BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAAR

Extrait du fichier (au format texte) :

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK
Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd.
Dit is het gevarensymbool met betrekking tot de veiligheid waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven.
Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende woorden:

GEVAAR

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden.

WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Zorg dat u aan het volgende voldoet:
- Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
- Dit apparaat moet geaard worden.
- Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.
- Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm vereist.
- Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer.
- Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden (bijv. het verwarmen van kamers). De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de bedieningstoetsen.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Voorkom aanraking van hete onderdelen. Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Raak de verwarmingselementen van het apparaat tijdens en na het gebruik niet aan. Vermijd contact met doeken of andere brandbaar materiaal tot alle onderdelen van het apparaat voldoende zijn afgekoeld.
- Plaats geen brandbaar materiaal in het apparaat of in de buurt ervan.
- Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam. Houd de bereiding van gerechten met veel vet of olie in de gaten.
- Een scheidingspaneel (niet meegeleverd) dient geplaatst te worden in het compartiment onder het apparaat.
NL32

Les promotionsScarica
Scarica
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA LA SICUREZZA VOSTRA E DEGLI ALTRI E' MOLTO IMPORTANTE. Il presente manuale e l'apparecchio stesso sono corredati da importanti messaggi relativi alla sicurezza, da leggere ed osservare sempre. Questo è il simbolo di allerta, relativo alla sicurezza, il quale avverte dei potenziali rischi per l'utilizzatore e per gli altri. Tutti i messaggi relativi alla sicurezza saranno preceduti dal simbolo di allerta e dai seguenti termini: PERICOLO: indica una situazio

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL AWOD 4944 A A A A A A A 215 kg 10800 2010/1061 9 59 dB ABCDEFG 79 dB

293 1680 abcdefg x13 43
293 1680 abcdefg x13 43
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ADP7346 A A A A A A A 293 1680 ABCDEFG 2010/1059 X13 43

Manual de instrucciones
Manual de instrucciones
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS ES MUY IMPORTANTE. Este material y el mismo aparato contienen mensajes de seguridad importantes relativos a la seguridad, que deberá leer y respetar en todo momento. Éste es el símbolo de alerta, relativo a la seguridad, sirve para indicar potenciales riesgos para el usuario y para las demás personas. Todos los mensajes relativos a la seguridad irán precedidos por el símbolo de alerta y por los siguientes términos

RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWE 6316 TABEL CU PROGRAME A. Selectorul de programe B. Butonul Pornire cu întârziere  C. Indicatorul de succesiune a programului (deasupra liniei) G H I J B D. E. F. G. F Indicatorii pornirii ci întârziere (sub linie) Selectorul vitezei de centrifugare Butonul Start/Pauzã  Butonul Reset  Indicatorul U_ã deschisã  1) A Simbol spãlare Programul Incãrcãtura maximã kg Bumbac 40 - 60 - 95 °C Lânã Rece - 40 °C

Fiche produit
Fiche produit
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Fiche produit * Guide de consultation rapide A B P C Q D E F G H R S I L M N O Compartiment Réfrigérateur A. Ventilateur et filtre antibactérien-antiodeurs (selon le modèle) B. Éclairage ampoule ou leds (selon le modèle) C. Clayettes D. Éclairage leds (selon le modèle) E. Couvercle du compartiment spécial ("Viande et poisson" ou "Zéro degré") (si disponible) F. Compartiment spécial ("Viande et poisson" ou "Zéro degré") (si disponible) G. Couvercle du(des) bac(s) fruits et

Tableau 5019 396 01981 ADG 6442 - Lave-vaisselle
Tableau 5019 396 01981 ADG 6442 - Lave-vaisselle
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Tableau Guide de consultation rapide AVANT D UTILISER L APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE ET LES INSTRUCTIONS D INSTALLATION ! POUR ACTIVER LE BANDEAU DE COMMANDE DE CE LAVE-VAISSELLE, IL SUFFIT D APPUYER SUR UNE TOUCHE QUELCONQUE, À L EXCEPTION DE LA TOUCHE ANNULATION/ARRÊT POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION . D ÉNERGIE, LE BANDEAU DE COMMANDE S ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT AU BOUT DE 30 SECONDES SI AUCUN CYCLE N A ÉTÉ DÉMARRÉ. Description

Tabela 5019 396 01967 ADG 9995
Tabela 5019 396 01967 ADG 9995
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Tabela Guia de referência rápida ANTES DE LIGAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ, LEIA ATENTAMENTE ESTE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA E AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM! O PAINEL DE CONTROLO DESTA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA É ACTIVADO PREMINDO QUALQUER BOTÃO EXCEPTO O BOTÃO CANCEL/OFF. PARA POUPAR ENERGIA, O PAINEL DE CONTROLO DESACTIVA-SE AUTOMATICAMENTE AO FIM DE 30 SEGUNDOS SE NÃO SE INICIAR NENHUM CICLO. SELECTOR DE PROGRAMAS Prima (repetidamente) o botão Programas  até que o indicador do programa

Philips Press Release Jan 2017
Philips Press Release Jan 2017
12/03/2018 - www.philips.fr
Information Presse Philips inaugure aujourd hui une nouvelle salle interventionnelle de rythmologie au CHU de Rouen La salle interventionnelle de rythmologie Philips Azurion est une plateforme d imagerie interventionnelle de dernière génération. Elle est dédiée aux procédures complexes de stimulation et d électrophysiologie cardiaque et s inscrit dans un partenariat global avec la société Medtronic pour développer les prises en charge des patients, améliorer l efficience des orga

Enjoy basic trackball - Logitech
Enjoy basic trackball - Logitech
05/12/2014 - www.logitech.com
1 2 3 Off Setup Guide Guide d installation USB Logitech® TrackMan® Marble Setup Guide Guide d installation PS/2 On Español Congratulations! Enjoy basic trackball functions, such as left- and rightbutton click. To enable enhanced features, install the Logitech software. To get the latest software go to www.logitech.com/support/ trackmanmarble. Launch the software by double-clicking the keyboard-mouse logo in the Windows® System Tray or the Logitech® logo in Mac® System Preferences.

May 2014 - Samsung
May 2014 - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
State of CA - Government Internet List Price - May 2014 Part Number Part Description 400FP-3 400UXn-3 UD46C 514-85901 514-85902 514-85903 514-85904 514-85905 514-85906 514-85907 514-85908 UD55A UD55C UD55D 999-0000 999-0001 999-0003 999-0004 999-0005 999-0007 999-0008 999-0009 999-0010 999-0012 999-0012-A 999-0012-B 999-0012-C 999-0015 999-0015-A 999-0015-B 999-0015-C 999-0016 999-0016-A 999-0016-B 999-0016-C 999-0017 999-0017-A 999-0017-B 999-0017-C 999-0021 999-0021-A 999-0021-B 999-0021-C 999

Règlement Jeu sans Obligation d'Achat « Chase the Bitcoin - Archos
Règlement Jeu sans Obligation d'Achat « Chase the Bitcoin - Archos
17/09/2018 - www.archos.com
Règlement Jeu sans Obligation d Achat « Chase the Bitcoin » ARTICLE 1  Société organisatrice La société ARCHOS, société anonyme au capital social de 21 657 555,50 ¬, dont le siège social se trouve au 12 rue Ampère  91430 Igny - France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d Evry sous le numéro 343 902 821 (ci-après la « Société Organisatrice »), organise du 03/09/2018 au 19/10/2018 un jeu sans obligation d achat intitulé « Chase the Bitcoin » (ci-apr

Batteurs mélangeurs 5L
Batteurs mélangeurs 5L
16/04/2012 - tools.professional.electrolux.com
Batteurs mélangeurs 5L DITOMIX 5 Ditomix 5 assure pour vous les travaux longs et pénibles que sont les fouettages et mélanges. Ditomix 5 a un mouvement planétaire comme les grands batteurs, pour monter les blancs en neige, la crème chantilly ou encore faire des mélanges tels que biscuits, pâte choux ou génoise. Ditomix 5 peut aussi pétrir des pâtes sablées ou brisées. Conçu et réalisé suivant les critères techniques de tous les batteurs ELECTROLUX, le Ditomix 5 a les qualités

iMac G5 Hard Drive 17-inch Replacement ... - Support
iMac G5 Hard Drive 17-inch Replacement ... - Support
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
øÿ iMac G5 Hard Drive, Parallel ATA Replacement Instructions Follow the instructions in this sheet carefully. Failure to follow these instructions could damage your equipment and void its warranty. Note: Online instructions are available at http://www.apple.com/support/doityourself/. Tools Required " Use the screwdriver provided, or a Phillips #2 screwdriver, preferably with a magnetized tip " Screw tray or something equivalent to hold the screws Part Location 033-2491 Rev. B Important Things