Recherche sur otocz


CO Big_PL.fm
CO Big_PL.fm
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
otocz. Otocz. (°F) od 50 do 90 od 61 do 90 od 61 do 100 od 61 do 110 " PodBczy urzdzenie. " Zapala si zielona kontrolka (je[li jest). " ZaBcza si równie| kontrolka czerwona (je[li jest), fabrycznie na dziaBanie w zalecanej temperaturze -18°C. " Temperatura urzdzenia zostaBa wstp

501963701112C_PL.qxp:Layout 1
501963701112C_PL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ystniejszy rozkBad temperatur w komorze chBodziarki, a w konsekwencji lepsze przechowywanie artykuBów spo|ywczych. Wentylator jest domy[lnie WACZONY. Zaleca si pozostawienie wentylatora wBczonego, aby funkcja 6th Sense Fresh Control  mogBa dziaBa, a tak|e wtedy, gdy temperatura otoczenia przekracza 27 ÷ 28°C, w przypadku zauwa|enia kropel wody na szklanych póBkach lub w przypadku du|ej wilgotno[ci powietrza. Uwaga: Nie zasBania strefy wlotu powietrza produktami

Dans la boutique