IFU_2010_ZH_Layout 1.qxd

Extrait du fichier (au format texte) :

IFU_2010_ZH:Layout 1 1/3/2011 6:28 PM Page 1

™–k!Ou(
Þc¥u5neöÿ f>y:VhN
\Of>y:QúS‚[¶˜„‹¾v„n)^¦(-18°CTŒ5°C)0
Y‚Xð—ó‹fb¥oÀm;TŒn)^¦cy:po•êpÁÿ Sïc OO‹fb¥q„pmc ”®mˆ–d0
Ylèÿ Œh!ÐˆLTÿ _Ř{{I_…2/3N*\eöÿ ‹©P¨[Xn)^¦€ýY¾R0T‹¾Yv„kc^8ˆÅ}‘Ï0
Y‚g v„‹Ýÿ bŠb—ƒÌTŒ–2_TsÇnäVhY‚SˆÅN
b@y:[šOM0

NOu(‹¾Yeö
bŠ‹¾Ye­_u5nÞc¥0nzz‹¾Y^vSJQs•íQ°{±•èÿ ‹©Q…èP¨ri[¤l0kde¹_SïQM_bbSÑ— TŒ_
Ts0Y‚‹¾Y^&g êR¨R6Q°g:ÿ
1. Qs•íO›l4Ÿ™Y40
2. PzzQ°vÒ0
P\u5eö
[ùNŽg•12\eöv„P\u5ÿ Sï‹©Q°{±•èOÝcQs•í0Ùh7SïO˜ßTÁOÝcONn)g•eö•ô0
[ùNŽP\u512\eöNåN
ÿ bŠ˜ßTÁNÎQ°{±N-SÖQú^ve>QeSæYNSðT[Xe>v„‹¾Y‘Ì0

‹¾Yv„~ôb¤TŒnm
R)u(NWWe°v„o^TŒT+g Q°{±Q…èNu(N-`'nmRBv„n)l4ge[ùQ°{±ÛˆL[šgnm0‹÷RÿOu(x膀`'
nmRB0
‹÷RÿOu(„¸l}nm‹¾Y0^ú‹®W(bÆ–dN†RMŽ"gTÿ R)u(T8\g:[ùQ·QÝVhÛˆLnm(‹÷S–[‰ˆÅbK
QŒ)0
c§R6—bgv„c •.TŒf>y:Vh([ùNŽgÐN›W‹S÷ÿ OMNŽQ·…Ï[¤•èN
)N_—Ou(T+g ‘R|¾SÊQvˆMubRv„N§TÁ
ÛˆLnmÿ Sê€ýu(^r^dæbí0
poláv„fôcb
‘͉N‹˜yÿ
" fôcbpoláRMÿ ^”Nvô‰QHbŠ‹¾Ye­_u5nÞc¥0
" fôcbRMÿ ^”QHbÆN nQIg(Y‚g v„‹Ý)0fôcb[ŒbT‘Íe°ˆÅN
nQI
g0
" Q…èqgfpov„poláN:SaSã_0
" Y‚g v„‹Ýÿ R6Q°g:TŒ™nl4Vhv„poláN:fnv„‡ºSãpoláÿ OFW(gÐN›
W‹S÷N
OˆÅg Ledpo0
" vø[ùNŽO ~ßv„poláÿ LedpoQwg fô•v„[ÿT}ÿ Sïe9U„Sï‰ÆgaNöTŒe/
cs¯OÝ0
^”R)u(U.Tb€g/gR¡N-_Ãb~Ï•UFYg U.v„{IT ry`'poláÛˆLfôcb0
Y‚N§TÁ‘MYLedpoÿ fôcbeö‹÷€T|ûU.Tb€g/gR¡N-_Ã0

IFU_2010_ZH:Layout 1 1/3/2011 6:28 PM Page 2

Q°TŒ/bl4O›~ÙVh(Y‚g v„‹Ý)v„nm0SkuYt
TŒ~ôb¤
_ý‰ÆhQúv„SkuYtcy:eöÿ g Sï€ýO_qTÍl4(v„Sku[‰Qhch0
" {,Nk!Ou(‹¾YRMTŒkÏk!fôcbÇnäVhTÿ ^ú‹®u(9-14QlSGnl4mAÇ‹¾YbÛˆL6-7R”Ÿ(—^Þ~ív„
N_SïNåÿ SꉁW(Ou(NKRMÛˆLSsSï)v„Q²mÿ NåbŠ™–24\eöR6 v„Q°WWnp0
" _S4-5Y)l¡g Ou(™nl4Vheöÿ ^ú‹®[ùs¯ïÛˆLnmÿ c’pRYËv„NQlSGl40
" Sêu(~ϏÇSkumˆkÒYtv„SÌbKbŠSïb½Qú_™nl4Vh(Y‚g v„‹Ý)e>VÞSŸY0
" ^ú‹®NÅOu(êgel4ge[ù[¹VhbP¨Q°vҏۈL[šgQ²m0
" _Ř{c qgc§R6—bgN
v„cy:bW(30Y)NåN
l¡g Ou(R6Q°g:/™nl4VhTbgˆLÇnäVhfôcb0
" ^ú‹®W(kÏk!fôcbÇnäVheöÿ N_R)u(TNŽN˜ßric¥‰æv„gPe™€ Ne9SØgPe™ry`'v„mˆkÒRB(k!l/‘x vÐWú)[ùR6Q°/™nl4|û~ߏۈLSkumˆkÒYt0Ou(RMu(wx2QlSGv„nl4ÛˆLQ²m0

Les promotionsRO FL 5085/A 5019 301 10175
RO FL 5085/A 5019 301 10175
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO FL 5085/A A. Buton Pornit/Oprit (On/Off) B. Indicacie Pornit/Oprit A B În timpul programului de spãlat selecþionat butonul de selectare a programului se mi_cã pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazele prespãlare, spãlare principalã, limpezire _i centrifugare. Fiecare etapã dureazã de la câteva secunde pânã la câteva minute. i : opþional / Da : dozaj necesar 1) Pentru o protecþie sporitã a articolelor de îmbrãcãminte cu acest program viteza de centri

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA ...
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
5019 310 01361 AR Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA Printed in Italy 11/2011 AR18 +þçþ¼þŽþ‹þ¢ þþûþ³þ˜þ¨þªþþá þíþþ×þ˜þ®þþ£þŽþ• , +þÛþôþÔþôþ” þ×þ®þ!þ“ þŸþªþíþÝ þþßþÄþìþò , +þóþ¸þôþ® þþßþ þªþíþÝ þ‡þßþð þƒþÓþÀþÞ þíþÇþôþÔþ” þûþ³þ˜þ¨þªþþãþìþŽ þãþÊ þƒþñ þÃþÌþŽþá þãþÌþôþæ þóþ˜þâ þÃþìþôþ

RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWO/D 1100 TABEL CU PROGRAME A. Indicatorul U_ã deschisã Aceastã ma_inã de spãlat este dotatã cu funcþii automate de siguranþã care detecteazã _i diagnosticheazã defecþiunile într-o fazã timpurie _i vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: C D B. Indicatorul Service C. Indicatorul Robinet de apã închis D. Indicatorul Curcaci pompa A B H I J E Tip de spãlare / Note Simbol spãlare Programul E. F. G. H. - Pentru selectarea temperaturii, vã r

f awm 1008 tableau des programmes 5019 301 15279
f awm 1008 tableau des programmes 5019 301 15279
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
F AWM 1008 Touche On/Off (Marche/Arrêt) Sélecteur de programme Touche Départ (Pause) Touches d options Sélecteurs Touche Départ différé Touche Favoris Touche Annulation (Vidange) I. Indicateur de déroulement du programme G D C A Type de linge/Remarques - Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l étiquette d entretien. H B F } Programme Étiquettes d entretien2) I/J D } A. B. C. D. E. F. G.

Scarica
Scarica
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ACE 010 www.whirlpool.com 1 INSTALLAZIONE MONTAGGIO DELL APPARECCHIO DURANTE L INSTALLAZIONE seguire le istruzioni per il montaggio fornite separatamente. PRIMA DI COLLEGARE L APPARECCHIO CONTROLLARE che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione della propria abitazione. ASSICURARSI CHE L APPARECCHIO NON SIA DANNEGGIATO. L APPARECCHIO È PROGETTATO PER FUNZIONARE a temperature ambiente superiori al punto di congelamento dell acqua (0°C). Se acqua residua do

GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRUIKSAANWIJZING
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIE ....................................27 MILIEUTIPS ................................................... 32 BELANGRIJK ................................................. 32 ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN ...... 33 ACCESSOIRES VAN DE OVEN.................... 34 ONDERHOUD EN REINIGING .................... 34 OPSPOREN VAN STORINGEN ................... 36 KLANTENSERVICE ....................................... 36 Om optimaal gebruik van uw nieuwe oven te kunnen maken de gebr

Táblázat 5019 396 03660 - Orczy
Táblázat 5019 396 03660 - Orczy
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzQn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. INDÍTÁS/FOLYTATÁS GOMB Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott program elindításához: a je

AKR 602 633 634 660 683
AKR 602 633 634 660 683
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31833141.fm Page 1 Tuesday, November 2, 2004 12:55 PM $.5 $ INSTALLATIONSBESCHREIBUNG 0LQGHVWDEVWDQGEHUGHU.RFKIOlFKHFP (OHNWURSODWWHQ FP *DVgORGHU .RKOHNRFKSODWWHQ 6FKUHLEHQGLH,QVWDOODWLRQVDQZHLVXQJHQGHV*DVNRFKIHOGVHLQHQ JU|‰HUHQ$EVWDQGYRULVWGLHVHUQDWUOLFK]XEHDFKWHQ)ROJHQ6LHEHLGHU,QVWDOODWLRQ GHU1XPPHULHUXQJ ÖÖÖ 6FKOLH‰HQ6LHGDV*HUlWHUVWQDFKVHLQHU NRPSOHWWHQ,QVWDOODWLRQDQGDV6WURPQHW]DQ'DV$XVODVVU

?? - Logitech
?? - Logitech
05/12/2014 - www.logitech.com
COLOR SPECIFICATIONS BRAND / LAUNCH: Logitech 2010 PROJECT TITLE: Blazer SPOT COLORS DIE LINE COLOR (NO PRINT) DETAILS: AMR/ GSW Guide 3x3 panel PROCESS COLORS DIE LINES K 5 25 50 75 95 DIELINE NAME: n/a DIELINE RECEIVED: n/a SPECIFICATIONS / NOTES: Files to CnN Job is one-color THIS PRINT SIZE / SCALE: 100% of original Designer: Emma Ghiselli Location: Fremont, CA, USA MODIFICATION DATE: May 4, 2010 1 Getting started with Logitech® Rumble Gamepad F510 {€OSN-e‡

8.390 FHT - Toshiba
8.390 FHT - Toshiba
21/06/2016 - www.toshiba.fr
CIA LE S Solutions PME-PMI les Rendez-vous Offres valables du 23 novembre au 31 décembre 2001 Pour de plus amples informations, contactez Toshiba Infos ' 0892 69 29 49 (2,23 F la minute) * En toute liberté ** Prix conseillés chez les Revendeurs et distributeurs Agréés Toshiba participant cette opération en France Métropolitaine. Ces offres sont valables du 23 novembre au 31 décembre 2001 dans la limite des stocks disponibles. Elles ne sont pas cumulables avec d'autres promotions Toshi

Touch Mouse Instructions Version 4, 15-Nov-09 ... - Logitech
Touch Mouse Instructions Version 4, 15-Nov-09 ... - Logitech
05/12/2014 - www.logitech.com
Touch Mouse Instructions Version 4, 15-Nov-09 QUICK INSTRUCTIONS 1. Install the Touch Mouse app on your iPhone or iPod touch 2. Install the Touch Mouse Server software on your Mac or PC 3. Start the Touch Mouse Server on your Mac or PC Mac Find the file iTouch-Server.app and double-click it. The server icon will appear in the Menu Bar. PC Go to the Windows Start Menu and select Logitech Touch Mouse Server. The server icon will appear in the system tray. 4. Run the Touch Mouse app on your iPh

Cle-USB-TV
Cle-USB-TV
10/04/2012 - www.heden.fr
CE S R DOT LU B A I/V R fB H D V S e:E E T U B L c U Bnen ta i/ V o s eme déo tr rd e d rg re a l S I re rd T vu p r t 'cue l a i t ee a r é t o a o d ltl io d p ivt P o P p r be o n c sr i en t aé v i e u or C u C ot lcn et u ln re. ésn s e a é 't 200 tt n d mo d e t r d cu r e p rc r 50 Sai s u n e ni éo vi t a péi . o e r e L c U Bnen ta i/ V o s eme d po tru x m d stt n a l S I re rd T vu p r t e r e a mai é t o mu e s i s ao e d s h î s e V u n e ni ! t e ca e d T d mo d e t r

CP - Q550 - final
CP - Q550 - final
12/03/2012 - www.nikon.fr
Le Nikon D3000, mon premier reflex Tout ce que vous avez toujours voulu obtenir avec votre appareil numérique... Sans avoir jamais osé rêver d'un reflex Nikon, le groupe japonais des technologies de l'image et marque mythique du monde de la photographie, présente le Nikon D3000, le premier reflex intelligent qui vous comprend. Le Nikon D3000 est destiné tous ceux qui veulent réaliser de belles images sans se préoccuper des paramétrages de l'appareil et permet aux amateurs de passer simpl

Xserve Intel (Late 2006) DIY Procedure for Logic ... - Support
Xserve Intel (Late 2006) DIY Procedure for Logic ... - Support
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
øÿ Xserve (Late 2006) Logic Board Replacement Instructions Follow the instructions in this document carefully. Failure to follow these instructions could damage your equipment and void its warranty. Online instructions are available at http://www.apple.com/support/diy/. Working Safely Inside the Xserve Always touch the Xserve enclosure to discharge static electricity before you touch any components inside the Xserve. To avoid generating static electricity, do not walk around the room until you