duležité bezpecnostní pokyny nebezpecí varování

Extrait du fichier (au format texte) :

 ESKY

Instalace strana 2

Návod k pou~ití Strana

DnLE}ITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY
VA`E BEZPE NOST I BEZPE NOST DAL`ÍCH OSOB JE VELMI DnLE}ITÁ
V tomto návodu a na samotném spotYebii jsou dole~itá bezpenostní upozornní, která si musíte pYeíst a dodr~ovat je.
Toto je symbol nebezpeí, který je dole~itý pro zachování bezpenosti a upozorHuje na mo~ná nebezpeí pro u~ivatele a pro dalaí osoby.
PYed ka~dým upozornním týkajícím se bezpenosti najdete tento symbol nebezpeí a následující výrazy:

NEBEZPE Í

Oznauje nebezpenou situaci, kterou je tYeba odvrátit, jinak zposobí
vá~ná poranní.

VAROVÁNÍ

Oznauje nebezpenou situaci, kterou je tYeba odvrátit, jinak by mohla zposobit vá~né poranní.

Vaechna bezpenostní upozornní udávají konkrétní podrobnosti o mo~ném nebezpeí a obsahují pokyny,
jak sní~it nebezpeí poranní, poakození a úrazu elektrickým proudem zposobené nesprávným pou~itím trouby. Dodr~ujte peliv následující pokyny:
- SpotYebi je pYed ka~dým instalaním postupem nutné odpojit od sít.
- Instalaci nebo údr~bu musí provést kvalifikovaný technik podle pokyno výrobce a v souladu s platnými místními bezpenostními pYedpisy. Neopravujte ani nevymHujte ~ádnou ást spotYebie, pokud to není výslovn po~adováno v návodu k pou~ití.
- Uzemnní spotYebie je podle zákona povinné.
- Napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umo~nil pYipojení spotYebie, zabudovaného do skYíHky, k elektrické
síti.
- Instalace musí být v souladu s platnými bezpenostními pYedpisy, a proto je nutné pou~ít jednopólový
vypína s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Nepou~ívejte rozdvojky ani prodlu~ovací aHory.
- Netahejte za napájecí kabel spotYebie.
- Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotYebie pro u~ivatele pYístupné.
- Tento spotYebi je uren výlun k peení jídel v domácnosti. Jiný zposob vyu~ití (napY. vytápní
místností) je zakázaný. Výrobce odmítá jakoukoli odpovdnost za akody vzniklé nevhodným pou~itím nebo nesprávným nastavením ovladao.
- SpotYebi a jeho pYístupné ásti se bhem pou~ití zahYejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných
lánko. Dtské do 8 let by se nemly trouby dotýkat, pokud je nesleduje dosplá osoba.
- PYístupné ásti spotYebie se pYi pou~ití mohou zahYát na velmi vysokou teplotu. Malé dti se nesmí ke spotYebii pYibli~ovat, a je tYeba dohlédnout, aby si se spotYebiem nehrály.
- Bhem pou~ití a po nm se nedotýkejte topných tles spotYebie, proto~e byste se mohli popálit. Na varnou desku nepokládejte utrky ani jiný hoYlavý materiál, dokud vaechny souásti spotYebie dostaten
nevychladnou.
- Na spotYebi ani do jeho blízkosti nepokládejte hoYlavý materiál.
- PYehYáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. PYi vaYení jídel bohatých na tuk nebo na velkém

Les promotionsGEBRUIKSAANWIJZING
GEBRUIKSAANWIJZING
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GEBRUIKSAANWIJZING MILIEUTIPS BELANGRIJKE OPMERKINGEN ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN ACCESSOIRES VAN DE OVEN ONDERHOUD EN REINIGING OPSPOREN VAN STORINGEN KLANTENSERVICE Om optimaal van uw nieuwe oven te kunnen profiteren, raden wij u aan alle gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en dit boekje voor later gebruik te bewaren. 20 MILIEUTIPS Verwerking van de verpakking " De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingsymbool wordt aangegeven . " De diverse onderdelen

PL AKT 424 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
PL AKT 424 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PL AKT 424 PAYTA GAZOWA DO ZABUDOWY PL - WA{NE INSTRUKCJE BEZPIECZECSTWA BEZPIECZECSTWO TWOJE ORAZ INNYCH JEST BARDZO WA{NE Niniejsza instrukcja zawiera wa|ne informacje dotyczce bezpieczeDstwa, z którymi nale|y si zapozna i których nale|y [ci[le przestrzega. Po u|yciu sprawdzi, czy pokrtBa s w pozycji wyBczonej oraz zamkn gBówny zawór doprowadzenia gazu lub zawór w butli z gazem. Przegrzane tBuszcze i oleje mog si Batwo zapali. Zawsze uwa|nie nad

RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWO/D 1100 TABEL CU PROGRAME A. Indicatorul U_ã deschisã Aceastã ma_inã de spãlat este dotatã cu funcþii automate de siguranþã care detecteazã _i diagnosticheazã defecþiunile într-o fazã timpurie _i vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: C D B. Indicatorul Service C. Indicatorul Robinet de apã închis D. Indicatorul Curcaci pompa A B H I J E Tip de spãlare / Note Simbol spãlare Programul E. F. G. H. - Pentru selectarea temperaturii, vã r

gebruiksaanwijzing van de keukenrobotten mixer ...
gebruiksaanwijzing van de keukenrobotten mixer ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
® GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE KEUKENROBOTTEN MIXER INSTRUCTIONS ROBOTS DE CUISINE : MODE D EMPLOI KÜCHENMASCHINEN-ANWEISUNGEN MIXER - ISTRUZIONI INSTRUCCIONES DE g sertin BATIDORA parts oving of rem in l efore tro lu g b on U np d C 10 CAUTION: ee Sp 4 6 8 te 2 Sta ir lid ff St O So A enAid n US higa Kitch Mic

IFU JQ280 IT W10604762.indd
IFU JQ280 IT W10604762.indd
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
JQ 280 www.whirlpool.com IT 1 INDICE INSTALLAZIONE 3 Installazione SICUREZZA 4 Importanti istruzioni per la sicurezza 5 Precauzioni ACCESSORI E MANUTENZIONE 6 Accessori 7 Manutenzione e pulizia PANNELLO DI CONTROLLO 8 Pannello di controllo USO GENERALE 9 Protezione avvio / sicurezza bambini 9 Sospendere o arrestare la cottura 10 Impostazione dell orologio 10 Sensore di peso FUNZIONE DI COTTURA 11 Cottura e riscaldamento manuale col forno a microonde 12 Jet Start 13 Microonde automatico 14 Scon

PRODUKTBESKRIVELSE
PRODUKTBESKRIVELSE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRODUKTBESKRIVELSE NUTID OV9 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Øverste rille Nederste rille Betjeningspanel Kjølevifte 1)(ikke synlig) Grillbeskyttelse 2) Dørsperre 3) Katalysator Beskyttelse øvre varmeelement Grillelement Varmeelement i taket Bakre lampe Ovnsvifte Varmeelement i bunnen (ikke synlig) Kjøledør Oversikt over ovnens funksjoner Funksjon 0 - - LYS I OVN - For å slå på lyset i ovnen. 80°C - 250°C

5019 301 06657 IT TABELLA DEI PROGRAMMI
5019 301 06657 IT TABELLA DEI PROGRAMMI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IT TABELLA DEI PROGRAMMI C A. Spia Apertura porta Questa lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti e di reagire in modo adeguato, ad es. mediante le spie: L F. A O Manopola programmi G. Tasto Temperatura H. Tasto Centrifuga D B I. (con opzione Antipiega J. C. Spia Ingresso acqua D. Spia Pulizia filtro E. H M E I F G J N. Combinazione di tasti Sicurezza bambini 

INNHOLDSFORTEGNELSE
INNHOLDSFORTEGNELSE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
INSTRUKSJONER FOR VAFFELJERN SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR VAFFELJERN Viktige forholdsregler.......................................................................................... 6 Krav til strømforsyning........................................................................................ 7 Kassering av elektrisk utstyr................................................................................ 7 Norsk Innholdsfortegnelse DELER OG FUNKSJONER Vaffeljernets deler...................

Manuel d'utilisation
Manuel d'utilisation
03/04/2012 - www.vtech-jouets.com
Manuel d'utilisation TM Ozor le Stégosaure © 2012 VTech Imprimé en Chine 91-002678-001 FR Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière entretenir et renforcer leur désir d'apprendre. Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies. Chez VTech®, nous nous engageons tout faire pour que les enfants g

Owner's Manual (FR) 909 KB - JBL.com
Owner's Manual (FR) 909 KB - JBL.com
13/04/2017 - fr.jbl.com
Français JBL ON STAGE 400P !"* ENCEINTE D ACCUEIL HAUTE PERFORMANCE POUR iPhone ET iPod iPhone non inclus. MANUEL DE L UTILISATEUR Français .......................... 11 0067CSK - JBLOnStage400P UG ALL.indd 11 30/09/08 9:27:49 INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ VEUILLEZ LIRE LES PRÉCAUTIONS NOTÉES CI-DESSOUS AVANT UTILISATION " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Lisez ces consignes, observez-en tous les avertissements et conservez-les pour pouvoir les consulter plus tard

samoussas - Magimix
samoussas - Magimix
22/11/2016 - www.magimix.fr
SAMOUSSAS Préparation : 30 min - Repos : - - Cuisson : 45 min - Matériel : - Ingrédients : 4-6 personnes - 2 carottes (200 g) - 1 courgette (200 g) - 1 oignon - ½ poivron rouge épépiné (75 g) - 3 c.s. d'huile d'olive - 1 gousse d'ail dégermée - 1 c.s. de curry Madras en poudre - ½ c.c. de piment d'Espelette - ½ bouquet de coriandre - 10 feuilles de brick - 200 ml d'huile de friture - sel, poivre 1. Installez la cuve transparente. Lavez, épluchez et émincez tous les légumes (sauf l'

Xserve Setup Guide - Support - Apple
Xserve Setup Guide - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Xserve Setup Guide Includes setup, expansion, and hardware specifications for the Xserve KKApple Inc. © 2009 Apple Inc. All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Apple. Your rights to the software are governed by the accompanying software license agreement. The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the keyboard Apple logo (Option-Shift-K) for commerci

Contenu des différents Firmware et nouvelles versions de Software
Contenu des différents Firmware et nouvelles versions de Software
06/03/2012 - www.pentax.fr
PENTAX DIGITAL CAMERA INFORMATION Contenu des différents Firmware et nouvelles versions de Software VERSION V1.01 pour Optio I10, Optio W90, Optio H90 et Bridge X90 pour Windows et Mac Les réglages Eye-Fi sont conservés même lorsque l'appareil est éteint La connexion Eye-Fi est automatiquement désactivée lorsque l'indicateur de batterie devient jaune (batterie faible). VERSION V1.03 pour K-7 pour Windows et Mac Ajoute les corrections optiques (distorsion latérale, aberration chromatique)

NOUVELLE USINE DE PANNEAUX LCD A SAKAI CITY - Sharp
NOUVELLE USINE DE PANNEAUX LCD A SAKAI CITY - Sharp
21/02/2018 - www.sharp.fr
COMMUNIQUE DE PRESSE AVRIL 2009 NOUVELLE USINE DE PANNEAUX LCD A SAKAI CITY : DEBUT DES OPERATIONS EN OCTOBRE 2009 Sharp Corporation va ouvrir sa nouvelle usine de panneaux LCD dans le « Complexe industriel du 21 siècle » en octobre 2009. Cette usine est actuellement en construction dans la ville de Sakai, Préfecture d Osaka, au Japon. ème Bien que la demande mondiale de téléviseurs LCD ait temporairement diminué cause de la récession économique globale, on s attend une reprise n