Recherche sur pralki


przygotowanie prania
przygotowanie prania
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SPIS TREZCI PRZED U{YCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA ZRODKI OSTRO{NOZCI I OGÓLNE ZALECENIA OPIS

Dozowanie 1. Wartosci dozowania detergentów
Dozowanie 1. Wartosci dozowania detergentów
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
rgent " chroni si [rodowisko " chroni si wra|liw skór 2. Sprawdzi i dostosowa ustawienie wstpne twardo[ci wody w pralce. 1. Warto[ci dozowania detergentów St|enia detergentów dostpnych na rynku znacznie si od siebie ró|ni. Z tego powodu nale|y dostosowa ustawienia pralki odpowiednio do u|ywanego detergentu. Pralka posiada 3 ustawione wstpnie warto[ci dozowania dla 3 ró|nych typów detergentów (uniwersalny  do tkanin delikatnych  do ciemnych kolorów).

Dans la boutique