?????-

Extrait du fichier (au format texte) :

31210328TH.fm Page 1 Thursday, January 27, 2005 11:22 AM

ÊÒúÑ"
¡è͹¡ÒÃãªéà¤Ã×èͧ«Ñ¡¼éÒ
Ãͺ¡Òëѡ¤ÃÑé§áá
¢éͤÇÃÃÐÇѧáÅФÓá¹Ð¹Ó·ÑèÇä»
¤Ó͸ԺÒµÑÇà¤Ã×èͧ
¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡Òëѡ
¼§«Ñ¡¿Í¡áÅйéÓÂÒµèÒ§æ
¡ÒÃàÅ×Í¡â»Ãá¡ÃÁ
¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´·Õè´Ñ¡ÊÔè§á»Å¡»ÅÍÁ
¡ÒÃÃкÒ¹éӢѧ
¡ÒôÙáÅáÅкÓÃاÃÑ¡ÉÒ
¤Óá¹Ð¹Ó㹡ÒÃá¡é䢻Ñ"ËÒ
ºÃÔ¡ÒÃËÅѧ¡ÒâÒÂ
¡ÒÃà¤Å×è͹ÂéÒÂáÅТ¹Êè§
¡ÒõԴµÑé§

31210328TH.fm Page 2 Thursday, January 27, 2005 11:22 AM

¡è͹¡ÒÃãªéà¤Ã×èͧ«Ñ¡¼éÒ
1. ¹ÓºÃèØÀѳ±ìÍÍ¡áÅеÃǨÊͺ

6. ¡ÒÃàª×èÍÁµèͷҧ俿éÒ

a. µÑ´áÅÐÅÍ¡¾ÅÒʵԡ·ÕèËØéÁµÑÇà¤Ã×èͧÍÍ¡
b. ¶Í´Êèǹ»éͧ¡Ñ¹´éÒ¹º¹áÅÐÊèǹ»éͧ¡Ñ¹ÁØÁÍÍ¡
c. ¹ÓÊèǹ»éͧ¡Ñ¹´éÒ¹ÅèÒ§ÍÍ¡â´Â¡ÒÃàÍÕ§ áÅÐËÁعà¤Ã×èͧ
·ÕèÁØÁÅèÒ§´éÒ¹ËÅѧ
d. à»Ô´½Òâ´Â¡Òá´Å§àÅ硹éÍÂã¹¢³Ð·Õè¡´éÒÁ¨Ñº¢Öé¹ ¹Ó
Êèǹ¡Ñ¹¡ÃÐá·¡â¾ÅÕÊäµÃÕ¹ÍÍ¡
e. ¶Í´á¼è¹¿ÔÅìÁ»éͧ¡Ñ¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ÍÍ¡¨Ò¡á¼§¤Çº¤ØÁ
(¢Öé¹ÍÂÙè ¡ÑºáµèÅÐÃØè¹)
" ËÅѧ¨Ò¡¹ÓºÃèØÀѳ±ìÍÍ¡áÅéÇ µéͧµÃǨÊͺãËéá¹èã¨ÇèÒ
à¤Ã×èͧ«Ñ¡¼éÒäÁèªÓÃØ´àÊÕÂËÒ ËÒ¡äÁèá¹è㨠ÍÂèÒãªéà¤Ã×èͧ«Ñ¡
¼éÒ â»Ã´µÔ´µèͽèÒºÃÔ¡ÒÃËÅѧ¡ÒâÒ ËÃ×ͼÙéá·¹¨Ó˹èÒÂ
ÃÒÂÂèÍÂã¹¾×é¹·Õè¢Í§·èÒ¹
" à¡çºÇÑʴغÃèØÀѳ±ì (¶Ø§¾ÅÒʵԡ, ªÔé¹Êèǹâ¾ÅÕÊäµÃÕ¹ ÏÅÏ)
ãËé¾é¹Á×Íà´ç¡ à¹×èͧ¨Ò¡ÍÒ¨à»ç¹ÍѹµÃÒÂ

" ¡ÒÃàª×èÍÁµèͷҧ俿éҨеéͧ·Óâ´Âªèҧ෤¹Ô¤·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ
ªÓ¹Ò" µÒÁ¤Óá¹Ð¹Ó¢Í§¼Ùé¼ÅÔµ áÅТéÍ¡Ó˹´ÇèÒ´éÇÂ
Áҵðҹ´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ»Ѩ¨ØºÑ¹à·èÒ¹Ñé¹
" ¢éÍÁÙŷҧ෤¹Ô¤ (áç´Ñ¹ä¿¿éÒ ¡ÓÅÑ§ä¿ áÅпÔÇÊì) ¨ÐáÊ´§
ÍÂÙ躹á¼è¹áÊ´§¢éÑÍÁÙÅ·Õè´éÒ¹ËÅѧà¤Ã×èͧ
" à¤Ã×èͧ«Ñ¡¼éÒ¹Õé¨Ðµéͧàª×èÍÁµèÍà¢éҡѺàµéÒàÊÕº·ÕèµèÍÊÒ´Թ
µÒÁ¢éÍ¡Ó˹´»Ñ¨¨ØºÑ¹ à¤Ã×èͧ«Ñ¡¼éҨеéͧä´éÃѺ¡ÒõèÍŧ
´Ô¹µÒÁ¡®ËÁÒ ¼Ùé¼ÅÔµäÁèÃѺ¼Ô´ªÍºã´æ µèÍ¡ÒúҴà¨çº
¢Í§ºØ¤¤Å ËÃ×ͤÇÒÁàÊÕÂËÒÂã¹·ÃѾÂìÊÔ¹·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃäÁè
»¯ÔºÑµÔµÒÁ¤Óá¹Ð¹Ó

Les promotions501963701101A_PL.qxp:Layout 1
501963701101A_PL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
KARTA URZDZENIA PL - Wszystkie póBki oraz póBki drzwiowe s wyjmowane. - Temperatury wewntrzne urzdzenia s zale|ne od temperatury otaczajcego powietrza, czstotliwo[ci otwierania drzwi oraz od miejsca, w którym stoi urzdzenie. Podczas ustawiania temperatury nale|y uwzgldni te czynniki. - Akcesoria urzdzenia nie nadaj si do mycia w zmywarce. URUCHOMIENIE URZDZENIA Zamontowa rozpórki (je[li dostarczono w komplecie) na gónej cz[ci skraplacza znajdujcego s

QRG GT286 GB W10507596.indd
QRG GT286 GB W10507596.indd
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
QUICK REFERENCE GUIDE GB DIGITAL DISPLAY The display includes a 24-hour clock and indicator symbols. JET DEFROST BUTTON Use to select Jet Defrost function and select type of food to be defrosted. THIS AUTOMATIC SAFETY FUNCTION IS ACTIVATED 1 MINUTES AFTER the oven has returned to stand bymode . In this mode the door will be locked. THE DOOR MUST BE OPENED AND CLOSED e.g. putting food into it, before the safety lock is released. Else the display will show DOOR . COOK & REHEAT WITH MICROWAVES

QRG FT381 FT391 FR W10515468-R1.indd
QRG FT381 FT391 FR W10515468-R1.indd
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GUIDE D'UTILISATION RAPIDE FR BANDEAU DE COMMANDES BOUTON DE RÉGLAGE Sert régler le temps de cuisson ou le poids. TOUCHE VAPEUR Sert sélectionner la fonction Vapeur et la catégorie d aliments. TOUCHE FORCED AIR Sert sélectionner la fonction Chaleur pulsée et la température TOUCHE JET MENU CRISP Sert sélectionner la fonction Jet Menu Crisp et la catégorie d'aliment. POUR INTERROMPRE LA CUISSON : Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte :

návod na použitie pred použitím sklokeramickej ... - Whirlpool
návod na použitie pred použitím sklokeramickej ... - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
3sk53661.fm Page 14 Monday, November 25, 2002 12:19 PM NÁVOD NA POU}ITIE PRED POU}ITÍM SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY IN`TALÁCIA ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY TIPY NA U`ETRENIE ENERGIE OCHRANA }IVOTNÉHO PROSTREDIA PREHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI EÚ BEZPE NOST' PRI PRÁCI A V`EOBECNÉ RADY PRÍSLU`ENSTVO VARNEJ DOSKY STAROSTLIVOST' A ÚDR}BA SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY PRÍRU KA NA ODSTRAGOVANIE PROBLÉMOV SERVIS 14 3sk53661.fm Page 15 Monday, November 25, 2002 12:19 PM PRED POU}ITÍM SKL

Rad uredaja
Rad uredaja
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Rad ureaja Dodatne informacije (uklju ujui rjeaavanje problema i servis) mo~ete pronai u odgovarajuim dijelovima Uputa za uporabu. Sortirajte rublje prema oznakama za odr~avanje Nemojte suaiti u suailici rublja Prikladno za suaenje u suailici - na niskim temperaturama Prikladno za suaenje u suailici Sortirajte rublje prema: Debljini materijala: kada imate viae rublja nego ato stane u suailicu, odvojite rublje prema te~ini (npr. suaite ru nike odvojeno od tankog donjeg rub

290 3220 abcdefg x12 46
290 3220 abcdefg x12 46
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ADP7641 A A A A A A A 290 3220 ABCDEFG 2010/1059 X12 46

f tableau des programmes 5019 301 06536 - Lave linge
f tableau des programmes 5019 301 06536 - Lave linge
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
30106536F.fm Page 1 Tuesday, August 16, 2011 5:04 PM TABLEAU DES PROGRAMMES A. Voyant Ouverture porte  Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple : E Charge Température Symboles max. d entretien kg F. Touche Départ (Pause)  G. Touche Essorage variiable  (avec option Arrêt cuve pleine  ) H. Indicateur de déroulement du programme I. Touche Annulation/Vidange  J. To

AKR 602 633 634 660 683
AKR 602 633 634 660 683
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31833141.fm Page 1 Tuesday, November 2, 2004 12:55 PM $.5 $ INSTALLATIONSBESCHREIBUNG 0LQGHVWDEVWDQGEHUGHU.RFKIOlFKHFP (OHNWURSODWWHQ FP *DVgORGHU .RKOHNRFKSODWWHQ 6FKUHLEHQGLH,QVWDOODWLRQVDQZHLVXQJHQGHV*DVNRFKIHOGVHLQHQ JU|‰HUHQ$EVWDQGYRULVWGLHVHUQDWUOLFK]XEHDFKWHQ)ROJHQ6LHEHLGHU,QVWDOODWLRQ GHU1XPPHULHUXQJ ÖÖÖ 6FKOLH‰HQ6LHGDV*HUlWHUVWQDFKVHLQHU NRPSOHWWHQ,QVWDOODWLRQDQGDV6WURPQHW]DQ'DV$XVODVVU

Fiche produit Sony : 52/1237475685452.pdf
Fiche produit Sony : 52/1237475685452.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
Microchaîne CMT-Z100iRB (CMTZ100IRB.CEL) iPod non fourni Microchaîne avec station d'accueil iPod au design très tendance Puissance: 40 W Station d'accueil iPod intégrée Son de haute qualité: amplificateur numérique Port USB en façade USB Lecture & Enregistrement CD / Tuner RDS Ecran large www.sony.fr Caractéristiques techniques AMPLIFICATEUR Puissance (RMS 10%) : 2 x 20 W = 40W Fonctions CD, Tuner, Entrée Audio, USB, iPod Amplification numérique Fonction BASS BOOST pour renforcer les

Communiqué de presse - Philips
Communiqué de presse - Philips
07/04/2017 - www.philips.fr
Communiqué de presse 18 mars 2016 Philips Lighting lance une nouvelle famille de luminaires extérieurs LED connectés qui anticipe l ère de l Internet des objets " " " _ Une gamme de réverbères LED qui ouvre la voie d une migration vers un éclairage connecté Conçue pour le marché européen et dotée de prises pour capteurs et pour connectivité sans fil Elle intègre la nouvelle technologie d étiquette Philips Service qui simplifie la mise en Suvre et la maintenance Suresnes  Phi

DEDICA EC 680.M - Notice d'utilisation - De'Longhi
DEDICA EC 680.M - Notice d'utilisation - De'Longhi
04/05/2017 - www.delonghi.com
5713221171/07.13 De Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia EC680 MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER MACHINE À CAFÉ KAFFEEMASCHINE KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ š‘¦•¤™ˆ¡‘ KAFFEMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVINKEITIN !!", KÁVÉFPZPGÉP KÁVOVAR PRÍSTROJ NA KÁVU EKSPRES DO KAWY APARAT ZA KAVU KAVNI APARAT $( APARAT PENTRU CAFEA ECZ351 KAHVE MAKINESI +%14'/'* ''D3*9E'D , +E'CJF)

Cuisson Modulaire Elco 900
Cuisson Modulaire Elco 900
16/04/2012 - tools.professional.electrolux.com
Cuisson Modulaire Elco 900 Plaques coup de feu top gaz La ligne 900 Electrolux, équipements modulaires de cuisson, a été conçue pour répondre aux exigences requises dans une cuisine professionnelle. La flexibilité du design modulaire, avec ses unités monoblocs et tops disponibles en 178 modèles différents, signifie que l'installation peut être adaptée aux besoins d'un restaurateur moderne et professionnel. Le modèle 210230 est une plaque coup de feu gaz top. Code 210230 FACILE A INST

Fiche produit Sony : 61/1164903090061.pdf
Fiche produit Sony : 61/1164903090061.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
© Sony Europe. Sony est une marque déposée de Sony Corporation, Japon. La conception, les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs (mesures et poids) non métriques sont approximatives. RealShot, ExwaveHAD, HyperHAD, SuperHAD, DynaView, SuperExwave et MemoryStick sont des marques de Sony Corporation. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. CA Video Monitoring Poc

NAVIGON 92 Plus | 92 Premium
NAVIGON 92 Plus | 92 Premium
09/05/2012 - www.navigon.com
NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Manuel utilisateur Français Août 2011 Le symbole représentant une poubelle barrée sur roues signifie que dans l'Union européenne, le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette mesure s'applique non seulement votre appareil mais également tout autre accessoire caractérisé par ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Mentions légales NAVIGON AG Schottmüllerstra