FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Extrait du fichier (au format texte) :

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni.
Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az Qket és másokat fenyegetQ
lehetséges kockázatokra.
Minden biztonsági figyelmeztetést megelQz a veszély szimbólum és a következQ kifejezések egyike:

VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okozhat.

Minden biztonsági figyelmeztetés specifikusan részletezi a meglévQ potenciális kockázatot, és jelzi, hogyan kell a készülék helytelen használatából eredQ sérülés, kár és áramtés kockázatát csökkenteni. Gondosan tartsa be a következQ utasításokat:
A készüléket le kell választani az elektromos táphálózatról bármilyen üzembe helyezési munka végzése elQtt.
A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági elQírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve nem cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az a mqvelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
A készülék földelése kötelezQ.
A elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie a helyére beszerelt készüléknek a hálózati aljzathoz történQ
csatlakoztatásához.
Az érvényes biztonsági elQírásoknak való megfelelés érdekében a beszerelésnél legalább 3 mm-es érintkezQtávolságú
sokpólusú megszakítót kell használni.
Ne használjon többdugaszos elosztót, illetve hosszabbítót.
Tilos a készülék villásdugóját a hálózati zsinórt húzva kirántani a konnektorból.
A üzembe helyezést követQen az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
Ne érjen a készülékhez semmilyen nedves testrészével, és ne használja mezítláb.
A készülék kizárólag háztartási ételkészítQ berendezésként történQ használatra készült. Minden más típusú felhasználása tilos (pl. helyiségek fqtése). A gyártó a helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelQsséget nem vállal.
A készüléket bármilyen fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élQ, illetve kellQ tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezQ személyek (beleértve a gyerekeket) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelQs személy felügyelete alatt teszik, vagy ha ilyen személyek a készülék használatára nézve instrukciókat adtak.
Használat közben a készülék hozzáférhetQ részei nagyon felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell tartani a készüléktQl, és felügyelettel kell gondoskodni arról, hogy ne játszanak a készülékkel.
A használat alatt és azt követQen be érintse meg a készülék fqtQelemeit vagy belsQ felületeit - égésveszély. Ne hagyja,
hogy a készülékhez ruhadarabokkal vagy más gyúlékony anyaggal hozzáérjenek, amíg valamennyi komponens kellQképpen le nem hqlt.
A sütés végén óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját, hagyva, hogy a forró levegQ vagy gQz fokozatosan távozzon, mielQtt a sütQbe nyúlna. Amikor a készülék ajtaja zárva van, forró levegQ távozik a kezelQpanel feletti rácson keresztül. A
szellQzQrács szellQzését ne akadályozza.
Az edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyqt, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a fqtQelemeket.
Ne tegyen gyúlékony anyagot a készülékbe vagy annak közelébe. Ez ugyanis a készülék véletlen bekapcsolása esetén meggyulladhat.
A készülékben ne használjon melegítéshez vagy sütéshez zárt tartályokat. A zárt edény belsejében fejlQdQ nyomás hatására felrobbanhat, és a készülékben kárt tehet.

Les promotionsÍNDICE P
ÍNDICE P
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ÍNDICE P ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA PAGINA 50 SUGESTÕES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE PAGINA 50 CUIDADOS E SUGESTÕES GERAIS PAGINA 50 COMO POUPAR ENERGIA E ÁGUA PAGINA 50 COMO ENCHER O DEPÓSITO DO SAL PAGINA 51 COMO ENCHER O DISTRIBUIDOR DO ABRILHANTADOR PAGINA 52 COMO ENCHER O DISTRIBUIDOR DO DETERGENTE PAGINA 53 COMO UTILIZAR A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA PAGINA

HR ACM 847
HR ACM 847
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HR ACM 847 1 HR 2 HR Min. 10 cm Min. 3 cm Max. 6 cm Min. 5 mm Min. 5 mm 1 2 3 3 3 HR Va~ne napomene o sigurnosti VA`A I SIGURNOST DRUGIH JE NA PRVOME MJESTU. Ove upute sadr~e sigurnosna upozorenja, a neka su naznaena i na samom ureaju. Pa~ljivo ih pro itajte i uvijek ih se pridr~avajte. Ovo je simbol opasnosti koji korisnika upozorava na potencijalan rizik. Sva sigurnosna upozorenja sadr~e ovaj simbol i sljede e pojmove: Ukazuje na opasnost koja mo~e izazvati ozbiljne ozljede. OP

REFRIGERATORS AND FREEZERS PRODUCT FICHE
REFRIGERATORS AND FREEZERS PRODUCT FICHE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
REFRIGERATORS AND FREEZERS PRODUCT FICHE BRAND NAME WHIRLPOOL COMMERCIAL CODE ARG 646 A+ CATEGORY Refrigerator ENERGY EFFICIENCY CLASS A+ Energy consumption 171 kWh per year, based on standard test results for 24 hours. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located. FREEZER CAPACITY 17 l STAR RATING 4 REFRIGERATOR CAPACITY 100 l TEMPERATURE OF SPECIAL COMPARTMENT 0°C FROST FREE SYSTEM No TEMPERATURE RISE TIME (h) 9 FREEZING CAPACITY (kg/24h) 2 CLIMAT

501963701101A_PL.qxp:Layout 1
501963701101A_PL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
KARTA URZDZENIA PL - Wszystkie póBki oraz póBki drzwiowe s wyjmowane. - Temperatury wewntrzne urzdzenia s zale|ne od temperatury otaczajcego powietrza, czstotliwo[ci otwierania drzwi oraz od miejsca, w którym stoi urzdzenie. Podczas ustawiania temperatury nale|y uwzgldni te czynniki. - Akcesoria urzdzenia nie nadaj si do mycia w zmywarce. URUCHOMIENIE URZDZENIA Zamontowa rozpórki (je[li dostarczono w komplecie) na gónej cz[ci skraplacza znajdujcego s

USAGE PRÉVU AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE
USAGE PRÉVU AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
USAGE PRÉVU Ce lave-linge est exclusivement destiné au lavage et l essorage de quantités de linge habituelles pour un ménage. " Respectez les instructions fournies dans la présente notice d utilisation et le tableau des programmes séparé lorsque vous utilisez cet appareil. " Conservez la présente notice et le tableau des programmes ; en cas de cession du lave-linge une autre personne, pensez également lui donner la présente notice et le tableau des programmes. AVANT D UTILISER

501930801036_GB.pdfDOWNLOAD
501930801036_GB.pdfDOWNLOAD
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
QUICK GUIDE P C D E F G H I Q R M N O Refrigerator Compartment A. Fan and anti-bacterial and anti-odour filter (depending on model) B. Bulb or LED light (depending on the model) C. Shelves D. LED lights (depending on the model) E. Special Compartment ("Meat & Fish" or "Zero Degrees") (if available) cover F. Special Compartment ("Meat & Fish" or "Zero Degrees") (if available) G. Crisper cover H. Crisper(s) I. Rating plate (located at side of crisper) L. Control panel P Dairy compartment . Q. Door

AKT 464 SCHEDA PRODOTTO
AKT 464 SCHEDA PRODOTTO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
,7 $.7 6&+('$352'2772  *ULJOLHDPRYLELOL  %UXFLDWRUHDXVLOLDULR  %UXFLDWRUHVHPLUDSLGR  %UXFLDWRUHVHPLUDSLGR  %UXFLDWRUHXOWUDUDSLGR  0DQRSRODFRPDQGREUXFLDWRUHDXVLOLDULR  0DQRSRODFRPDQGREUXFLDWRUHVHPLUDSLGR  0DQRSRODFRPDQGREUXFLDWRUHVHPLUDSLGR  ,7 0DQRSRODFRPDQGREUXFLDWRUHXOWUDUDSLGR ',0(16,21,(',67=('$5,63(77( PP 6,0%2/2*,$ 5XELQHWWRFKLXVR )LDPPDPDVVLPD )LDPPDPLQLPD

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL WWDC 9440 A A A A A A A 215 kg 10800 2010/1061 9 59 dB ABCDEFG 77 dB

Getting started with
Getting started with
05/12/2014 - www.logitech.com
1 Getting started with On Logitech® Wireless Gamepad F710 1 2 11 9 10 2 8 3 5 Getting started with Logitech® Wireless Gamepad F710 n matio infor rtant Impo 3 7 2 4 6 1 nty , and warra

Getting started with Première utilisation Logitech® Optical Gaming ...
Getting started with Première utilisation Logitech® Optical Gaming ...
16/02/2012 - www.logitech.com
Getting started with Première utilisation Logitech® Optical Gaming Mouse G400 1 Getting started with ith Première utilisation ted w n M185 g star io Logitech® Optical Gettinière utilisatless Mouse Gaming Mouse G400 Prem ch® Wire Logite 2 USB 3 www.logitech.com/downloads English Features 1 3 1. In-game dpi increase. Press button to increase dpi of tracking sensitivity. 2.In-game dpi decrease. Press button to decrease dpi of tracking sensitivity. 3.Generic Button 3. The function of this butt

Fiche produit Sony : 44/1237478609944.pdf
Fiche produit Sony : 44/1237478609944.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
SNC-DH240 Network HD Camera--V series High-Quality 1080p HD Security Camera with View-DR Technology Excellent 1080p HD picture quality, supporting H.264 at 30 fps 3 Megapixel (1920 × 1440) maximum resolution Three codecs (H.264, MPEG-4, JPEG) and a dual streaming capability The "Exmor" CMOS sensor incorporated to realize high image quality and low noise Key Features · View-DR--Sony's innovative Wide Dynamic Range technology-- to capture objects clearly and adaptively even under very harsh seve

WD Sentinel Case Study
WD Sentinel Case Study
11/04/2012 - www.wdc.com
ETUDE DE CAS : FINANCES « L'accès ininterrompu nos données où que nous soyons est une fonction très puissante, surtout quand nous sommes en déplacement. C'est comme avoir un nuage privé pour l'entreprise dans nos locaux... » James Tanner, Directeur des opérations, Saratoga Research Investment Management Un bon investissement: Une solution de stockage centralisé et privé pour entreprise. Une société d'investissement bénéficie de la sauvegarde automatique de ses ordinateurs, d'un

Keynote Guía rápida - Apple
Keynote Guía rápida - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Keynote Guía rápida El organizador de diapositivas le permite agrupar u ocultar aquéllas que no necesite. Los temas y las diapositivas patrón le facilitan la creación de presentaciones de calidad con diseños profesionales. Los ocho paneles de información le permiten modificar el formato de las tablas, los gráficos, el texto y las figuras. Gracias a atractivas tablas y asombrosos gráficos, se logra que la presentación de los datos sea más clara. Las guías de alineación dinámica le p

Évaluation du site - Terraillon
Évaluation du site - Terraillon
26/10/2016 - www.terraillon.fr
www.neomag.fr Date : 20/02/2014 Auteur : Sandra Nicoletti « Le bien-être connecté est un marché porteur et créateur de valeur » A la tête de Terraillon depuis 18 mois, Didier Bollé a entrepris de réveiller la « Belle Endormie », en apportant un souffle nouveau la marque centenaire. Résolument tournée vers le bienêtre connecté, la firme propose aujourd hui un nouveau visage pour séduire une clientèle plus large. Des produits la communication en passant par le « channel mana