Recherche sur spotrebi


Prírucka - Whirlpool
Prírucka - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
STRU NÁ PRÍRU KA SK Funkcia Eco night (Eco night) Funkcia Eco night umo~Huje sústredie elektrickú spotrebu spotrebi a na dobu s výhodnejaími tarifami za elektrickú energiu (zvy ajne v no ných hodinách), kedy je k dispozícii vä aie mno~stvo energie za ni~aiu cenu oproti denným hodinám (iba v krajinách, ktoré vyu~ívajú systém viacerých taríf na základe  asového rozvrhu - overte si rozvr

návod na použitie pred použitím sklokeramickej ... - Whirlpool
návod na použitie pred použitím sklokeramickej ... - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BEZPE NOST' PRI PRÁCI A V`EOBECNÉ RADY PRÍSLU`ENSTVO VARNEJ DOSKY STAROSTLIVOST' A ÚDR}BA SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY PRÍRU KA NA ODSTRAGOVANIE PROBLÉMOV SERVIS 14 3sk53661.fm Page 15 Monday, November 25, 2002 12:19 PM PRED POU}ITÍM SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY " Aby Vám Váa nový spotrebi slú~il k plnej spokojnosti, pre ítajte si, prosím, tento návod a odlo~te ho pre budúce pou~itie. IN`TALÁCIA Varná plocha " Varná plocha musí byt' vsadená do pracovnej plochy

Prírucka - Whirlpool
Prírucka - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKT 860 SK POPIS SPOTREBI A 2 3 1. 2. 3. 4. 5. Sálavá varná zóna Ø 145 mm Sálavá dvojitá varná zóna Ø 210 mm Sálavá varná zóna Ø 145 mm Sálavá varná zóna Ø 180 mm Displej ovládacích prvkov E Dôle~ité upozornenie: Aby ste prediali trvalému poakodeniu sklokeramickej varnej dosky, nepou~ívajte: -

pred použitím rúry - Whirlpool
pred použitím rúry - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
k56229.fm Page 74 Friday, April 16, 2004 5:52 PM OCHRANA }IVOTNÉHO PROSTREDIA Likvidácia obalu " Celý obal sa mô~e recyklovat', ako to potvrdzuje symbol recyklácie . "  asti obalu preto nevyhadzujte, ale likvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu. Likvidácia elektrospotrebi ov " Spotrebi e sú vyrobené z recyklovate>ných materiálov. Ak sa rozhodnete

Návod pre Whirlpool WME1410 A+W
Návod pre Whirlpool WME1410 A+W
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
POU}ITIE CHLADIACEHO PRIESTORU Zapnutie spotrebi a Uvedenie

Návod pre Whirlpool AWE 89611
Návod pre Whirlpool AWE 89611
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IFU-TL HR SK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM OBSAH NÁVOD NA OBSLUHU PRED PRVÝM POU}ITÍM SPOTREBI A BEZPE NOSd PRI PRÁCI A V`EOBECNÉ RADY POPIS PRÁ KY PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA PRÍPRAVA CYKLU PRANIA PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁ}NE PROSTRIEDKY  ISTENIE FILTRA/ VYPUSTENIE ZVY`KOVEJ VODY STAROSTLIVOSd A ÚDR}BA PRÍRU KA NA ODSTRAGOVANIE PROBLÉMOV SERVIS PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO

Návod pre Whirlpool ADG 6900
Návod pre Whirlpool ADG 6900
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Tabu>ka Stru ný návod PRED PRVÝM POU}ITÍM SPOTREBI A SI POZORNE PRE ÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POU}ITIE A POKYNY NA IN`TALÁCIU! OVLÁDACÍ PANEL TEJTO UMÝVA KY RIADU SA AKTIVUJE =UBOVO=NÝM TLA IDLOM OKREM TLA IDLA ZRU`Id/VYPNUd. KVÔLI ÚSPORE ENERGIE SA OVLÁDACÍ PANEL VYPNE AUTOMATICKY PO 30 SEKUNDÁCH, AK SA NESPUSTÍ }IADEN CYKLUS.

Návod pre Whirlpool AKZM 660/IX
Návod pre Whirlpool AKZM 660/IX
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
DÔLE}ITÉ BEZPE NOSTNÉ POKYNY VA`A BEZPE NOSd A BEZPE NOSd OSTATNÝCH OSÔB JE VE=MI DÔLE}ITÁ V tomto návode a na samotnom spotrebi i sú uvedené dôle~ité správy týkajúce sa bezpe nosti, ktoré si musíte pre ítae a v~dy presne dodr~iavae. Toto je symbol nebezpe enstva, týkajúci sa bezpe nosti, ktorý pou~ívate>ov upozorHuje na mo~né riziká hroziace ich osobe a iným. Vaetky bezpe nostné upozornenia

AKR 641 - AKR 643
AKR 641 - AKR 643
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
nní nejsou sou ástí vybavení, musíte je zakoupit. SK IN`TALA NÁ SCHÉMA Minimálna vzdialenost' od sporáka: 65 cm (elektrické sporáky), 75 cm (plynové sporáky, sporáky na naftu alebo uhlie). Pri montá~i postupujte pod>a  íslic (1Ö2Ö3Ö.....) a dodr~ujte prísluané pokyny. Spotrebi nezapájajte do siete, kým nie je inatalácia úplne ukon ená. Upozornenie! Rúra na odvádzanie dymov a upevHovacie svorky sa nedodávajú, musíte ich kúpit' samostatne. H ÜZEMBE H

ak je k dispozícii - Whirlpool
ak je k dispozícii - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
blikaní kontrolky teploty podr~te stla ené tla idlo na zruaenie alarmov. Poznámka: Po uvedení do prevádzky bude nevyhnutné po kae 2/3 hodiny, aby sa dosiahla správna skladovacia teplota pre potraviny. V prípade, ~e je vo výbave antibakteriálny a protipachový filter, vlo~te ich do spotrebi a pod>a pokynov na ich obale. V PRÍPADE, }E SPOTREBI NEBUDETE POU}ÍVAd Spotrebi odpojte od elektrickej siete. Spotrebi vyprázdnite a dvere nechajte mierne pootvorené, aby vnút

PREVÁDZKA SPOTREBICA
PREVÁDZKA SPOTREBICA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PREVÁDZKA SPOTREBI A alaie informácie (vrátane rieaenia problémov a servisu) mo~no nájse v jednotlivých kapitolách Návodu na pou~itie. Rozde>te bielizeH pod>a symbolov na visa kách Nesuaie v bubnovej suai ke Vhodné na suaenie v bubnovej suai ke pri nízkych teplotách Vhodné pre suaenie v

Dans la boutique