duležité bezpecnostní pokyny nebezpecí varování

Extrait du fichier (au format texte) :

 ESKY

Instalace strana 2

Návod k pou~ití Strana

DnLE}ITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY
VA`E BEZPE NOST I BEZPE NOST DAL`ÍCH OSOB JE VELMI DnLE}ITÁ
V tomto návodu a na samotném spotYebii jsou dole~itá bezpenostní upozornní, která si musíte pYeíst a dodr~ovat je.
Toto je symbol nebezpeí, který je dole~itý pro zachování bezpenosti a upozorHuje na mo~ná nebezpeí pro u~ivatele a pro dalaí osoby.
PYed ka~dým upozornním týkajícím se bezpenosti najdete tento symbol nebezpeí a následující výrazy:

NEBEZPE Í

Oznauje nebezpenou situaci, kterou je tYeba odvrátit, jinak zposobí
vá~ná poranní.

VAROVÁNÍ

Oznauje nebezpenou situaci, kterou je tYeba odvrátit, jinak by mohla zposobit vá~né poranní.

Vaechna bezpenostní upozornní udávají konkrétní podrobnosti o mo~ném nebezpeí a obsahují pokyny,
jak sní~it nebezpeí poranní, poakození a úrazu elektrickým proudem zposobené nesprávným pou~itím trouby. Dodr~ujte peliv následující pokyny:
- SpotYebi je pYed ka~dým instalaním postupem nutné odpojit od sít.
- Instalaci nebo údr~bu musí provést kvalifikovaný technik podle pokyno výrobce a v souladu s platnými místními bezpenostními pYedpisy. Neopravujte ani nevymHujte ~ádnou ást spotYebie, pokud to není výslovn po~adováno v návodu k pou~ití.
- Uzemnní spotYebie je podle zákona povinné.
- Napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umo~nil pYipojení spotYebie, zabudovaného do skYíHky, k elektrické
síti.
- Instalace musí být v souladu s platnými bezpenostními pYedpisy, a proto je nutné pou~ít jednopólový
vypína s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Nepou~ívejte rozdvojky ani prodlu~ovací aHory.
- Netahejte za napájecí kabel spotYebie.
- Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotYebie pro u~ivatele pYístupné.
- Tento spotYebi je uren výlun k peení jídel v domácnosti. Jiný zposob vyu~ití (napY. vytápní
místností) je zakázaný. Výrobce odmítá jakoukoli odpovdnost za akody vzniklé nevhodným pou~itím nebo nesprávným nastavením ovladao.
- SpotYebi a jeho pYístupné ásti se bhem pou~ití zahYejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných
lánko. Dtské do 8 let by se nemly trouby dotýkat, pokud je nesleduje dosplá osoba.
- PYístupné ásti spotYebie se pYi pou~ití mohou zahYát na velmi vysokou teplotu. Malé dti se nesmí ke spotYebii pYibli~ovat, a je tYeba dohlédnout, aby si se spotYebiem nehrály.
- Bhem pou~ití a po nm se nedotýkejte topných tles spotYebie, proto~e byste se mohli popálit. Na varnou desku nepokládejte utrky ani jiný hoYlavý materiál, dokud vaechny souásti spotYebie dostaten
nevychladnou.
- Na spotYebi ani do jeho blízkosti nepokládejte hoYlavý materiál.
- PYehYáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. PYi vaYení jídel bohatých na tuk nebo na velkém

Les promotionsPRODUKTINFORMATION KÜHL-UND GEFRIERGERÄT
PRODUKTINFORMATION KÜHL-UND GEFRIERGERÄT
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRODUKTINFORMATION KÜHL-UND GEFRIERGERÄT MARKE BAUKNECHT MODELLBEZEICHNUNG KG 1182 A++ IO KATEGORIE Kühl- / Gefrierkombination ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A++ Energieverbrauch 231 kWh pro Jahr, basierend auf standardisierten 24-stündigen Testverfahren. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und Umgebung des Gerätes ab. NUTZINHALT GEFRIERTEIL 113 l STERNEKENNZEICHNUNG 4 NUTZINHALT KÜHLTEIL 226 l TEMPERATUR DES UNABHÄNGIGEN LAGERFACHS 0°C FROSTFREI Nein LAGERZEIT BEI STÖRUNGEN (h) 24 G

PREVÁDZKA SPOTREBICA
PREVÁDZKA SPOTREBICA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PREVÁDZKA SPOTREBI A alaie informácie (vrátane rieaenia problémov a servisu) mo~no nájse v jednotlivých kapitolách Návodu na pou~itie. Rozde>te bielizeH pod>a symbolov na visa kách Nesuaie v bubnovej suai ke Vhodné na suaenie v bubnovej suai ke pri nízkych teplotách Vhodné pre suaenie v bubnovej suai ke BielizeH roztriete pod>a: Hrúbky tkanín: ak je náplH bielizne prília ve>ká pre suai ku, rozde>te bielizeH pod>a hmotnosti (napr. suate uteráky a tenkú spodnú bi

Funzionamento della macchina
Funzionamento della macchina
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Funzionamento della macchina Per ulteriori informazioni (inclusa la ricerca e risoluzione guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli delle Istruzioni per l uso. Suddividere la biancheria secondo simbolo di cura dei capi: Non asciugare in asciugatrice Suddividere i capi in base a: Spessore del materiale: ogni qualvolta si dispone di un carico eccessivo rispetto a quello che l apparecchio puň gestire, separare il carico secondo il peso (per esempio dividere gli asciugaman

COME FAR FUNZIONARE IL CONGELATORE
COME FAR FUNZIONARE IL CONGELATORE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
COME FAR FUNZIONARE IL CONGELATORE In questo congelatore possono essere conservati alimenti giŕ congelati ed essere congelati alimenti freschi. Messa in funzione del congelatore Non occorre impostare la temperatura del congelatore con il termostato poiché č giŕ stata preregolata in fabbrica. Inserire la spina. Il segnalatore di allarme si attiva, in quanto all interno del congelatore non č ancora presente una temperatura sufficientemente fredda per inserire gli alimenti. Riporre gli alimenti so

Istruzioni Lavatrice
Istruzioni Lavatrice
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
I LTE 7046 SCHEDA PROGRAMMI A. Manopola Programmatore B. Indicatore delle fasi del programma B H C. D. E. F. Manopola Selettore Centrifuga Tasto Avvio/Pausa Tasto Annulla Spia Apertura porta Simbolo di lavaggio F I G E C Programma La lavatrice č dotata di fumzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.: G. Spia Service H. Spia Ingresso acqua I. Spia Pulizia filtro Carico max A Tipo di cari

Návod pre Whirlpool AWO/C 7340
Návod pre Whirlpool AWO/C 7340
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SK PROGRAMOVÁ TABU=KA A. Kontrolka Otvorte dvierka L Táto prá ka je vybavená automatickou bezpe nostnou funkciou, ktorá ziseuje a diagnostikuje poruchy u~ v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.: C D A B M B. Kontrolka Servis H C. Kontrolka Zatvorený prívodný vodovodný ventil F E D. Kontrolka Vy istie filter Visa ka Max. Program E. Programátor F. Tla idlo `tart/Pauza G. Tla idlo Teplota H. Tla idlo Odstreovanie (s funkciou Odlo~enie od

Rad uredaja
Rad uredaja
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Rad ureaja Dodatne informacije (uklju ujui rjeaavanje problema i servis) mo~ete pronai u odgovarajuim dijelovima Uputa za uporabu. Sortirajte rublje prema oznakama za odr~avanje Nemojte suaiti u suailici rublja Prikladno za suaenje u suailici - na niskim temperaturama Prikladno za suaenje u suailici Sortirajte rublje prema: Debljini materijala: kada imate viae rublja nego ato stane u suailicu, odvojite rublje prema te~ini (npr. suaite ru nike odvojeno od tankog donjeg rub

AWT 2040 / 2050
AWT 2040 / 2050
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AWT 2040 / 2050 F Option 1/2 Charge Essorage Prélavage Délicats Coton Laine Couleurs Vidange Rapide Froid Synthétiques Appareil ŕ l arręt Rinçage TABLEAU DES PROGRAMMES Pas d essorage Programme Type de tissu / Degré de salissure / Remarques (1) Les chiffres sur la durée du programme (fournis ŕ titre indicatif) sont valables pour un lavage ŕ température maximale sans option. Charge maximale

What's New? - Navigon
What's New? - Navigon
28/11/2016 - www.navigon.com
What s New? NAVIGON for Android - Version 5.5.0 15th October 2015 Street Parking This free feature provides Live information1 about the current street side parking situation. The service will start in 6 major cities of Germany : Berlin, Hamburg, Munich, Cologne, Stuttgart and Bonn. A quick roll-out to more urban areas is planned. How to use Street Parking : In address search a P icon is shown in the destination overview map to call Street Parking information. During navigation or in Show-M

iMac G5 (17-inch ALS) Lower Fan (DIY) - Support - Apple
iMac G5 (17-inch ALS) Lower Fan (DIY) - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
iMac G5 Ventilateur inférieur, iMac G5, 17 pouces Instructions de remplacement Suivez attentivement les instructions contenues dans cette fiche. Dans le cas contraire, vous prenez le risque d endommager votre équipement et d annuler sa garantie. Remarque : Des instructions sont disponibles en ligne ŕ l adresse http://www.apple.com/support/doityourself/. Outils nécessaires " Servez-vous de l'outil fourni ou d'un tournevis cruciforme n° 2. " Tournevis ŕ lame plate. Emplacement de la pičce F034-

GL-3335WLA
GL-3335WLA
19/02/2012 - www.lg.com
MODELE GL-3335WLA Poignées SILVER Volume Utile Total (Ref / Congel) Litres GL-3335WLA Systčme Froid Ventilé (No-Frost) 274 (214/ 60) AIR FLOW REFRIGERATEUR Clayettes anti-débordement 2 (Verre) Fresh Zone Compartiment Fraicheur Bacs ŕ légumes ŕ Humidité régulée Magic Crisper Balconnets contre porte FICHE PROVISOIRE RÉFRIGÉRATEUR DEUX PORTES OUI OUI 4 Eclairage Intérieur OUI CONGELATEUR Pouvoir de congélation Kg/24H Autonomie en cas de coupure (Heures) Fonction Congélation rapide

LC-40LE630E-Téléviseur LCD 37 - 42 pouces - Sharp Electronics
LC-40LE630E-Téléviseur LCD 37 - 42 pouces - Sharp Electronics
11/03/2012 - www.sharp.fr
LC-40LE630E · · · · · · · Taille d'écran 102 cm (40") Dalle Full HD X-gen, (1920 x 1080 x 3) Tuner TNT HD (DVB-T / DVB-C), MPEG2 / MPEG4 H.264 TV LCD ŕ rétroéclairage LED Edge 100 Hz avec antisaccade Portail TV connectée AQUOS NET + 2.0 Lecteur multimédia via USB, réseau domestique via DLNA Les TV LCD AQUOS LE630 intčgrent les toutes derničres technologies développées par Sharp pour vous offrir une image ŕ couper le souffle. Quelle que soit la source, les images prennent vie grâce au naturel des

KMN75AN
KMN75AN
05/07/2012 - www.smeg.fr
KMN75AN newson SMEG ELITE Hotte décorative murale, 75 cm, verre noir EAN13: 8017709148102 Design incliné Coordonnée aux fours et tables Marc Newson Commandes ŕ touches sensitives Afficheur ŕ LEDs blanc 3 vitesses Fonction vitesse intensive (10 min.) Arręt automatique aprčs 30 min (sur chaque vitesse) Fonction de purification de l'air 24h Eclairage 2 halogčnes réglables (2 x 20 W) 2 filtres inox avec aspiration périphérique couverts par deux panneaux inox phono absorbants ouvrables Diamčtre de so

Fiche produit Sony : 37/1237382103737.pdf
Fiche produit Sony : 37/1237382103737.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
Communiqué de presse Paris, mardi 24 mars 2009 Battant tous les records, le BRAVIA-drome de Sony entre en action en France La premičre du spot télé met en scčne Kaká, la star brésilienne du football Depuis les jets de peinture sur les immeubles de Glasgow jusqu'aux lapins bondissants dans les rues de New York, les publicités du téléviseur BRAVIA de Sony ont toujours beaucoup attiré l'attention. La derničre en date, qui porte sur la technologie Motionflow de Sony, semble faite pour confirmer cett