duležité bezpecnostní pokyny nebezpecí varování

Extrait du fichier (au format texte) :

 ESKY

Instalace strana 2

Návod k pou~ití Strana

DnLE}ITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY
VA`E BEZPE NOST I BEZPE NOST DAL`ÍCH OSOB JE VELMI DnLE}ITÁ
V tomto návodu a na samotném spotYebii jsou dole~itá bezpenostní upozornní, která si musíte pYeíst a dodr~ovat je.
Toto je symbol nebezpeí, který je dole~itý pro zachování bezpenosti a upozorHuje na mo~ná nebezpeí pro u~ivatele a pro dalaí osoby.
PYed ka~dým upozornním týkajícím se bezpenosti najdete tento symbol nebezpeí a následující výrazy:

NEBEZPE Í

Oznauje nebezpenou situaci, kterou je tYeba odvrátit, jinak zposobí
vá~ná poranní.

VAROVÁNÍ

Oznauje nebezpenou situaci, kterou je tYeba odvrátit, jinak by mohla zposobit vá~né poranní.

Vaechna bezpenostní upozornní udávají konkrétní podrobnosti o mo~ném nebezpeí a obsahují pokyny,
jak sní~it nebezpeí poranní, poakození a úrazu elektrickým proudem zposobené nesprávným pou~itím trouby. Dodr~ujte peliv následující pokyny:
- SpotYebi je pYed ka~dým instalaním postupem nutné odpojit od sít.
- Instalaci nebo údr~bu musí provést kvalifikovaný technik podle pokyno výrobce a v souladu s platnými místními bezpenostními pYedpisy. Neopravujte ani nevymHujte ~ádnou ást spotYebie, pokud to není výslovn po~adováno v návodu k pou~ití.
- Uzemnní spotYebie je podle zákona povinné.
- Napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umo~nil pYipojení spotYebie, zabudovaného do skYíHky, k elektrické
síti.
- Instalace musí být v souladu s platnými bezpenostními pYedpisy, a proto je nutné pou~ít jednopólový
vypína s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Nepou~ívejte rozdvojky ani prodlu~ovací aHory.
- Netahejte za napájecí kabel spotYebie.
- Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotYebie pro u~ivatele pYístupné.
- Tento spotYebi je uren výlun k peení jídel v domácnosti. Jiný zposob vyu~ití (napY. vytápní
místností) je zakázaný. Výrobce odmítá jakoukoli odpovdnost za akody vzniklé nevhodným pou~itím nebo nesprávným nastavením ovladao.
- SpotYebi a jeho pYístupné ásti se bhem pou~ití zahYejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných
lánko. Dtské do 8 let by se nemly trouby dotýkat, pokud je nesleduje dosplá osoba.
- PYístupné ásti spotYebie se pYi pou~ití mohou zahYát na velmi vysokou teplotu. Malé dti se nesmí ke spotYebii pYibli~ovat, a je tYeba dohlédnout, aby si se spotYebiem nehrály.
- Bhem pou~ití a po nm se nedotýkejte topných tles spotYebie, proto~e byste se mohli popálit. Na varnou desku nepokládejte utrky ani jiný hoYlavý materiál, dokud vaechny souásti spotYebie dostaten
nevychladnou.
- Na spotYebi ani do jeho blízkosti nepokládejte hoYlavý materiál.
- PYehYáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. PYi vaYení jídel bohatých na tuk nebo na velkém

Les promotionsHasználati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HU BEÉPÍTETT, GÁZÜZEMp FPZPLAP - FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni. Ez a biztonsággal kapcsolatos veszély szimbóluma, amely a felhasználót és másokat fenyegetQ lehetséges veszélyekre figyelmezteti a felhasználót. A biztonsági figyelmeztetések a biztonsággal kapcsolatos veszélyre

SADR?AJ AKT 305
SADR?AJ AKT 305
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKT 305 SADRÆAJ OPIS PROIZVODA 2 DIMENZIJE I RAZMACI KOJE JE POTREBNO OSIGURATI (MM) 3 MJERE OPREZA I OP”ENITI SAVJETI 4 ZA©TITA OKOLI©A 4 UGRADNJA 5 PRIKLJU»IVANJE PLINA 5 ELEKTRI»NO PRIKLJU»IVANJE 6 MONTAÆA 6 PODE©AVANJE RAZLI»ITIH VRSTA PLINA 6 ZAMJENA SAPNICA (POGLEDAJTE TABLICU SAPNICA U OPISU PROIZVODA) 7 PODE©AVANJE MINIMUMA PLINA NA VENTILIMA 7 »I©”ENJE I ODRÆAVANJE 7

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL AFB6651 184 2010/1060 L 90 L 38 dB

siguranta dv. si a celorlalti este foarte importanta informatii ...
siguranta dv. si a celorlalti este foarte importanta informatii ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
INSTRUCbIUNI PENTRU PLIT ÎNCORPORAT PE GAZ RO INFORMAbII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANbA SIGURANbA DV. ^I A CELORLALbI ESTE FOARTE IMPORTANT Acest manual _i aparatul ofer avertizri importante legate de siguranc, care trebuie citite _i respectate întotdeauna. Acesta este simbolul de pericol, referitor la siguranc, care v avertizeaz despre riscurile potenciale pentru utilizator _i pentru ceilalci. Toate avertizrile referitoare la siguranc sunt precedate de simbol

D WAT Care 12 5019 412 10090 PROGRAMMTABELLE
D WAT Care 12 5019 412 10090 PROGRAMMTABELLE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
D WAT Care 12 PROGRAMMTABELLE A. Programmwahlschalter B. Taste Startvorwahl C. Programmablaufanzeige (Über der Linie) D. E. F. G. Programm I Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel: H. Anzeige Service I. Anzeige Wasserhahn zu J. Anzeige Pumpe reinigen G H J Leuchtanzeigen der Startvorwahl (Neben die Linie) Schleuderdrehzahl-Wahlschalter Taste Start/Pause Taste Lösche

?????????? ? ???????????? ? ?????????? ??????????????
?????????? ? ???????????? ? ?????????? ??????????????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKP 290 UK =AB@C:FVO 7 5:A?;C0B0FVW V B5E=VG=>3> >1A;C3>2C20==O $ &/ "% ( " (% . ", #! # FV9 V=AB@C:FVW B0 =0 A0 =5157?5:C, O:V A;V4 ?@>G8B0B8 V 702648 28:>=C20B8. !8; =5157?5:8 ?>?5@546CT :>@8ABC20GV2 ?@

COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO
COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO Messa in funzione dell'apparecchio Avviamento dell'apparecchio Inserire la spina. " La luce, posta sotto il pannello comandi o all'interno del prodotto (secondo il modello), si accende all'apertura della porta. " La spia verde si accende indicando il funzionamento dell'apparecchio (se presente) Nota: Per i prodotti meccanici, la luce interna si accende aprendo la porta frigo se la manopola del termostato non è posizionata sul simbolo ". Regolazione de

AKR 602 633 634 660 683
AKR 602 633 634 660 683
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31833141.fm Page 1 Tuesday, November 2, 2004 12:55 PM $.5 $ INSTALLATIONSBESCHREIBUNG 0LQGHVWDEVWDQGEHUGHU.RFKIOlFKHFP (OHNWURSODWWHQ FP *DVgORGHU .RKOHNRFKSODWWHQ 6FKUHLEHQGLH,QVWDOODWLRQVDQZHLVXQJHQGHV*DVNRFKIHOGVHLQHQ JU|‰HUHQ$EVWDQGYRULVWGLHVHUQDWUOLFK]XEHDFKWHQ)ROJHQ6LHEHLGHU,QVWDOODWLRQ GHU1XPPHULHUXQJ ÖÖÖ 6FKOLH‰HQ6LHGDV*HUlWHUVWQDFKVHLQHU NRPSOHWWHQ,QVWDOODWLRQDQGDV6WURPQHW]DQ'DV$XVODVVU

Genius XL Discover Bilingue
Genius XL Discover Bilingue
03/04/2012 - www.vtech-jouets.com
Genius XL Discover Bilingue Imprimé en Chine 91-002307-003 297 29745 user manual for output.ind1 1 .ind1 nd1 2008-6-2 2008-6-2 008-6- Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière entretenir et renforcer leur désir d'apprendre. Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des mots, des chiffres, des op

NAVIGON 72xx max
NAVIGON 72xx max
30/08/2018 - www.navigon.com
Manuel utilisateur NAVIGON 72xx Français Août 2008 Le symbole représentant une poubelle barrée sur roues signifie que dans l'Union européenne, le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette mesure s'applique non seulement votre appareil mais également tout autre accessoire caractérisé par ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Les pr

Lecteur-de-cartes-rond-rose
Lecteur-de-cartes-rond-rose
10/04/2012 - www.heden.fr
Lecteur de cartes mémoires Lecteur de cartes mémoires design et coloré Compatible 30 formats de cartes mémoires 4 slots (sd, micro sd, memory stick, m2) design compact et original Disponible en 4 coloris 4 slots Couleur ROSE VERT BLANC NOIR | Réference | Gencod 3772243080220 3772243080237 3772243080213 3772243080206 | LECMEMROCP | | LECMEMROCV | | LECMEMROCW | | LECMEMROCA | Compatible windows 2000, xp, vist 7 , mac OS a, Auto-alimenté par port USB

DENSO Delivers Automotive Innovation with NVIDIA Quadro vDWS
DENSO Delivers Automotive Innovation with NVIDIA Quadro vDWS
29/08/2018 - www.nvidia.fr
CUSTOMER SUCCESS STORY | DENSO INTERNATIONAL AMERICA DENSO DELIVERS AUTOMOTIVE INNOVATION WITH NVIDIA QUADRO vDWS Graphics-accelerated virtual workstations increase productivity, collaboration, and application adoption. ABOUT DENSO DENSO is one of the largest global automotive suppliers of advanced technology, systems, and components, with more than 8,900 patents and 23,000 employees in the US, Canada, and Mexico. The company designs groundbreaking technology and components for the automoti

EPSON®
EPSON®
25/11/2014 - www.epson.fr
EPSON® EXCEED YOUR VISION / Dépassez votre imagination TARIF Juin 2013 V1 primantes et Multifonctions Laser / Imprimantes matricielles impact / Imprimantes Jet d'Encre / Multifonctions Jet d'Encre / Imprimantes Arts Graphiques / Scanners / Assistants Photo personnels / Projecteurs multimédia / Systèmes et imprimantes Points de Vente / Consomm Les « tarifs unitaires ¬ HT » sont des tarifs de la base distributeurs avant remise. Les conditions de remise sont différentes suivant les classe

ARCHOS et Gameloft_20111122
ARCHOS et Gameloft_20111122
16/03/2012 - www.archos.com
Communiqué de presse Paris, le 22 novembre 2011 Les jeux HD de Gameloft débarquent sur les tablettes ARCHOS G9 Gameloft, éditeur de jeux vidéo et sociaux, et ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes AndroidTM, annoncent aujourd'hui un partenariat aux termes duquel les utilisateurs de tablettes ARCHOS G9 bénéficient des derniers jeux vidéo haute définition de Gameloft. Asphalt 6 : Adrenaline, jeu de course automobile, et Spider-Man : Total Mayhem ®, jeu d'aventure et d'action,