Recherche sur otvoreni


Návod pre Whirlpool WME1410 A+W
Návod pre Whirlpool WME1410 A+W
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
bakteriálnymi látkami vhodné pre kontakt s potravinami; zaiseujú lepaiu hygienu, obmedzenie nepríjemných pachov a udr~iavajú zrelé syry a nárezy dlhaie  erstvé. Funkcia "6th Sense" (6. zmysel) Funkcia "6th Sense" (ak je k dispozícii) sa automaticky aktivuje v nasledujúcom prípade: Otvorenie dverí Funkcia sa aktivuje pri ka~dom otvorení dverí, preto~e sa pritom zna ne zmení vnútroná teplota a ostane aktívna, kým sa opäe automaticky nedosiahnu optimálne podmienky sk

Návod pre Whirlpool ADG 6900
Návod pre Whirlpool ADG 6900
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Tabu>ka Stru ný návod PRED PRVÝM POU}ITÍM SPOTREBI A SI POZORNE PRE ÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POU}ITIE A POKYNY NA IN`TALÁCIU! OVLÁDACÍ PANEL TEJTO UMÝVA KY RIADU SA AKTIVUJE =UBOVO=NÝM TLA IDLOM OKREM TLA IDLA ZRU`Id/VYPNUd. KVÔLI ÚSPORE ENERGIE SA OVLÁDACÍ PANEL VYPNE AUTOMATICKY PO 30 SEKUNDÁCH, AK SA NESPUSTÍ }IADEN CYKLUS. (popis volite>ných funkcií nájdete vpravo) TLA IDLO PROGRAMÁTORA Stlá ajte tla idlo Programy  (opakovane), kým sa nerozsvieti kon

Dans la boutique