Recherche sur pobki


501963701112C_PL.qxp:Layout 1
501963701112C_PL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
KARTA URZDZENIA PL W CELU ZWIKSZENIA POWIERZCHNI PRZECHOWYWANIA Z komory zamra|arki mo|na korzysta bez koszy, dziki czemu powiksza si przestrzeD do przechowywania du|ych artykuBów. Produkty spo|ywcze mo|na umie[ci bezpo[rednio na póBkach. URUCHOMIENIE URZDZENIA PO RAZ PIERWSZY Po podBczeniu urzdzenia do zasilania zaczyna ono dziaBa automatycznie. Po uruchomieniu urzdzenia nale|y odczeka co najmniej 4-6 godzin przed wBo|eniem |ywno[ci do [rodka. Po po

501963701101A_PL.qxp:Layout 1
501963701101A_PL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
KARTA URZDZENIA PL - Wszystkie póBki oraz póBki drzwiowe s wyjmowane. - Temperatury wewntrzne urzdzenia s zale|ne od temperatury otaczajcego powietrza, czstotliwo[ci otwierania drzwi oraz od miejsca, w którym stoi urzdzenie. Podczas ustawiania temperatury nale|y uwzgldni te czynniki. - Akcesoria urzdzenia nie nadaj si do mycia w zmywarce. URUCHOMIENIE URZDZENIA Zamontowa rozpórki (je[li dostarczono w komplecie) na gónej cz[ci skraplacza znajdujcego s

KARTA URZADZENIA
KARTA URZADZENIA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
KARTA URZDZENIA PL Nastawa termostatu na " : wyBczenie chBodzenia i o[wietlenia. Nastawa termostatu na ECO GREEN (w zale|no[ci od modelu): funkcja ECO aktywna. Wymiana |arówki Przed przystpieniem do wymiany |arówki nale|y wyj wtyczk z gBównego gniazdka zasilania. {arówk nale|y wykrca w kierunku przeciwnym do ruchu zegara, jak to pokazuje ilustracja. Funkcja ECO GREEN PrzedziaB chBodziarki Blok termostatu wraz z o[wietleniem PóBki / Obszar póBek PrzedziaB

Dans la boutique