iMac ?d???? s?µa?t???? p????f????? ??a t? ... - Support

Extrait du fichier (au format texte) :

iMac

Ÿ´·³Ì ÷¼±½Ä¹ºÎ½
À»·Á¿Æ¿Á¹Î½ ³¹± Ä¿ ÀÁ¿Ê̽

‘ÅÄÌ ¿ Ÿ´·³Ì ÷¼±½Ä¹ºÎ½ À»·Á¿Æ¿Á¹Î½ ³¹± Ä¿ ÀÁ¿Ê̽
ÀµÁ¹­Çµ¹ À»·Á¿Æ¿Á¯µÂ ±ÃƬ»µ¹±Â, ǵ¹Á¹Ã¼¿Í, ±ÀÌÁÁ¹È·Â º±¹
±½±ºÍº»É÷Â, º±½¿½¹Ã¼Î½ º±¹ ¬´µ¹±Â ÇÁ®Ã·Â »¿³¹Ã¼¹º¿Í,
º±¸Î º±¹ Ä·½ ÀµÁ¹¿Á¹Ã¼­½· µ³³Í·Ã· µ½Ì ­Ä¿Å ³¹± Ä¿ iMac
ñÂ. ¤¿ ¼¿½Ä­»¿ iMac ñ ¼À¿Áµ¯ ½± ¼·½ ÀµÁ¹»±¼²¬½µ¹ Ì»µÂ
Ĺ ´Å½±ÄÌķĵ À¿Å ÀµÁ¹³Á¬Æ¿½Ä±¹ ÃÄ¿ À±Á̽ ­³³Á±Æ¿.

±

”¹±²¬Ãĵ Ì»µÂ Ĺ À»·Á¿Æ¿Á¯µÂ ±ÃƬ»µ¹±Â º±¹
Ĺ ¿´·³¯µÂ »µ¹Ä¿ÅÁ³¯±Â ÀÁ¹½ ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹®ÃµÄµ
Ä¿ iMac ³¹± ½± ±À¿ÆͳµÄµ ÄÁ±Å¼±Ä¹Ã¼¿ÍÂ. “¹±
½± ÀÁ±³¼±Ä¿À¿¹®ÃµÄµ »®È· ¼¹±Â ­º´¿Ã·Â
Ä¿Å iMac Ÿ´·³¿Í ³Á®³¿Á·Â ­½±Á¾·Â º±¹ Ä·Â
ĵ»µÅı¯±Â ­º´¿Ã·Â Ä¿Å À±Á̽Ŀ Ÿ´·³¿Í
÷¼±½Ä¹ºÎ½ À»·Á¿Æ¿Á¹Î½ ³¹± Ä¿ ÀÁ¿Ê̽,
µÀ¹ÃºµÆĵ¯Äµ Ä· ´¹µÍ¸Å½Ã·: / /support.apple.com/
el_GR/manuals/imac

£·¼±½Ä¹º­Â À»·Á¿Æ¿Á¯µÂ ±ÃƬ»µ¹±Â
º±¹ ǵ¹Á¹Ã¼¿Í
 ¡Ÿ•™”Ÿ Ÿ™—£—: / /— ¼· Ä®Á·Ã· ±ÅÄν Äɽ ¿´·³¹Î½
±ÃƬ»µ¹±Â ¸± ¼À¿Á¿Íõ ½± º±Ä±»®¾µ¹ õ ÀÅÁº±³¹¬,
·»µºÄÁ¿À»·¾¯± ® ¬»»¿Å µ¯´¿Å ÄÁ±Å¼±Ä¹Ã¼Ì ® ¶·¼¯± ÃÄ¿
iMac ® ¬»»µÂ ÃÅúµÅ­Â.
£ÉÃÄ̠ǵ¹Á¹Ã¼Ì ± Ä¿À¿¸µÄµ¯Äµ Ä¿ iMac µÀ¬½É õ
Ãı¸µÁ® µÀ¹Æ¬½µ¹± µÁ³±Ã¯±Â.  ¿Ä­ ¼·½ ɸµ¯Äµ ¿À¿¹¿´®À¿Äµ
±½Ä¹ºµ¯¼µ½¿ ÃÄ¿ µÃÉĵÁ¹ºÌ ´¹±¼­Ã¿Å Äɽ ±½¿¹³¼¬Äɽ
µ¾±µÁ¹Ã¼¿Í.
µÁÌ º±¹ ųÁ­ Ä¿À¿¸µÃ¯µ  ± ÆÅ»¬Ãõĵ Ä¿ iMac
¼±ºÁ¹¬ ±ÀÌ À·³­Â ųÁν, ÌÀÉ À¿Ä¬, ½¹ÀÄ®ÁµÂ, ¼À±½¹­ÁµÂ,
½Ä¿Å¶¹­ÁµÂ, º.¿.º. ± ÀÁ¿Ãıĵ͵ĵ Ä¿ iMac ±ÀÌ Å³Á±Ã¯± ®
º±¹Á¹º­Â ÃŽ¸®ºµÂ ųÁ±Ã¯±Â, ÌÀÉ ²Á¿Ç®, ǹ̽¹ º±¹ ¿¼¯Ç»·.
¤Á¿Æ¿´¿Ã¯± ÁµÍ¼±Ä¿Â ‘À¿ÃŽ´­Ãĵ Ä¿ º±»Î´¹¿
ÁµÍ¼±Ä¿Â (ÄÁ±²Î½Ä±Â Ä¿ ²Íü±, Ìǹ Ä¿ º±»Î´¹¿)
º±¹ ±À¿ÃŽ´­Ãĵ Ä¿ º±»Î´¹¿ Ethernet ® Ä¿ º±»Î´¹¿
Ä·»µÆν¿Å, ±½ ÅÀ¬Áǵ¹, µ¬½ ¹ÃÇ͵¹ º¬À¿¹± ±ÀÌ Ä¹Â À±Á±º¬ÄÉ
ÀµÁ¹ÀÄÎõ¹Â:
 ˜­»µÄµ ½± ÀÁ¿Ã¸­ÃµÄµ º¬Áı ¼½®¼·Â (· º¬Áı ¼½®¼·Â
¼À¿Áµ¯ ½± ±½Ä¹º±Ä±Ãı¸µ¯ ±ÀÌ Ä¿½ ÇÁ®ÃÄ· ¼Ì½¿ Ãı
¼¿½Ä­»± 27 ¹½ÄÃν)
 ¤¿ º±»Î´¹¿ ÁµÍ¼±Ä¿Â ® Ä¿ ²Íü± ­Çµ¹ Ƹ±Áµ¯ ®
À±Á¿Åù¬¶µ¹ ¯Ç½· ¶·¼¹¬Â
 £±Â ­ÀµÃµ º¬Ä¹ ¼­Ã± ÃÄ¿ ÀµÁ¯²»·¼±
 ¤¿ iMac µºÄ­¸·ºµ õ ²Á¿Ç® ® ÅÈ·»® ųÁ±Ã¯±

Les promotionsiWeb Aan de slag - Apple
iWeb Aan de slag - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
iWeb Aan de slag Kennismaking met iWeb en instructies voor het maken van websites 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 2 3 3 3 4 4 4 6 8 8 9 9 10 11 12 16 18 20 21 22 23 25 25 26 Inhoudsopgave Welkom bij iWeb Informatie over iWeb Het doel van de oefening Voordat u begint De benodigdheden Woordenlijst De iWeb-interface Leren werken met iWeb Stappen voor het maken van een website Stap 1: uw website plannen Stap 2: uw website bouwen

WebObjects 3.5 Tools And Techniques - Support - Apple
WebObjects 3.5 Tools And Techniques - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
WEBOBJECTS TOOLS AND TECHNIQUES Apple,NeXT, and the publishers have tried to make the information contained in this manual as accurate and reliable as possible, but assume no responsibility for errors or omissions. They disclaim any warranty of any kind, whether express or implied, as to any matter whatsoever relating to this manual, including without limitation the merchantability or ûtness for any particular purpose. In no event shall they be liable for any indirect, special, incidental, or

Mac OS X? ???? ?? ??????. - Apple
Mac OS X? ???? ?? ??????. - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Mac OS XÇD Á$ÎXÕX®0 ÈÅÐ Ç}Å´¼ôÂíÂÜÆ$. Çt ³ÄÐPºXÒ¸²” Mac OS XÇD Á$ÎXÕX®0 ÈÅÐ ¼´ÜÂÜ Ç}Å´Å| ÕX²” ÉÆ”Õ\ ȼô¹| ȬõÕi²È²ä. Çt ³ÄÐPºXÒ¸¹| Ì8 ÈpÕXÅì ÉÀÆд²” ÎôÔèÑ0, ÂܤÑ\ Æ”­lÀ¬Õm ¼ Mac OS X Á$ÎXÅÐ ­Õ\ ȼô¹| Å»ÇD  Ljµ²È²ä. Mac OS XÅÐ ­Õ\ ³T ǐÁ8Õ\ ȼô¹| ¼ô¸$ºt ÅD·˜ÇX Apple Æù À¬ÇtÒ¸¹| ¼)»8ÕXÂíÂÜÆ$. m www.applecomputer.co.kr/maco

instalación y configuración de Mac OS X 10.5 - Apple
instalación y configuración de Mac OS X 10.5 - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Guía de instalación y configuración de Mac OS X 10.5 Leopard Si ya tiene instalada la versión 10.3 o posterior del Mac OS X en su ordenador: sólo necesitará actualizarse a Leopard. Consulte el apartado Actualización del Mac OS X  en la página 1. Para instalar el sistema desde cero, borre el disco rígido antes de instalar el Mac OS X o software adicional: vaya al apartado Instalaciones personalizadas  en la página 3. Para saber qué versión del Mac OS X ti

eMac (USB 2.0, Early 2004) - Support - Apple
eMac (USB 2.0, Early 2004) - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
LL2522.book Page 1 Wednesday, February 18, 2004 11:53 AM eMac User s Guide Includes setup, expansion, and troubleshooting information for your eMac computer LL2522.book Page 2 Wednesday, February 18, 2004 11:53 AM K Apple Computer, Inc. © 2004 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Apple. The Apple logo is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countri

MacBook Air Guide de l'utilisateur - Support - Apple
MacBook Air Guide de l'utilisateur - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Félicitations, vous et votre MacBook Air êtes faits l un pour l autre. Caméra iSight intégrée Réalisez des vidéoconférences avec 3 amis au maximum partout dans le monde et en temps réel. www.apple.com/fr/macbookair Aide Mac isight Finder Parcourez le contenu de votre ordinateur l aide de Cover Flow. Time Machine Sauvegardez automatiquement vos fichiers sur un disque dur externe. www.apple.com/fr/macosx www.apple.com/fr/macosx Aide Mac Aide Mac finder time machine iMovie Rassemble

Manual del usuario iPod photo - Support - Apple
Manual del usuario iPod photo - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
iPod photo Manual del usuario Contenido 3 5 9 Inicio rápido Requisitos para utilizar el iPod photo Cómo configurar el iPod photo para reproducir música 15 15 24 29 38 50 55 61 64 Utilización del iPod photo Cómo usar los controles del iPod photo Cómo conectar y desconectar el iPod photo Cómo organizar y transferir música Cómo transferir y visualizar fotografías digitales Cómo definir los ajustes del iPod photo Cómo usar las funciones adicionales del iPod photo Cómo cargar la baterí

Final Cut Studio Workflows - AVC
Final Cut Studio Workflows - AVC
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Final Cut Studio Workflows Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved. Your rights to the software are governed by the accompanying software license agreement. The owner or authorized user of a valid copy of Final Cut Studio software may reproduce this publication for the purpose of learning to use such software. No part of this publication may be reproduced or transmitted for commercial purposes, such as selling copies of this publication or for providing paid for support services. The A

FAB28RAZ
FAB28RAZ
18/06/2012 - www.smeg.fr
FAB28RAZ Réfrigérateur/congélateur, années 50, 248 litres, 60 cm, air brassé, bleu azur Classe énergétique A+ EAN13: 8017709110048 Façade une porte galbée avec poignée chromée Hauteur 151 cm Réfrigérateur: Volume net: 222 litres Thermostat réglable Froid dynamique par air brassé Dégivrage automatique réfrigérateur 3 clayettes verre Clayette portebouteilles chromée 1 grand bac légumes avec dessus verre Evaporateur in situ Contre-porte modulable 1 balcon porte-bouteilles 2 ba

PRODUKTINFORMATION KÜHL-UND GEFRIERGERÄT
PRODUKTINFORMATION KÜHL-UND GEFRIERGERÄT
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRODUKTINFORMATION KÜHL-UND GEFRIERGERÄT MARKE BAUKNECHT MODELLBEZEICHNUNG GKN 360 A+LES KATEGORIE Gefriergeräte ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+ Energieverbrauch 303 kWh pro Jahr, basierend auf standardisierten 24-stündigen Testverfahren. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und Umgebung des Gerätes ab. NUTZINHALT GEFRIERTEIL 228 l STERNEKENNZEICHNUNG 4 TEMPERATUR DES UNABHÄNGIGEN LAGERFACHS -°C FROSTFREI Gefriergeräte LAGERZEIT BEI STÖRUNGEN (h) 24 GEFRIERVERMÖGEN (kg/2

LED TV 16/9 - Media Center
LED TV 16/9 - Media Center
25/04/2018 - www.thomsontv.fr
LED TV 16/9 19HU5253CW Spécifications du 19HU5253CW Résolution : 1366 X 768 Luminosité : 280 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stereo 2 x 3 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 1 HDMI - HDCP - CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : 1 Péritel : 1 Ent

PROTECTION+ - Logitech
PROTECTION+ - Logitech
05/12/2014 - www.logitech.com
PROTECTION+ Quick Start Guide Première utilisation English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2 Compatibility Protection [+] power was designed and manufactured solely for the Apple iPhone 5/5s. Please do not attempt to combine it with any other smartphone. Package Contents 1. Protection [+] power case 2. Micro USB to USB cable 3. Headphone jack extender 4. Quick Start Guide 5. I

P TABELA DE PROGRAMAS 5019 301 06525
P TABELA DE PROGRAMAS 5019 301 06525
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
30106525P.fm Page 1 Monday, July 25, 2011 5:53 PM P TABELA DE PROGRAMAS C Carga máx. Etiquetas dos cuidados com a roupa kg Algod. 95 °C 95 °C Algodão 40 - 60 °C Algod. 40 - 60 °C 40 - 60 °C G. Botão Centrifugação  H. Botão Início diferido  I. Indicador da sequência de programas F Tipo de lavagem/Notas - Respeite as recomendações do fabricante na etiqueta de cuidados com a roupa Roupa de algodão branca resistente normalmente a muito suja. Em caso de muita Algodão 95 °C Super

Scheda prodotto 5019 550 00119
Scheda prodotto 5019 550 00119
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Scheda prodotto Guida di consultazione rapida PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA, LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE GUIDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. IL PANNELLO COMANDI DI QUESTA LAVASTOVIGLIE SI ATTIVA PREMENDO UN TASTO QUALSIASI, AD ECCEZIONE DEL TASTO ANNULLA/SPEGNI. PER RISPARMIARE ENERGIA IL PANNELLO COMANDI SI DISATTIVA AUTOMATICAMENTE DOPO 30 SECONDI SE NON È STATO AVVIATO NESSUN CICLO. TASTO SELEZIONE PROGRAMMA Premere il tasto Programmi  (p