Recherche sur dosky


návod na použitie pred použitím sklokeramickej ... - Whirlpool
návod na použitie pred použitím sklokeramickej ... - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
3sk53661.fm Page 14 Monday, November 25, 2002 12:19 PM NÁVOD NA POU}ITIE PRED POU}ITÍM SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY IN`TALÁCIA ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY TIPY NA U`ETRENIE ENERGIE OCHRANA }IVOTNÉHO PROSTREDIA PREHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI EÚ BEZPE NOST' PRI PRÁCI A V`EOBECNÉ RADY PRÍSLU`ENSTVO VARNEJ

Prírucka - Whirlpool
Prírucka - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
T 860 SK POPIS SPOTREBI A 2 3 1. 2. 3. 4. 5. Sálavá varná zóna Ø 145 mm Sálavá dvojitá varná zóna Ø 210 mm Sálavá varná zóna Ø 145 mm Sálavá varná zóna Ø 180 mm Displej ovládacích prvkov E Dôle~ité upozornenie: Aby ste prediali trvalému poakodeniu sklokeramickej varnej dosky, nepou~ívajte: - nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché, - kovové nádoby s emailovým dnom. Akéko>vek vzh>adové chyby (poakriabanie, akvrny a pod.) musia byt' ohlásené pri inat

Návod pre Whirlpool AKZM 660/IX
Návod pre Whirlpool AKZM 660/IX
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
i kontaktmi aspoH 3 mm. - Ak je rúra vybavená zásuvkou, nepou~ívate rozbo ovacie adaptéry. - Nepou~ívajte predl~ovacie káble. - Neeahajte za napájací kábel. - Po inatalácii spotrebi a nesmú bye jeho elektrické  asti prístupné pou~ívate>om. SK23 - Ak je povrch induk nej dosky poakodený, dosku nepou~ívajte a vypnite spotrebi , aby nedoalo k úrazu elektrickým prúdom (iba modely s indukciou). - Vyhýbajte sa dotyku varnej

Dans la boutique