belangrijke veiligheidsinstructies waarschuwing

Extrait du fichier (au format texte) :

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN IS HEEL BELANGRIJK.
Deze handleiding en het apparaat zelf zijn uitgerust met belangrijke mededelingen die betrekking hebben op de veiligheid en die altijd gelezen en opgevolgd dienen te worden.
Dit is een waarschuwingssymbool voor de veiligheid dat de gebruiker waarschuwt voor mogelijke gevaren voor hemzelf en voor anderen.
Alle berichten die betrekking hebben op de veiligheid worden voortgegaan door een waarschuwingssymbool en door de volgende termen:

GEVAARLIJK:

geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet voorkomen wordt, ernstige verwondingen kan veroorzaken.

WAARSCHUWING:

geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet voorkomen wordt, ernstige verwondingen kan veroorzaken.

Alle berichten die betrekking hebben op de veiligheid specificeren het mogelijke gevaar/waarschuwing waar ze betrekking op hebben en geven aan hoe de gevaren voor verwondingen, schade en elektrische schokken als gevolg van een onjuist gebruik van het apparaat beperkt kunnen worden. Houd u altijd strikt aan de volgende aanwijzingen:
" De installatie of het onderhoud dienen uit te worden gevoerd door een gespecialiseerde technicus in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijk van kracht zijnde veiligheidsnormen. Repareer of vervang nooit een willekeurig onderdeel van het apparaat als hier niet specifiek in de gebruiksaanwijzing om gevraagd wordt.
" Koppel het apparaat van het elektrische netwerk los alvorens een willekeurige installatiewerkzaamheid uit te voeren.
" Het is verplicht het apparaat te aarden. (Niet mogelijk voor afzuigkappen behorende tot de klasse II).
" De voedingskabel dient voldoende lang te zijn om een het apparaat op het stopcontact aan te kunnen sluiten.
" Trek nooit aan de voedingskabel van het apparaat om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
" Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet voor de gebruiker toegankelijk zijn.
" Raak het apparaat nooit met natte lichaamsdelen aan en maak hier nooit gebruik van als u blootvoets bent.
" Het gebruik van het apparaat is niet toegestaan aan personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriële of geestelijke capaciteiten,
of door personen zonder ervaring of kennis van het apparaat tenzij ze door personen, die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn, ingelicht zijn over het gebruik van het apparaat.
" Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in de handleiding. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur.
" Let er op, in het geval u gaten in de muur boort, dat u de elektrische aansluitingen en/of de buizen niet beschadigd.
" De ventilatiekanalen dienen altijd een afvoer naar de buitenlucht te hebben.
" De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor onjuist gebruik of de verkeerde instellingen van de bedieningen.
" Een constant onderhoud en reiniging waarborgen een correcte functionering en goede prestaties van het apparaat. Verwijder regelmatig de aanzettingen van vuil op de oppervlakken om het ophopen van vet te voorkomen. Verwijder en reinig of vervang het filter regelmatig.
" Flambeer nooit het voedsel onder de afzuigkap. De aanwezigheid van open vuur kan brand veroorzaken.
" De afgevoerde lucht mag niet in een rookkanaal gebruikt voor het afvoeren van rook van apparaten voor de verbranding van gas of andere brandstoffen worden afgevoerd maar dient een afzonderlijke afvoer te hebben. Alle nationale normen voor de afvoer van lucht voorzien door het art. 7.12.1 van de CEI
EN 60335-2-31 dienen te worden opgevolgd.
" Als de afzuigkap samen met andere apparaten op gas of anderen brandstoffen gebruikt wordt mag de negatieve druk in de ruimte niet groter dan 4 Pa (4x
10-5 bar) zijn. Verzeker u om deze reden van het feit dat de ruimte voldoende gelucht wordt.
" Laat de pan nooit onbewaakt achter tijdens het frituren van levensmiddelen aangezien de olie vlam kan vatten.
" Verzeker u ervan, alvorens de lampen aan te raken, dat ze afgekoeld zijn.
" Maak nooit gebruik van de afzuigkap als de lampen niet correct geïnstalleerd zijn en laat hem nooit zo achter om het mogelijke gevaar voor elektrocutie te voorkomen.
" De afzuigkap is geen steunoppervlak. Plaats hier dus nooit voorwerpen op en overbelaad de afzuigkap nooit.

Les promotionsISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI PER L'USO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
63602092I.fm Page 3 Monday, March 1, 2010 9:20 AM ISTRUZIONI PER L USO PRIMA DI USARE L APPARECCHIO CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO CONGELATORE COME SBRINARE E PULIRE IL COMPARTO CONGELATORE COME PULIRE IL COMPARTO FRIGORIFERO PULIZIA E MANUTENZIONE GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONE REVERSIBILITA  PORTE 3 63602092I.fm Page 4 Monday, March 1,

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE
GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE P C D E F G H I Q R S L M N O Compartiment Réfrigérateur A. Ventilateur et filtre antibactérien-antiodeurs (selon le modèle) B. Éclairage ampoule ou leds (selon le modèle) C. Clayettes D. Éclairage leds (selon le modèle) E. Couvercle du compartiment spécial ("Viande et poisson" ou "Zéro degré") (si disponible) F. Compartiment spécial ("Viande et poisson" ou "Zéro degré") (si disponible) G. Couvercle du(des) bac(s) fruits et légumes H. Bac(s)

AWT 2040 / 2050 - Master-Sam.com.ru
AWT 2040 / 2050 - Master-Sam.com.ru
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RUS AWT 2040 / 2050 Äîïîëíèòåëüí ÿ ôóíêöèÿ 1/2 ç ãðóçêè Öåíòðèôóã Ïðåäâ ðèòåëüí ÿ ñòèðê ÒÀÁËÈÖÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌ Äåëèê òíûå òê íè Õëîïîê Øåðñòü Öâåòíûå Ñëèâ Áûñòð ÿ ñòèðê Õîëîäí ÿ âîä Ñèíòåòèê Ì øèí âûêëþ÷åí Ïîëîñê íèå (1) Çí ÷åíèÿ äëèòåëüíîñòè ïðîãð ìì (â ðóêîâîäñòâå) îòíîñÿòñÿ ê ñò

Chart 5019 300 01161 - whirlpool documents
Chart 5019 300 01161 - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Chart Quick reference guide BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME CAREFULLY READ THIS QUICK REFERENCE GUIDE AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS! THE CONTROL PANEL OF THIS DISHWASHER ACTIVATES PUSHING ANY BUTTON EXCEPT CANCEL/OFF BUTTON. FOR ENERGY SAVING THE CONTROL PANEL DEACTIVATES AUTOMATICALLY AFTER 30 SECONDS IF NO CYCLE HAS STARTED. PROGRAM SELECTION BUTTON Push Programs  button (repeatedly) until the indicator of the required program lights up (see Table of programs  below). START/R

beschreibung des trockners - Billiger.de
beschreibung des trockners - Billiger.de
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
1 2 INHALT BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG DURCH! KURZANLEITUNG PROGRAMMÜBERSICHT VORBEREITEN DER WÄSCHE AUSWAHL DES PROGRAMMS UND DER ZUSATZFUNKTIONEN PROGRAMM STARTEN UND AUSFÜHREN PROGRAMM UMWÄHLEN UNTERBRECHEN EINES PROGRAMMS TÄGLICHE WARTUNG UND REINIGUNG GEBRAUCHSANWEISUNG INSTALLATION DES TROCKNERS Seite 4 SICHERHEITSHINWEISE UND ALLGEMEINE RATSCHLÄGE Seite 7 BESCHREIBUNG DES TROCKNERS Seite 10 HINWEIS - WARTUNG UND REINIGUNG Seite 10 PFLEGE UND REINIGUNG DES TÜRSIEBS Seit

AKM 901/02 NOTICES D EMPLOI TABLE DE CUISSON ...
AKM 901/02 NOTICES D EMPLOI TABLE DE CUISSON ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
)5 $.0 127,&(6' (03/2,7$%/('(&8,6621  )R\HUUDGLDQW‘  )R\HUUDGLDQW‘  )R\HUUDGLDQW‘ &216(,/63285/$3527(&7,21'( / (19,5211(0(17 eOLPLQDWLRQGHVHPEDOODJHV ‡ ‡ /DWDEOHGHFXLVVRQHVWpTXLSpHGHSODTXHVIR\HUVGH GLIIpUHQWVGLDPqWUHV8WLOLVH]GHVXVWHQVLOHVGHFXLVVRQ GRQWOHGLDPqWUHGXIRQGHVWpJDORXOpJqUHPHQW VXSpULHXUjFHOXLGHODSODTXHGXIR\HU /HVPDWpULDX[G HPEDOODJHVRQWHQWLqUHPHQWUHF\FODEOHV ' 87,/,6(5/$7$%/('(&8,6621 F

TUOTETIEDOT
TUOTETIEDOT
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
TUOTETIEDOT FIN - Varmista, että pakastinosaston ovi sulkeutuu kunnolla lisättyäsi osastoon elintarvikkeita. SÄILYTYSTILAN LISÄÄMINEN Pakastinosastoa voidaan käyttää myös ilman koreja/luukkua, jolloin tilaa on enemmän suurikokoisia tuotteita varten. Tuotteet voi tällöin laittaa suoraan hyllyille. HYDROSENSE-HYLLYT (mallikohtainen varuste) HydroSense-hyllyjen erikoispinta imee itseensä roiskeet, mikä helpottaa puhdistusta ja estää nesteroiskeiden valumisen alapuolella oleville hy

BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSESEKSJONEN RENGJØRING AV KJØLESEKSJONEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE INSTALLASJON OMHENGSLING AV DØRENE 96 63602029N.fm Page 97 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM FØR APPARATET TAS I BRUK " Apparatet du har anskaffet er kun beregnet på bruk i privat husholdni
 
 

appareils photo numériques quel appareil photo coolpix ... - Nikon
appareils photo numériques quel appareil photo coolpix ... - Nikon
04/07/2018 - www.nikon.fr
TECHNOLOGIES NIKON INNOVANTES Wi-Fi QUEL APPAREIL PHOTO COOLPIX CORRESPOND À MES BESOINS ? & Innovation révolutionnaire, la prise en charge intégrée des réseaux LAN sans ûl vous permet de transférer vos photos vers un ordinateur sans liaison ûlaire, soit depuis la mémoire de l appareil photo, soit chaque fois que vous prenez un cliché. La technologie Wi-Fi prend également en charge l impression sans ûl. Conûguration sans ûl " Insérez le CD-ROM du logiciel PictureProject d

S7350 Vianden
S7350 Vianden
13/02/2012 - www.samsung.com
Business Samsung S7350 L'élégance en finesse Slider Premium Ecran 2,6'' WQVGA 16 millions de couleurs 3G+, Quadri-bande Appareil photo 5 Mégapixels Autofocus Menu photo avancé Mémoire 100 Mo + MicroSDHC www.samsungmobile.fr Samsung S7350 Disponible en mars 2009 Caractéristiques principales Poids Dimensions Compatibilité réseaux Quadri-bande EDGE / GPRS HSDPA Bluetooth Batterie Autonomie en communication Autonomie en veille DAS Couleurs disponibles 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 2.1 / stere

NAVIGON MobileNavigator iPhone
NAVIGON MobileNavigator iPhone
09/05/2012 - www.navigon.com
NAVIGON MobileNavigator iPhone 1 Foires aux questions 2 1. 1.1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Géneral au MobileNavigator pour iPhone ....................................................................................... 7 C'est quoi un NAVIGON MobileNavigator pour iPhone? ............................................................. 7 Dans quel App Store est-il disponible le MobileNavigator pour iPhone? .............................. 7 Quelles cartographies offre-t-il le MobileNavigator pour iPho

ORDINATEUR PORTABLE VAIO VGN-AR61ZU - Sony
ORDINATEUR PORTABLE VAIO VGN-AR61ZU - Sony
16/02/2012 - www.sony.fr
L 'Assassinat de Jesse James © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. Blood Diamond © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. et Virtual Studios LLC. Harry Potter Publishing Rights © J.K.Rowling. Harry Potter et l'Ordre du Phénix © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. Nouveau VAIO FW par Sony Vivez la nouvelle expérience HD 16/9ème ! 3 films Blu-ray offerts Pour l'achat d'un ordinateur VAIO équipé d'un lecteur Blu-ray Du 15 juillet au 15 octobre 2008 (1) (1) Voir modalités de l'offre au dos

FM Stereo FM-AM Receiver
FM Stereo FM-AM Receiver
06/07/2018 - www.sony.fr
3-864-512-61(1) FM Stereo FM-AM Receiver Operating Instructions GB Mode d emploi F Gebruiksaanwijzing NL Bruksanvisning S STR-DA50ES øé 1998 by Sony Corporation WARNING Precautions To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. On safety To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only. Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet. Should any solid object or liquid fall in

fiche technique tole perforee entrelas - Tôle perforée sur mesure
fiche technique tole perforee entrelas - Tôle perforée sur mesure
09/06/2020 - www.tole-perforee-sur-mesure.com
FICHE TECHNIQUE TOLES PERFOREES www.tole-perforee-sur-mesure.com TOLE PERFOREE ENTRELAS CATEGORIE : MOUCHARABIEH ET ARABESQUE REFERENCE : DPM 10170 PERFORATION: Trous ronds de diametre 8 mm VIDE 23 % COURANT: 2000 X 1000 mm BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm MATIERE Acier noir | Acier galva Acier inox | Aluminium Sur demande: - bronze, laiton, cuivre - peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne EPAISSEUR : 2 mm et 3 mm Delai de production: 10 jours ouvrables apres commande