Návod pre Whirlpool AKZM 660/IX

Extrait du fichier (au format texte) :

DÔLE}ITÉ BEZPE NOSTNÉ POKYNY
VA`A BEZPE NOSd A BEZPE NOSd OSTATNÝCH OSÔB JE VE=MI DÔLE}ITÁ
V tomto návode a na samotnom spotrebii sú uvedené dôle~ité správy týkajúce sa bezpenosti, ktoré si musíte preítae a v~dy presne dodr~iavae.
Toto je symbol nebezpeenstva, týkajúci sa bezpenosti, ktorý pou~ívate>ov upozorHuje na mo~né riziká hroziace ich osobe a iným.
Vaetky bezpenostné upozornenia sú oznaené symbolom nebezpeenstva a nasledujúcimi termínmi:

NEBEZPE ENSTVO Oznauje nebezpenú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredíde, spôsobí vá~ne poranenia.
UPOZORNENIE

Oznauje nebezpenú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredíde, mô~e spôsobie vá~ne poranenia.

Vaetky správy týkajúce sa bezpenosti apecifikujú potenciálne nebezpeenstvo, ktorého sa týkajú, a uvádzajú, ako zní~ie riziko poranení, poakodení a úrazov elektrickým prúdom a pouujú o správnom pou~ívaní spotrebia. Dôsledne dodr~iavajte nasledujúce pokyny:
- Pred akýmko>vek zásahom pri inatalácii musíte spotrebi odpojie od elektrického napájania.
- Inataláciu alebo údr~bu smie vykonae iba apecializovaný technik, v súlade s pokynmi výrobcu a za dodr~ania platných vnútroatátnych bezpenostných predpisov. Nikdy neopravujte ani nevymieHajte
~iadnu ase spotrebia, ak to nie je uvedené v návode na pou~ívanie.
- Výmenu napájacieho kábla musí vykonae kvalifikovaný elektrikár.
Zavolajte autorizované servisné stredisko.
- Uzemnenie spotrebia je pod>a zákona povinné.
- Napájací kábel musí bye taký dlhý, aby umo~nil pripojenie spotrebia zabudovaného v skrinke do siete.
- Pri inatalácii v súlade s bezpenostnými predpismi namontujte pri inatalácii na dostupné miesto spína so vzdialenoseou medzi kontaktmi aspoH 3 mm.
- Ak je rúra vybavená zásuvkou, nepou~ívate rozboovacie adaptéry.
- Nepou~ívajte predl~ovacie káble.
- Neeahajte za napájací kábel.
- Po inatalácii spotrebia nesmú bye jeho elektrické asti prístupné
pou~ívate>om.

SK23

- Ak je povrch induknej dosky poakodený, dosku nepou~ívajte a vypnite spotrebi, aby nedoalo k úrazu elektrickým prúdom (iba modely s indukciou).
- Vyhýbajte sa dotyku varnej dosky vlhkými aseami tela a pou~ívaniu rúry, ak ste naboso.
- Spotrebi je urený iba na pou~ívanie v domácnosti na prípravu jedál. Nie je povolené ~iadne iné jeho pou~itie (napr.: vykurovanie miestností). Výrobca nepreberá ~iadnu zodpovednose za akody

Les promotionsantes de utilizar la lavadora
antes de utilizar la lavadora
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
30105868E.fm Page 19 Monday, May 8, 2006 6:16 PM ÍNDICE ANTES DE UTILIZAR LA LAVADORA PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA PUERTA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS (SI ESTÁ DISPONIBLE) ANTES DEL PRIMER CICLO DE LAVADO PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO DETERGENTES Y ADITIVOS CÓMO EXTRAER EL FILTRO CÓMO DESCARGAR EL AGUA RESIDUAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ACCESORIOS TRANSPORTE/MANEJO 19 Black proce

WA PLUS 844 A+++
WA PLUS 844 A+++
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WA PLUS 844 A+++ Waschmaschine (8 kg) 8 TOP 4 " Bis zu 8 kg Fassungsvermögen " Energieeffizienzklasse A+++ Komfort " Die Schontrommel sorgt mit 1.500 Mikro-Wasserkissen für extra sanfte Pflege " Automatischer Schutz vor Wasserschäden Mehrfachwasserschutz + " Kindersicherung weniger Sorgen, weniger Stress " Leise durch zusätzliche Geräuschdämmung " Wolleschaukel Anschluss und Maße " 10 Ampere " Unterbaufähig (Sonderzubehör erforderlich) " Maße (HxBxT): 85x59,5x56,5 cm Ve

E TABLA DE PROGRAMAS 5019 301 01325
E TABLA DE PROGRAMAS 5019 301 01325
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
E TABLA DE PROGRAMAS A. Indicador de Puerta abierta L La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej: O C D A B M B. Indicador de Servicio H C. Indicador de Grifo cerrado E D. Indicador de Limpiar bomba Etiquetas Carga Tipo de lavado/Notas Tempede máxiratura manteni- ma - Respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta sobre el cuidado

Návod pre Whirlpool WVE1410 A+W
Návod pre Whirlpool WVE1410 A+W
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
30302007SK.fm Page 22 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD NA POUŽITIE PRED POUŽÍVANÍM SPOTREBIÈA OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA RADY A BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY AKO POUŽÍVAT’ MRAZNIÈKU AKO MRAZNIÈKU ROZMRAZOVAT’ A ÈISTIT’ STAROSTLIVOST’ A ÚDRŽBA PRÍRUÈKA NA ODSTRAÒOVANIE PROBLÉMOV SERVIS IN TALÁCIA 22 30302007SK.fm Page 23 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM PRED POUŽÍVANÍM SPOTREBIÈA • Váš nový spotrebiè je urèený výhradne na použitie v domácnosti Aby ste è

OWNER'S MANUAL
OWNER'S MANUAL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Instructions for use MWO 605 Content Content ................................................................................................................................................1 Specifications.......................................................................................................................................1 Installation ...........................................................................................................................................1 Per

HUTOK ÉS FAGYASZTÓK TERMÉKADATLAP
HUTOK ÉS FAGYASZTÓK TERMÉKADATLAP
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HpTPK ÉS FAGYASZTÓK TERMÉKADATLAP MÁRKANÉV WHIRLPOOL TERMÉKMEGNEVEZÉS WTV4597 NFC IX KATEGÓRIA HqtQ/fagyasztó kombináció ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY A+ A 368 kWh/év energiafelhasználás egy 24-órás szabvány tesztvizsgálat eredményén alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék használati módjától és elhelyezésétQl függ. FAGYASZTÓTÉRFOGAT 109 l CSILLAGOK SZÁMA 4 HpTPTÉRFOGAT 341 l SPECIÁLIS REKESZ HPMÉRSÉKLETE 0°C JÉGMENTES (FROST FREE) REND

CZ TABULKA PROGRAMU 5019 300 00436
CZ TABULKA PROGRAMU 5019 300 00436
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
CZ TABULKA PROGRAMn A. Kontrolka OtevYená dvíYka E. Voli programu I Pra ka je vybavena automatickými bezpe nostními funkcemi, které v as zjistí a diagnostikují poruchu a vhodn zareagují, napY.: F. Tla ítko Start/Pauza A C D G. Tla ítko Ukon ení cyklu B H. Voli rychlosti odstYední I. Eco monitor J B. Kontrolka Servis J. Tla ítko Reset C. Kontrolka ZavYený pYívod vody D. Kontrolka iatní erpadla Program Teplota E Vi

I LOE 1066 TABELLA PROGRAMMI 5019 501 05017
I LOE 1066 TABELLA PROGRAMMI 5019 501 05017
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
50105017I.fm Page 1 Tuesday, August 22, 2006 6:15 PM I LOE 1066 TABELLA PROGRAMMI A. Spia Apertura porta La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.: B. Spia Service C. Spia Ingresso acqua D. Spia Pulizia filtro Programma Simbolo di lavaggio Carico Max kg Cotone 60 - 95 °C 6,0 Cotone 40 °C 5,0 Sintetici C H A I D Tipo di carico/Note - Nel selezionare le temperatur

Des images toujours irréprochables
Des images toujours irréprochables
12/03/2012 - www.nikon.fr
CARACTÉRISTIQUES DES COOLPIX 3100/ COOLPIX 2100 Des images toujours irréprochables En sélectionnant l'un des quatre modes Scène l'aide du sélecteur de mode, vous obtenez des photos adaptées au type de réglage choisi : «Sport», «Portrait»... Si vous souhaitez une assistance au cadrage, utilisez l'ingénieuse fonction «Aide Menu Scène». Ne vous préoccupez plus de rien : l'appareil photo travaille pour vous ! La prise de vue avec les appareils numériques CoolPix 3100 et CoolPix 21

Terms and conditions - Samsung
Terms and conditions - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED SAMSUNG ECOBUBBLE!" PROMOTION ( PROMOTION ) TERMS AND CONDITIONS Participants agree to be bound by these terms and conditions (the Terms and Conditions ). Any information or instructions published by the Promoter about the Promotion at www.samsung.com/uk/ form part of the Terms and Conditions. The Promoter 1. The Promoter is Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS (the Promoter or Samsung ). Promo

rapport d'activité et de développement durable 2016 - Valeo
rapport d'activité et de développement durable 2016 - Valeo
28/07/2017 - www.valeo.com
RENDEZVOUS AVEC L AVENIR RAPPORT D ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016 Sommaire Profil Rapport d activité et de développement durable Valeo 2016 02 Interview du Président Interview de Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général 04 Conseil d administration 05 Comité opérationnel 06 Des performances exceptionnelles 10 Carnet de l actionnaire 13 14 16 18 20 22 26 Stimuler l inventivité Les trois révolutions de l industrie automobile Électrification et moteur i

Loewe bild 1.55 - Loewe TV
Loewe bild 1.55 - Loewe TV
20/11/2017 - www.loewe.tv
Informations produit Loewe bild 1.55 Page 1 Janvier 2017 Loewe bild 1.55 Classe d efficacité énergétique UE : B Diagonale d écran (en cm / en pouces) : 140 / 55 Consommation appareil allumé 1 en watts : 151 Consommation annuelle (kWh) 2 : 221 Consommation en mode veille / éteint en watts : 0,40 / 0 Résolution (en pixels) : Ultra HD (3840 x 2160) Compris dans la livraison : Pied de table Table Stand bild 1.55 L 123,5 / H 75,4 / PP 4,9 / PT 27 Aluminium, orientable manuellement (+ / 20°

PENTAX Optio M40 LA PERFORMANCE PREND DES COULEURS.
PENTAX Optio M40 LA PERFORMANCE PREND DES COULEURS.
06/03/2012 - www.pentax.fr
Caractéristiques techniques LA PHOTOGRAPHIE A BEAUCOUP ÉVOLUÉ AU FIL DE CES DERNIÈRES ANNÉES. PENTAX A CONTRIBUÉ À CETTE TRANSFORMATION ET EST AUJOURD'HUI MONDIALEMENT CONNUE POUR SON SAVOIR-FAIRE NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE L'OPTIQUE. LA GAMME DE PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES PENTAX S'ADRESSE AUX CONSOMMATEURS QUI RECHERCHENT DES PRODUITS DE QUALITÉ AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES. LE SLOGAN DE L'ENTREPRISE ­ FOR YOUR PRECIOUS MOMENTS (POUR VOS MOMENTS LES PLUS PRÉCIEUX) ­ SOULIGNE LA PHILOSO

PGF75-4
PGF75-4
18/06/2012 - www.smeg.fr
PGF75-4 classique SMEG ELITE Table de cuisson gaz, semi-affleurante, 72 cm, inox, thermocouples EAN13: 8017709153601 Manettes de commande "Classique" 5 brûleurs dont : Arrière gauche : 1,80 kW Avant gauche : 1,05 kW Central ultra-rapide : 4,00 kW Arrière droit : 1,80 kW Avant droit : 1,05 kW Puissance nominale gaz : 9,70 kW Bord 3 mm Grilles affleurantes en fonte Chapeaux de brûleurs émaillé fonte Manettes de réglage translucides Allumage électronique intégré aux manettes Sécurité th