iMac ?d???? s?µa?t???? p????f????? ??a t? ... - Support

Extrait du fichier (au format texte) :

iMac

Ÿ´·³Ì ÷¼±½Ä¹ºÎ½
À»·Á¿Æ¿Á¹Î½ ³¹± Ä¿ ÀÁ¿Ê̽

‘ÅÄÌ ¿ Ÿ´·³Ì ÷¼±½Ä¹ºÎ½ À»·Á¿Æ¿Á¹Î½ ³¹± Ä¿ ÀÁ¿Ê̽
ÀµÁ¹­Çµ¹ À»·Á¿Æ¿Á¯µÂ ±ÃƬ»µ¹±Â, ǵ¹Á¹Ã¼¿Í, ±ÀÌÁÁ¹È·Â º±¹
±½±ºÍº»É÷Â, º±½¿½¹Ã¼Î½ º±¹ ¬´µ¹±Â ÇÁ®Ã·Â »¿³¹Ã¼¹º¿Í,
º±¸Î º±¹ Ä·½ ÀµÁ¹¿Á¹Ã¼­½· µ³³Í·Ã· µ½Ì ­Ä¿Å ³¹± Ä¿ iMac
ñÂ. ¤¿ ¼¿½Ä­»¿ iMac ñ ¼À¿Áµ¯ ½± ¼·½ ÀµÁ¹»±¼²¬½µ¹ Ì»µÂ
Ĺ ´Å½±ÄÌķĵ À¿Å ÀµÁ¹³Á¬Æ¿½Ä±¹ ÃÄ¿ À±Á̽ ­³³Á±Æ¿.

±

”¹±²¬Ãĵ Ì»µÂ Ĺ À»·Á¿Æ¿Á¯µÂ ±ÃƬ»µ¹±Â º±¹
Ĺ ¿´·³¯µÂ »µ¹Ä¿ÅÁ³¯±Â ÀÁ¹½ ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹®ÃµÄµ
Ä¿ iMac ³¹± ½± ±À¿ÆͳµÄµ ÄÁ±Å¼±Ä¹Ã¼¿ÍÂ. “¹±
½± ÀÁ±³¼±Ä¿À¿¹®ÃµÄµ »®È· ¼¹±Â ­º´¿Ã·Â
Ä¿Å iMac Ÿ´·³¿Í ³Á®³¿Á·Â ­½±Á¾·Â º±¹ Ä·Â
ĵ»µÅı¯±Â ­º´¿Ã·Â Ä¿Å À±Á̽Ŀ Ÿ´·³¿Í
÷¼±½Ä¹ºÎ½ À»·Á¿Æ¿Á¹Î½ ³¹± Ä¿ ÀÁ¿Ê̽,
µÀ¹ÃºµÆĵ¯Äµ Ä· ´¹µÍ¸Å½Ã·: / /support.apple.com/
el_GR/manuals/imac

£·¼±½Ä¹º­Â À»·Á¿Æ¿Á¯µÂ ±ÃƬ»µ¹±Â
º±¹ ǵ¹Á¹Ã¼¿Í
 ¡Ÿ•™”Ÿ Ÿ™—£—: / /— ¼· Ä®Á·Ã· ±ÅÄν Äɽ ¿´·³¹Î½
±ÃƬ»µ¹±Â ¸± ¼À¿Á¿Íõ ½± º±Ä±»®¾µ¹ õ ÀÅÁº±³¹¬,
·»µºÄÁ¿À»·¾¯± ® ¬»»¿Å µ¯´¿Å ÄÁ±Å¼±Ä¹Ã¼Ì ® ¶·¼¯± ÃÄ¿
iMac ® ¬»»µÂ ÃÅúµÅ­Â.
£ÉÃÄ̠ǵ¹Á¹Ã¼Ì ± Ä¿À¿¸µÄµ¯Äµ Ä¿ iMac µÀ¬½É õ
Ãı¸µÁ® µÀ¹Æ¬½µ¹± µÁ³±Ã¯±Â.  ¿Ä­ ¼·½ ɸµ¯Äµ ¿À¿¹¿´®À¿Äµ
±½Ä¹ºµ¯¼µ½¿ ÃÄ¿ µÃÉĵÁ¹ºÌ ´¹±¼­Ã¿Å Äɽ ±½¿¹³¼¬Äɽ
µ¾±µÁ¹Ã¼¿Í.
µÁÌ º±¹ ųÁ­ Ä¿À¿¸µÃ¯µ  ± ÆÅ»¬Ãõĵ Ä¿ iMac
¼±ºÁ¹¬ ±ÀÌ À·³­Â ųÁν, ÌÀÉ À¿Ä¬, ½¹ÀÄ®ÁµÂ, ¼À±½¹­ÁµÂ,
½Ä¿Å¶¹­ÁµÂ, º.¿.º. ± ÀÁ¿Ãıĵ͵ĵ Ä¿ iMac ±ÀÌ Å³Á±Ã¯± ®
º±¹Á¹º­Â ÃŽ¸®ºµÂ ųÁ±Ã¯±Â, ÌÀÉ ²Á¿Ç®, ǹ̽¹ º±¹ ¿¼¯Ç»·.
¤Á¿Æ¿´¿Ã¯± ÁµÍ¼±Ä¿Â ‘À¿ÃŽ´­Ãĵ Ä¿ º±»Î´¹¿
ÁµÍ¼±Ä¿Â (ÄÁ±²Î½Ä±Â Ä¿ ²Íü±, Ìǹ Ä¿ º±»Î´¹¿)
º±¹ ±À¿ÃŽ´­Ãĵ Ä¿ º±»Î´¹¿ Ethernet ® Ä¿ º±»Î´¹¿
Ä·»µÆν¿Å, ±½ ÅÀ¬Áǵ¹, µ¬½ ¹ÃÇ͵¹ º¬À¿¹± ±ÀÌ Ä¹Â À±Á±º¬ÄÉ
ÀµÁ¹ÀÄÎõ¹Â:
 ˜­»µÄµ ½± ÀÁ¿Ã¸­ÃµÄµ º¬Áı ¼½®¼·Â (· º¬Áı ¼½®¼·Â
¼À¿Áµ¯ ½± ±½Ä¹º±Ä±Ãı¸µ¯ ±ÀÌ Ä¿½ ÇÁ®ÃÄ· ¼Ì½¿ Ãı
¼¿½Ä­»± 27 ¹½ÄÃν)
 ¤¿ º±»Î´¹¿ ÁµÍ¼±Ä¿Â ® Ä¿ ²Íü± ­Çµ¹ Ƹ±Áµ¯ ®
À±Á¿Åù¬¶µ¹ ¯Ç½· ¶·¼¹¬Â
 £±Â ­ÀµÃµ º¬Ä¹ ¼­Ã± ÃÄ¿ ÀµÁ¯²»·¼±
 ¤¿ iMac µºÄ­¸·ºµ õ ²Á¿Ç® ® ÅÈ·»® ųÁ±Ã¯±

Les promotionsSetting Up the AirPort Base Station
Setting Up the AirPort Base Station
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
LL1017.book Page 1 Wednesday, October 24, 2001 2:48 PM øÿ Setting Up the AirPort Base Station LL1017.book Page 2 Wednesday, October 24, 2001 2:48 PM LL1017.book Page 3 Wednesday, October 24, 2001 2:48 PM Contents 1 Introduction to AirPort 5 About the AirPort Base Station 5 The AirPort Base Station at a Glance 6 AirPort Base Station Ports 7 Security Slot and Keyboard Lock 7 About the AirPort Software 8 2 Setting Up Your AirPort Base Station 9 What You Need to Set Up the AirPort Base Station f

VESA Mount Adapter - Support - Apple
VESA Mount Adapter - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
4-2689MAK.book Page 1 Friday, May 28, 2004 2:34 PM VESA Mount Adapter Installation Guide VESA Mount Adapter VESA Mount Adapter Guide d installation VESA Mount Adapter Installationshandbuch VESA Mount Adapter Manual de instalación VESA Mount Adapter Guida all installazione VESA Mount Adapter Installatiehandleiding 4-2689MAK.book Page 2 Friday, May 28, 2004 2:34 PM 4-2689MAK.book Page 3 Friday, May 28, 2004 2:34 PM Installing the VESA Mount Adapter 1 1 To use your Apple Cinema Display (model

Wireless Keyboard y Mouse - Support - Apple
Wireless Keyboard y Mouse - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
LL2382.book Page 1 Friday, April 30, 2004 4:25 PM Apple Wireless Keyboard Apple Wireless Mouse Read this first for important information about setting up your computer Lisez ce manuel pour obtenir des informations importantes sur la configuration de votre ordinateur Lea este manual para obtener información importante sobre la configuración del ordenador LL2382.book Page 2 Friday, April 30, 2004 4:25 PM LL2382.book Page 3 Friday, April 30, 2004 4:25 PM 2 Congratulations on selecting the Apple

Processor Cage and Clips Replacement Instructions - Apple
Processor Cage and Clips Replacement Instructions - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
øÿ Mac Pro Processor Cage and Clips Replacement Instructions First Steps 1 Shut down computer. 2 Note: Follow these instructions carefully. Failure to do so could damage your equipment and void its warranty. Wait 10 minutes. Warning: Parts inside computer can be very hot. Allow computer to cool down before continuing. 3 Unplug all external cables except power cord. 4 Touch metal PCI cover on back of computer. 5 Unplug power cord. Opening the Computer 1 Hold side access panel and lift lat

Infos de dernière minute - Support - Apple
Infos de dernière minute - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
1 Logic Express 7 : informations de dernière minute Ce document traite des ajouts et des modifications apportés Logic Express 7 en dernière minute, après finalisation des manuels. Il s agit, d une part, de fonctionnalités nouvelles ou mises jour et d autre part, de corrections et de changements de noms, d opérations ou de fonctionnalités. Veuillez lire attentivement le présent document, certaines informations pouvant remplacer celles qui figurent dans les Guides de référence. P

iPod photo Manuale Utente - Support - Apple
iPod photo Manuale Utente - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
iPod photo Manuale Utente Indice 3 5 8 Guida rapida Cosa occorre per iniziare Configurare iPod photo per riprodurre musica 13 13 22 27 36 48 52 58 62 Utilizzare iPod photo Utilizzare i controlli di iPod photo Collegare e scollegare iPod photo Organizzazione e trasferimento di musica Trasferire e visualizzare foto digitali Regolare le impostazioni di iPod photo Utilizzare le altre caratteristiche di iPod photo Caricare la batteria di iPod photo Accessori di iPod photo 65 Suggerimenti e risoluzio

GarageBand '09 Aan de slag - Apple
GarageBand '09 Aan de slag - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
GarageBand '09 Aan de slag Een overzicht van het GarageBand-venster en stapsgewijze instructies voor het maken van muziek en podcasts met GarageBand. 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 6 6 7 7 7 8 Welkom bij GarageBand Het doel van de oefeningen Voordat u begint De benodigdheden Meer hulpinformatie Meer informatie Hoofdstuk 2 9 10 12 14 14 15 16 17 19 19 21 23 23 25 27 29 GarageBand in één oogopslag GarageBand-venster Tijdbalk

Guide de configuration d 'Xsan 2 - Apple
Guide de configuration d 'Xsan 2 - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Xsan 2 Guide de configuration K Apple Inc. © 2008 Apple Inc. Tous droits réservés. Conformément aux lois sur les droits d auteur, il est strictement interdit de reproduire ce manuel, partiellement ou intégralement, sans l autorisation écrite d Apple. Le logo Apple est une marque d Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d autres pays. En l absence du consentement écrit d Apple, l utilisation des fins commerciales de ce logo via le clavier (Option + 1) pourra constituer un

KD100X-1
KD100X-1
18/06/2012 - www.smeg.fr
KD100X-1 SMEG ELITE Hotte décorative murale, 100 cm, inox EAN13: 8017709087166 Commande par 2 manettes rotatives Double turbine 4 vitesses Eclairage 2 halogènes 3 filtres inox Diamètre de sortie Ø 150 mm Clapet anti-retour inclus Puissance nominale : 240 W Capacité d'aspiration l'air libre 830 m³/h Vitesse I II III IV Capacité d'aspiration m3/h norme EN 61591 325 410 520 765 Niveau sonore dB(A) norme EN 60704-2-13 41 48 55 66 Options FLTK-1 - Filtre charbon pour recyclage SMEG France -

Electrolux Salamandres
Electrolux Salamandres
16/04/2012 - tools.professional.electrolux.com
Electrolux Salamandres Salamandres réglables sur table Les salamandres Electrolux sont parfaits pour griller et gratiner vos plats et pour chauffer les assiettes. La gamme offre des modèles pour mettre sur la table ou pour fixer au mur, avec des dimensions de grille et de puissance différents. Le salamandres sur cette page sont équipés avec une radiation de chaleur au gaz ou électrique au - dessus laquelle peut être positionnée en direction verticale. Les côtés du salamandre sont ouver

Application Form - Samsung
Application Form - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
2008 SAMSUNG Joint Universities Creative Technology Talents Awards Application Form Eligibility 1. Students from 5 local Universities (including Hong Kong Polytechnic University, The Chinese University of Hong Kong, City University of Hong Kong, The Hong Kong University of Science and Technology and The University of Hong Kong) 2. Teams can only be comprised of members (2 to 4 people) of the same school. 3. An applicant cannot be a member of more than one team. Each team is allowed to submit one

ARCHOS 104 LA MUSIQUE EN COULEUR  !
ARCHOS 104 LA MUSIQUE EN COULEUR !
16/03/2012 - www.archos.com
Information Presse Mercredi 15 mars 2006 ARCHOS 104 LA MUSIQUE EN COULEUR ! L'ARCHOS 104, le nouveau baladeur MP3 est surprenant par son écran couleur, son design élégant, sa taille ultra compacte, son poids plume et sa déclinaison de couleurs tendances (Black Mat, Shiny Silver et Cherry Pink). Doté d'un disque dur de 4 Go*, il offre la possibilité de stocker et de visionner jusqu' 40 000 photos1 ou 2000 chansons1. ARCHOSTM, leader technologique et pionnier sur le marché des baladeurs au

DK-KP80PH-Systèmes audio - Sharp Electronics
DK-KP80PH-Systèmes audio - Sharp Electronics
11/03/2012 - www.sharp.fr
DK-KP80PH · Nouvelle chaîne HiFi tout-en-un avec design vertical et fin · Fin et compact avec son d'excellente qualité · Dock iPhone / iPod et USB intégrés. Stand pour iPad 2 inclus (recharge et opérations via port USB) · 50 W total (2x 25 W) RMS · Mécanisme d'ouverture coulissant du lecteur CD avec design métal brossé · Lecture CD/CD-MP3/-WMA, entrée USB pour lecture MP3 et iPad (charge également) · Tuner RDS FM-/AM avec 40 stations enregistrables · Faible consommation : 0,4 W

CP Nikon n1
CP Nikon n1
12/03/2012 - www.nikon.fr
Communiqué de Presse Paris, le 2 avril 2008 Nikon N°1 en France sur les reflex en 2008 * Nikon occupe la première place en volume et en valeur, et contribue la croissance du marché des reflex En représentant plus de 40%* de part de marché en valeur, Nikon occupe la première place du podium sur le marché des reflex numériques et joue un rôle très important dans la croissance de ce segment. Nikon est d'autant plus fier d'annoncer ces résultats que cela fait 60 ans cette année que Ni