Návod pre Whirlpool AKZM 660/IX

Extrait du fichier (au format texte) :

DÔLE}ITÉ BEZPE NOSTNÉ POKYNY
VA`A BEZPE NOSd A BEZPE NOSd OSTATNÝCH OSÔB JE VE=MI DÔLE}ITÁ
V tomto návode a na samotnom spotrebii sú uvedené dôle~ité správy týkajúce sa bezpenosti, ktoré si musíte preítae a v~dy presne dodr~iavae.
Toto je symbol nebezpeenstva, týkajúci sa bezpenosti, ktorý pou~ívate>ov upozorHuje na mo~né riziká hroziace ich osobe a iným.
Vaetky bezpenostné upozornenia sú oznaené symbolom nebezpeenstva a nasledujúcimi termínmi:

NEBEZPE ENSTVO Oznauje nebezpenú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredíde, spôsobí vá~ne poranenia.
UPOZORNENIE

Oznauje nebezpenú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredíde, mô~e spôsobie vá~ne poranenia.

Vaetky správy týkajúce sa bezpenosti apecifikujú potenciálne nebezpeenstvo, ktorého sa týkajú, a uvádzajú, ako zní~ie riziko poranení, poakodení a úrazov elektrickým prúdom a pouujú o správnom pou~ívaní spotrebia. Dôsledne dodr~iavajte nasledujúce pokyny:
- Pred akýmko>vek zásahom pri inatalácii musíte spotrebi odpojie od elektrického napájania.
- Inataláciu alebo údr~bu smie vykonae iba apecializovaný technik, v súlade s pokynmi výrobcu a za dodr~ania platných vnútroatátnych bezpenostných predpisov. Nikdy neopravujte ani nevymieHajte
~iadnu ase spotrebia, ak to nie je uvedené v návode na pou~ívanie.
- Výmenu napájacieho kábla musí vykonae kvalifikovaný elektrikár.
Zavolajte autorizované servisné stredisko.
- Uzemnenie spotrebia je pod>a zákona povinné.
- Napájací kábel musí bye taký dlhý, aby umo~nil pripojenie spotrebia zabudovaného v skrinke do siete.
- Pri inatalácii v súlade s bezpenostnými predpismi namontujte pri inatalácii na dostupné miesto spína so vzdialenoseou medzi kontaktmi aspoH 3 mm.
- Ak je rúra vybavená zásuvkou, nepou~ívate rozboovacie adaptéry.
- Nepou~ívajte predl~ovacie káble.
- Neeahajte za napájací kábel.
- Po inatalácii spotrebia nesmú bye jeho elektrické asti prístupné
pou~ívate>om.

SK23

- Ak je povrch induknej dosky poakodený, dosku nepou~ívajte a vypnite spotrebi, aby nedoalo k úrazu elektrickým prúdom (iba modely s indukciou).
- Vyhýbajte sa dotyku varnej dosky vlhkými aseami tela a pou~ívaniu rúry, ak ste naboso.
- Spotrebi je urený iba na pou~ívanie v domácnosti na prípravu jedál. Nie je povolené ~iadne iné jeho pou~itie (napr.: vykurovanie miestností). Výrobca nepreberá ~iadnu zodpovednose za akody

Les promotionsMODE D'EMPLOI
MODE D'EMPLOI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
MODE D EMPLOI AVANT D UTILISER L APPAREIL " L appareil que vous venez d acquérir est un combiné réfrigérateur et congélateur. Il est exclusivement réservé un usage ménager. Pour utiliser au mieux votre appareil, nous vous invitons lire attentivement les instructions relatives son utilisation ; vous y trouverez la description de votre appareil et des conseils utiles pour la conservation des aliments. Conservez cette notice d emploi pour toute consultation ultérieure. 1. Aprè

KONEEN KÄYTTÖ
KONEEN KÄYTTÖ
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
KONEEN KÄYTTÖ Lisätietoja (myös vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeiden eri luvuista. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan Ei rumpukuivausta Rumpukuivaus sallittu alhaisessa lämpötilassa Rumpukuivaus sallittu Pyykin valmistelu Kuivausrummun täyttäminen Ohjelman valitseminen Lisätoimintojen valitseminen (mikäli käytettävissä) Lajittele pyykki seuraavien seikkojen mukaan: Materiaalin paksuus: jos pyykkiä on enemmän kuin kuivausrumpu voi käsitellä, jaa pyykki painon

S 5019 300 00846 PROGRAMÖVERSIKT
S 5019 300 00846 PROGRAMÖVERSIKT
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
S PROGRAMÖVERSIKT A. Programvalsratt B. Programfasvisare C. Start/Paus-knapp D. Åtterställ-knapp E. Indikator för Lucka öppen Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas: F. Service G. Indikator för Vattenkran stängd H. Indikator för Rengör pump B G E F D H A 1) Använd inte flytande tvätt

INHOUDSTAFEL
INHOUDSTAFEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Inhoudstafel VEILIGHEID van de mixer/keukenrobot Belangrijke voorzorgen....................................................................................... 6 Elektrische vereisten........................................................................................... 7 Afgedankte elektrische apparatuur...................................................................... 7 Nederlands INSTRUCTIES VOOR DE mixer/keukenrobot ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN....................................

Notice d'emploi
Notice d'emploi
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IFU-TL HR F.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SOMMAIRE USAGE PRÉVU AVANT D UTILISER LE LAVE-LINGE PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DESCRIPTION DU LAVE-LINGE AVANT D EFFECTUER LE PREMIER CYCLE DE LAVAGE PRÉPARATION DU CYCLE DE LAVAGE DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS NETTOYAGE DU FILTRE/ VIDANGE DE L EAU RÉSIDUELLE NETTOYAGE ET ENTRETIEN DIAGNOSTIC RAPIDE SERVICE APRÈS-VENTE TRANSPORT ET DÉPLACEMENT INSTALLATION Black process 45.0° 100.0 LPI IFU-TL HR F.fm Page 2 Frid

Produktangaben
Produktangaben
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Produktangaben Bedienblende 4 Die Wärmeschublade 4 Feuerfestes Geschirr vorwärmen 5 Speisen warm halten 6 Entnehmen der Schublade 7 Bedienblende 1. 2. 3. 4. 5. Wahltaste Temperaturanzeigen Meldeleuchte für Schublade ein Anzeige für maximale Temperatur Alarmleuchte (Ein/Aus) Die Wärmeschublade Sie können die Wärmeschublade dazu verwenden, um Geschirr vorzuwärmen oder Speisen warm zu halten. Wenn die Schublade geöffnet und das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die Strom-Meldeleuchte. We

HR TABLICA PROGRAMA 5019 301 06646
HR TABLICA PROGRAMA 5019 301 06646
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HR Pokazatelj Vrata otvorena Pokazatelj Pranje u tijeku Pokazatelj Program je zavraen D/E/F/G B C T A S L Perilica rublja ima automatske sigurnosne funkcije koje otkrivaju i dijagnosticiraju kvarove u ranoj fazi te reagiraju na odgovarajui na in, npr.: H Maks. kol. Etikete za rublja odr~avanje kg I } Program Temperatura Programator Tipka Start/Pauza Tipka Temperatura Tipka Centrifuga (uklju ujui i Zaustavljanje ispiranja ) L. Eko monitor M. Tipka Pomo pri doziranj

QRG GT286 AR W10511444.indd
QRG GT286 AR W10511444.indd
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
+ *AR , , +þ©þßþôþÞ þþßþäþ®þŸþÊ þþßþ´þ®þóþÊ , +þ×þÔþÞ þþ÷þÃþÔþŽþÝ , +þßþîþ£þ” þþßþ˜þ¤þÜþâ , +þþßþ¸þŽþ·þ” þþßþ®þ×þäþôþ” , +þ—þ¸þäþÞþþßþ¸þŽþ·þ”þ³þŽþËþ”þ‘þèþÈþŽþá42 þ³þŽþËþ” , +þíþ­þãþîþ¯ þþßþäþ þ·þ®. , +þ¯þ­ þþùþ«þþ‘þ” þþßþ´þ®þóþÌþ” þßþ þœþ þž , +þóþ´þ˜þ¨þªþáþ

FE-47/X-43 - OLYMPUS LEARN CENTER
FE-47/X-43 - OLYMPUS LEARN CENTER
07/09/2018 - www.olympus.fr
APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE FE-47/X-43 Manuel d instructions %Ï Nous vous remercions d avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. %Ï Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer votre appareil avant de commencer p

WM3550 - LG Electronics
WM3550 - LG Electronics
24/11/2014 - www.lg.com
LAUNDRY WM3550 FRONT LOAD WASHERS WM3550 Performance " 5.0 cu.ft. Ultra Capacity with NeveRust!" Stainless Steel Drum (IEC) " DirectDrive!" Motor for the Ultimate in Durability and Reliability " 10 TilTub!" for Easy Reach into the Rear of the Drum " 1300 RPM Powerful Spin for Efficient Water Extraction Intelligent Fabric Care " 6Motion!" Technology " ColdWash!" Technology " TrueSteam!" Technology " Allergiene!" Cycle " SteamFresh!" Cycle " TrueBalance!" Anti-Vibration System " SenseClean!" Syste

Mode d'installation et d'emploi - Hotpoint
Mode d'installation et d'emploi - Hotpoint
11/07/2017 - www.hotpoint.fr
Mode d installation et d emploi LAVE-LINGE Sommaire FR Français,1 FR Installation, 2-3 Déballage et mise niveau Raccordements eau et électricité Caractéristiques techniques Description de l appareil, 4-5 Tableau de bord touch control Comment faire un cycle de lavage, 6 Programmes et options, 7 Tableau des programmes Options de lavage Produits lessiviels et linge, 8 AQUALTIS AQ113D 69 Lessive Triage du linge Conseils de lavage Précautions et conseils, 9 Sécurité générale Systèm

Brochure Imagerie médicale - Sony
Brochure Imagerie médicale - Sony
16/02/2012 - www.sony.fr
Sony Digital Radiology Imagers Designed for every facility and every body As an experienced radiologist, you'll want the best possible equipment for your patients. The latest range of Sony Digital Radiology Imagers are smaller and faster Greyscale Diagnostic Film than all-in-one products enabling you to benefit from optimum performance, cost and versatility. Designed to meet the specific needs of radiologists, these highly personal imagers offer outstanding quality and connectivity while minimis

Polycom RMX 4000 Data Sheet
Polycom RMX 4000 Data Sheet
31/05/2012 - www.polycom.fr
FICHE TECHNIQUE POLYCOM Polycom® RMX® 4000 Plate-forme de conférence multipoint Plate-forme offrant le coût de possession le plus bas et le retour sur investissement le plus rapide La plate-forme de conférence multipoint Polycom® RMX® 4000 (RMX 4000) permet des personnes et des groupes de collaborer tout moment, en tout lieu et grande échelle. Des équipes en suites de téléprésence immersives aux personnes appelant depuis des appareils mobiles, la plate-forme RMX 4000 permet d

Manuel d'utilisation
Manuel d'utilisation
03/04/2012 - www.vtech-jouets.com
® Manuel d'utilisation Disney/Pixar Elements © Disney/Pixar Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière entretenir et renforcer leur désir d'apprendre. Chaque année, des enfants de plus en plus jeunes s'intéressent aux jeux vidéo. Toutefois, nous comprenons vos craintes sur le contenu de ces jeux, souvent inadapté l'âge de vos enfants. L'équipe Recherche et Développement VTech® a do