Recherche sur oznacza


KARTA PRODUKTU
KARTA PRODUKTU
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ACZENIA 0.4 W Zu|ycie wody 3080 litrów rocznie na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zu|ycie wody zale|y od tego, jak u|ytkowane jest urzdzenie Klasa efektywno[ci suszenia A w skali od G (najmniejsza efektywno[) do A (najwiksza efektywno[). Program Eco 50°  oznacza standardowy cykl zmywania, do którego odnosz si informacje zawarte na etykiecie oraz w karcie. Jest on odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stoBowych oraz jest najbardzie

CO Big_PL.fm
CO Big_PL.fm
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
e[li jest), fabrycznie na dziaBanie w zalecanej temperaturze -18°C. " Temperatura urzdzenia zostaBa wstpnie ustawiona Uruchomienie urzdzenia [wieci, wskazuje |e temperatura wewntrzna urzdzenia nie jest jeszcze wystarczajco niska. 3. Zielona lampka kontrolna (je[li jest): zapalona oznacza, |e urzdzenie dziaBa. 4. Przycisk pod[wietlany |óBty/pomaraDczowy (je[li jest): wBcza/wyBcza funkcj szybkiego mro|enia. Pod[wietlony

KARTA PRODUKTU
KARTA PRODUKTU
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ACZENIA 0.4 W Zu|ycie wody 4200 litrów rocznie na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zu|ycie wody zale|y od tego, jak u|ytkowane jest urzdzenie Klasa efektywno[ci suszenia A w skali od G (najmniejsza efektywno[) do A (najwiksza efektywno[). Program Eco 50°  oznacza standardowy cykl zmywania, do którego odnosz si informacje zawarte na etykiecie oraz w karcie. Jest on odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stoBowych oraz jest najbardzie

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RWACJA USUWANIE USTEREK SERWIS TECHNICZNY Aby w peBni korzysta z mo|liwo[ci piekarnika, nale|y uwa|nie zapozna si ze wszystkimi instrukcjami i zachowa je na przyszBo[. 4 PORADY DOTYCZCE OCHRONY ZRODOWISKA Symbol umieszczony na produkcie lub na doBczonych do niego dokumentach oznacza, |e niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urzdzenie, w celu jego zBomowania, nale|y zda w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recykling

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WEEE). Zapewniajc prawidBow utylizacj niniejszego produktu, pomog PaDstwo zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla [rodowiska naturalnego i zdrowia czBowieka, wynikajcym z nieprawidBowej utylizacji niniejszego produktu. Symbol na produkcie lub na doBczonych do niego dokumentach oznacza, |e niniejsze urzdzenie nie mo|e by traktowane jako odpady z gospodarstwa domowego. Zamiast tego, produkt nale|y przekaza do odpowiedniego punktu utylizacji sprztu elektrycznego i e

PL AKT 424 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
PL AKT 424 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
lub konserwacji nale|y odczeka a| pByta kuchenna ostygnie. - Ten symbol informuje o potencjalnym zagro|eniu dla bezpieczeDstwa u|ytkownika i osób trzecich. Wszystkie komunikaty dotyczce bezpieczeDstwa bd poprzedzone tym symbolem oraz nastpujcymi oznaczeniami: NIEBEZPIECZECSTWO Oznacza niebezpieczn sytuacj, której ewentualne zaistnienie prowadzi do powa|nych urazów. OSTRZE{ENIE

PL AKT 781 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
PL AKT 781 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
lub konserwacji nale|y odczeka a| pByta kuchenna ostygnie. - Ten symbol informuje o potencjalnym zagro|eniu dla bezpieczeDstwa u|ytkownika i osób trzecich. Wszystkie komunikaty dotyczce bezpieczeDstwa bd poprzedzone tym symbolem oraz nastpujcymi oznaczeniami: NIEBEZPIECZECSTWO Oznacza niebezpieczn sytuacj, której ewentualne zaistnienie prowadzi do powa|nych urazów. OSTRZE{ENIE

HL_MECCANICI_PROJECT_PL.qxp:Layout 1
HL_MECCANICI_PROJECT_PL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
bocznego SCHEMAT PANELU STEROWANIA (Rys. 2) 1. Termostat do regulacji temperatury 2. Czerwona kontrolka (tam, gdzie wystpuje): gdy si [wieci, wskazuje |e temperatura wewntrzna urzdzenia nie jest jeszcze wystarczajco niska. 3. Zielona kontrolka (tam, gdzie wystpuje): gdy si [wieci, oznacza, |e urzdzenie dziaBa. 4. Pod[wietlony |óBty/pomaraDczowy przycisk (tam, gdzie wystpuje): sBu|y do wBczania/wyBczania funkcji szybkiego zamra|ania. Gdy si [wieci,

pobierz (2.5 MB) - VideoTesty.pl
pobierz (2.5 MB) - VideoTesty.pl
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
nale|y si zapozna i których nale|y [ci[le przestrzega. Ten symbol informuje o potencjalnym zagro|eniu dla bezpieczeDstwa u|ytkownika i osób trzecich. Wszystkie wiadomo[ci dotyczce bezpieczeDstwa bd poprzedzone tym symbolem oraz nastpujcymi oznaczeniami: NIEBEZPIECZECSTWO Oznacza niebezpieczn sytuacj, której ewentualne zaistnienie prowadzi do powa|nych urazów. OSTRZE{ENIE

INSTRUKCJA OBSLUGI
INSTRUKCJA OBSLUGI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
nicznego (WEEE). Zapewniajc prawidBow utylizacj niniejszego produktu, pomog PaDstwo zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla [rodowiska naturalnego i zdrowia czBowieka, wynikajcym z nieprawidBowej utylizacji niniejszego produktu. Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, |e niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego, produkt nale|y przekaza do odpowiedniego punktu utylizacji sprztu elektrycznego i elektrote

Dans la boutique