FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Extrait du fichier (au format texte) :

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni.
Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az Qket és másokat fenyegetQ
lehetséges kockázatokra.
Minden biztonsági figyelmeztetést megelQz a veszély szimbólum és a következQ kifejezések egyike:

VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okozhat.

Minden biztonsági figyelmeztetés specifikusan részletezi a meglévQ potenciális kockázatot, és jelzi, hogyan kell a készülék helytelen használatából eredQ sérülés, kár és áramtés kockázatát csökkenteni. Gondosan tartsa be a következQ utasításokat:
A készüléket le kell választani az elektromos táphálózatról bármilyen üzembe helyezési munka végzése elQtt.
A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági elQírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve nem cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az a mqvelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
A készülék földelése kötelezQ.
A elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie a helyére beszerelt készüléknek a hálózati aljzathoz történQ
csatlakoztatásához.
Az érvényes biztonsági elQírásoknak való megfelelés érdekében a beszerelésnél legalább 3 mm-es érintkezQtávolságú
sokpólusú megszakítót kell használni.
Ne használjon többdugaszos elosztót, illetve hosszabbítót.
Tilos a készülék villásdugóját a hálózati zsinórt húzva kirántani a konnektorból.
A üzembe helyezést követQen az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
Ne érjen a készülékhez semmilyen nedves testrészével, és ne használja mezítláb.
A készülék kizárólag háztartási ételkészítQ berendezésként történQ használatra készült. Minden más típusú felhasználása tilos (pl. helyiségek fqtése). A gyártó a helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelQsséget nem vállal.
A készüléket bármilyen fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élQ, illetve kellQ tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezQ személyek (beleértve a gyerekeket) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelQs személy felügyelete alatt teszik, vagy ha ilyen személyek a készülék használatára nézve instrukciókat adtak.
Használat közben a készülék hozzáférhetQ részei nagyon felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell tartani a készüléktQl, és felügyelettel kell gondoskodni arról, hogy ne játszanak a készülékkel.
A használat alatt és azt követQen be érintse meg a készülék fqtQelemeit vagy belsQ felületeit - égésveszély. Ne hagyja,
hogy a készülékhez ruhadarabokkal vagy más gyúlékony anyaggal hozzáérjenek, amíg valamennyi komponens kellQképpen le nem hqlt.
A sütés végén óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját, hagyva, hogy a forró levegQ vagy gQz fokozatosan távozzon, mielQtt a sütQbe nyúlna. Amikor a készülék ajtaja zárva van, forró levegQ távozik a kezelQpanel feletti rácson keresztül. A
szellQzQrács szellQzését ne akadályozza.
Az edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyqt, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a fqtQelemeket.
Ne tegyen gyúlékony anyagot a készülékbe vagy annak közelébe. Ez ugyanis a készülék véletlen bekapcsolása esetén meggyulladhat.
A készülékben ne használjon melegítéshez vagy sütéshez zárt tartályokat. A zárt edény belsejében fejlQdQ nyomás hatására felrobbanhat, és a készülékben kárt tehet.

Les promotions



MODE D'EMPLOI
MODE D'EMPLOI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
MODE D'EMPLOI CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES " AVERTISSEMENT : pour éviter tout danger dû l'instabilité, le positionnement ou le montage de l'appareil doit être effectué conformément aux instructions du fabricant. " AVERTISSEMENT : n'obstruez pas les orifices de ventilation de l'appareil. " AVERTISSEMENT : n'endommagez pas les tuyaux du circuit réfrigérant de l'appareil. " AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de moyens mécaniques, électriques ou chimiques autres que ceux recommandés pa

ak je k dispozícii - Whirlpool
ak je k dispozícii - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRVÉ POU}ITIE Pri zapojení do elektrickej siete sa na displeji zobrazia teploty nastavené vo výrobe (-18°C a +5°C). Po aktivácii zvukového znamenia a pri blikaní kontrolky teploty podr~te stla ené tla idlo na zruaenie alarmov. Poznámka: Po uvedení do prevádzky bude nevyhnutné po kae 2/3 hodiny, aby sa dosiahla správna skladovacia teplota pre potraviny. V prípade, ~e je vo výbave antibakteriálny a protipachový filter, vlo~te ich do spotrebi a pod>a pokynov na ich oba

RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
A. TABELUL CU PROGRAME C Indicatorul U_ deschis  Aceast ma_in de splat este dotat cu funccii automate de siguranc care detecteaz _i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie _i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: L A } RO Selectorul de programe Butonul Start/Pauz  Butonul Temperatur  Butonul Centrifugare  (incl. Oprire cu apa în cuv ) I. Butonul Terminarea programului  J. Butonul Ajutor la dozare  K. Butonul Nivel murd

Prírucka - Whirlpool
Prírucka - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKT 860 SK POPIS SPOTREBI A 2 3 1. 2. 3. 4. 5. Sálavá varná zóna Ø 145 mm Sálavá dvojitá varná zóna Ø 210 mm Sálavá varná zóna Ø 145 mm Sálavá varná zóna Ø 180 mm Displej ovládacích prvkov E Dôle~ité upozornenie: Aby ste prediali trvalému poakodeniu sklokeramickej varnej dosky, nepou~ívajte: - nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché, - kovové nádoby s emailovým dnom. Akéko>vek vzh>adové chyby (poakriabanie, akvrny a pod.) musia byt' ohlásené pri in

Návod pre Whirlpool WME1410 A+W
Návod pre Whirlpool WME1410 A+W
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
POU}ITIE CHLADIACEHO PRIESTORU Zapnutie spotrebi a Uvedenie spotrebi a do prevádzky VsuHte zástr ku do zásuvky elektrickej siete. " Osvetlenie, nachádzajúce sa pod ovládacím panelom alebo vnútri spotrebi a (v závislosti od modelu) sa rozsvieti pri otvorení dverí. " Rozsvieti sa zelené svetlo indikujúce, ~e spotrebi je v prevádzke (ak je k dispozícii). Poznámka: U spotrebi ov s mechanickým ovládaním sa vnútorné osvetlenie rozsvieti pri otvorení dverí, ak gombík t

instructions importantes sur la sécurité avertissement
instructions importantes sur la sécurité avertissement
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ VOTRE SÉCURITÉ AINSI QUE CELLE D'AUTRUI EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANTE Le présent manuel contient d'importants messages relatifs la sécurité, qui figurent également sur l'appareil. Nous vous invitons les lire soigneusement et les respecter en toute circonstance. Ceci est le symbole d'alerte relatif la sécurité. Il met en garde l'utilisateur et toute autre personne contre les risques potentiels dérivant de l'utilisation de cet appareil

AWT 2040 / 2050
AWT 2040 / 2050
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PL AWT 2040 / 2050 Funkcja 1/2 wsadu Wirowanie Pranie wstêpne Delikatne Bawe³na TABELA PROGRAMÓW We³na (1) Podane (orientacyjne) wielkoœci czasów trwania programów odnosz¹ siê do maksymalnej temperatury prania bez w³¹czonych funkcji specjalnych. Kolory Odp³yw Szybkie pranie Pranie na zimno Tworzywa Pralka wy³. P³ukanie Bez wirowania Program Rodzaj tkanin / Stopieñ zabrudzenia / Uwagi Maks.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES DANGER
CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES DANGER
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FRANÇAISInstallationPage2Mode d emploi Page CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES VOTRE SECURITE ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE MERITENT TOUTE VOTRE ATTENTION Le présent manuel contient des messages de sécurité importants qui figurent également sur l appareil. Nous vous invitons les lire soigneusement et les respecter en toute circonstance. Ceci est un symbole d avertissement concernant la sécurité, il attire l attention des utilisateurs sur les dangers auxquels eux-mêmes ou d autres p

Application Form - Samsung
Application Form - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
2008 SAMSUNG Joint Universities Creative Technology Talents Awards Application Form Eligibility 1. Students from 5 local Universities (including Hong Kong Polytechnic University, The Chinese University of Hong Kong, City University of Hong Kong, The Hong Kong University of Science and Technology and The University of Hong Kong) 2. Teams can only be comprised of members (2 to 4 people) of the same school. 3. An applicant cannot be a member of more than one team. Each team is allowed to submit one

ASUS lAnce le eeeKeyboArd, le mini-Pc toUt-en-Un UltrA PrAtiqUe
ASUS lAnce le eeeKeyboArd, le mini-Pc toUt-en-Un UltrA PrAtiqUe
08/07/2016 - www.asus.fr
Communiqué de presse - Eee Keyboard PC ASUS lance le EeeKeyboard, le mini-PC tout-en-un ultra pratique À l extérieur, un élégant clavier, l intérieur, un PC intelligent TAPEI, Taiwan; le 30 avril 2010 A SUS, acteur majeur sur le marché de l électronique grand public, annonce le lancement de l EeeKeyboard en France au mois de juin. Fidèle sa réputation de pionnier de l innovation  tant sur le plan technologique que du design  ASUS lance son EeeKeyboard, un mini-PC intégré d

iPod touch ?? - Support - Apple
iPod touch ?? - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
iPod touch ŒÇŠ iPod touch Ou(bKQŠ ŠËRM_€ support.apple.com/zh_TW/manuals/ipodtouch0 W( iPod touch N bS•‹ Safariÿ q6_ŒžÞNN 0N_Sï_ž iBookstore QMŒ»SÖ_—0 [‰Qh‚†Ut ŠËSÕ±0 iPod touch Ou(bKQŠ0 N-v„0 [‰Qh`'0†UtTŒe/cô0 z {À0 \˜;€ý‘Ïf´—2 W( iPod touch N ÿ RM_€ Š-[š > N‚, > •Üe¼g,j_ > rHk ŒÇŠ > \˜;f´—2 0 –ûl` iPod touch N-v„’ð–â[P–ûl`Sê€ýu1 Apple b Apple cˆk v„g RÙO›aÉUF2ˆLfô cÛÿ N_Ř‚[¶^­^âh

DXC-390P Brochure (315.5 KB) - Sony
DXC-390P Brochure (315.5 KB) - Sony
16/02/2012 - www.sony.fr
Caméra Vidéo Couleur 3-CCD DXC-390P Avec de telles possibilités, la DXC-390P est la caméra idéale pour une grande variété d'applications. La caméra DXC-390P est une caméra vidéo couleur 3 CCD, 1/3 de pouces intégrant un traitement numérique (DSP). Les capteurs mettent profit la dernière technologie SONY Exwave HAD qui améliore significativement la sensibilité du capteur (F8 2000 lux) tout en réduisant le niveau de smear. Disposant d'une monture C, offrant une excellente réso

FICHES MICRO-ONDE 2008
FICHES MICRO-ONDE 2008
13/02/2012 - www.samsung.com
Monofonction électronique - 23 L MW89M-S · · · · · · · 850 Watts Programmation électronique Décongélation "Power Defrost" Fonction "Power Steam" 6 niveaux de puissance T.D.S Départ instantané : touche +30 sec Monofonction électronique - 23L MW89M-S Caractéristiques Points forts Triple système de diffusion des micro-ondes Caractéristiques Fonction du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mono Capacité (en litres) . . .

Harmony Ultimate™ Bedienungsanleitung - Logitech
Harmony Ultimate™ Bedienungsanleitung - Logitech
05/12/2014 - www.logitech.com
Harmony Ultimate!" Bedienungsanleitung Version 3 (24.10.2013) Logitech Harmony Ultimate Harmony Ultimate-Bedienungsanleitung Inhalt Infos zu dieser Bedienungsanleitung ......................................................................................................... 6 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Begriffe ........................................................................................... 6 Auf einen Blick ...............................................................