F.. , consultare il capitolo Cosa fare in caso di... . TASTO START La spia si illumina durante il funzionamento, lampeggia quando si verifica un anomalia e si spegne alla fine del programma. PRIMA DI

FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FONTOS BIZTONSÁGI ELPÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani. Ez a biztonságra vonatkozó figyelmeztetQ szimbólum hívja fel az üzemeltetQ és mások figyelmét a lehetséges kockázatokra. Minden biztonsági üzenet elQtt ott áll a figyelmeztetQ szimbólum és az alábbi szöveg: VESZÉLY: olyan veszélyhelyzetre utal, amely

MOSOGATÓGÉP TERMÉKADATLAP
MOSOGATÓGÉP TERMÉKADATLAP
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
MOSOGATÓGÉP TERMÉKADATLAP MÁRKANÉV WHIRLPOOL TERMÉKMEGNEVEZÉS ADG 8798 A++ PC IX MOSOGATHATÓ TERÍTÉKEK SZÁMA 13 ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY A++ A 262 kWh/év energiafelhasználás 280 szabvány mosogatási ciklusra érvényes, hideg vízzel való feltöltés esetén, kiegészítve a készenléti állapot fogyasztásával. A tényleges energiafogyasztás a készülék használati módjától függ. Energiafogyasztás Eco 50°  programnál 0.92 kWh Energiafogyasztás készenléti

Travel Speaker
Travel Speaker
21/11/2016 - memorexsupport.com
Travel Speaker Compact I ll Play Your Tunes Mi2290BLK Memorex Compact Travel Speaker for iPod® offers portable sound in a unique, thin, and flexible design. Mi2290BLK boasts two 1.5  neodymium speakers custom engineered for full range, distinct sound and a backlit LCD display with clock function. You ll also enjoy the protection of an included, custom-fit neoprene carrying sleeve. The Memorex Compact Travel Speaker for iPod with style driven finishes is as flexible as you are  so you can br

Jukebox Studio
Jukebox Studio
16/03/2012 - www.archos.com
Jukebox Studio 101831 Install Guide ­ English .......... p. 2 Guide d'installation­ Français .......... p. 21 Betriebsanleitung ­ Deutsch .......... p. 40 Manual del usuario­ Español .......... p. 59 Manual dell' utilizzatore­ Italiano .......... p. 78 ARCHOS Jukebox Studio Manual version 2.0a Please visit our website www.archos.com to download the most recent manual and firmware -1- English - Table of Contents Warranty and Warnings .......................................................

UP-D897 UP-897MD - Sony
UP-D897 UP-897MD - Sony
21/09/2017 - www.sony.fr
UP-D897 Imprimante numérique Noir et Blanc UP-897MD Imprimante vidéo Noir et Blanc www.sonybiz.net/healthcare Sony renouvelle sa gamme d'imprimantes thermiques Noir et Blanc petit format et vous propose l' UP-D897, imprimante numérique noir et blanc et l 'UP-897MD, imprimante vidéo noir et blanc, qui succèdent aux UP-D895 et UP-895CE. Marche/Arrêt Molette « Jog Dial » Panneau LCD Boutons de réglage Ces deux nouvelles imprimantes sont les plus compactes et les plus rapides de leur caté

UN JEU D'ENFANTS !
UN JEU D'ENFANTS !
06/03/2012 - www.pentax.fr
COMPACT NUMERIQUE OPTIO E20 CODE ARTICLE SEUL CODE EAN SEUL CODE ARTICLE AVEC CHARGEUR 18636 0027075122369 1863600 CODE EAN AVEC CHARGEUR 0027075122796 2,4'' 6,3 cm 9 cm 3,2 cm UN JEU D'ENFANTS ! ACCESSOIRES EN OPTION 6 MEGAPIXELS, ZOOM OPTIQUE 3 FOIS (équiv. 34-102 mm en 135mm. f/2,8-4,8) EXCELLENT RAPPORT QUALITE/PRIX ECRAN LCD ULTRA LARGE 2,4 POUCES ALIMENTATION UNIVERSELLE SIMPLE D'UTILISATION (molette de sélection) Etui nylon N° 50101 VIDEO SONORE ILLIMITEE, 30 IMAGES / SEC. FILTRES NOIR

HT-SL70/SL75 Operation-Manual FR
HT-SL70/SL75 Operation-Manual FR
11/03/2012 - www.sharp.fr
FRANÇAIS Cinéma maison HT-SL70 et HT-SL75 barre de son comprenant une Barre de Son et un Caisson de Grave. Introduction Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit SHARP. Pour en tirer le meilleur parti, veuillez lire ce mode d'emploi très attentivement. Il vous guidera dans l'utilisation de votre produit SHARP. Notes : Ce produit est recommandé pour un téléviseur écran plat (LCD et plasma). Pour une connexion HDMI, ce produit prend en charge les signaux PCM (Modula

ARCHOS 50 Diamond : une entrée remarquée
ARCHOS 50 Diamond : une entrée remarquée
13/08/2016 - www.archos.com
ARCHOS 50 Diamond : une entrée remarquée A l occasion du CES Unveiled Paris, ARCHOS dévoile son prochain smartphone : l ARCHOS 50 Diamond et révolutionne le marché des smartphones 4G moins de 200 ¬. Igny, 22 octobre 2014  ARCHOS, marque française, dévoile le premier smartphone 4G huit cSurs au prix de 199.99 ¬ TTC. Disponible début 2015, ce bijou technologique se positionne comme le challenger du marché et devient ainsi une nouvelle référence combinant technologie de pointe