Recherche sur prania


PL 5019 312 10716 TABELA PROGRAMÓW
PL 5019 312 10716 TABELA PROGRAMÓW
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
re pozwalaj na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjcie odpowiednich kroków zaradczych np.: F. Kontrolka Serwis  G. Wskaznik Odkr kran  H. Kontrolka Wyczy[ci filtr  B Etykiety kg 1) Je|eli zaktywnili[cie wybór przedpiórki, prosz nie u|ywa ciekBego [rodku do prania przy praniu gBównym. 2) W programie tym, dla ochrony ubraD, prdko[ wirowania jest organiczona do 400 obr./min. C Typ

PL AWM 1111 TABELA PROGRAMÓW 5019 301 15269
PL AWM 1111 TABELA PROGRAMÓW 5019 301 15269
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
(Pauza)  Przyciski opcji Przyciski do modyfikacji ustawieD Przycisk Opóznienie startu  Przycisk Ulubione  Przycisk Reset (Odpompowanie)  G D A C Maks. wsad Etykiety ubraniowe 2) - Przestrzega zaleceD producenta podanych na metkach odzie|owych. BaweBniane / (Dezynfekujce) H B Rodzaj prania/Uwagi Program I/J F D

Návod pre Whirlpool AWE 89611
Návod pre Whirlpool AWE 89611
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IFU-TL HR SK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM OBSAH NÁVOD NA OBSLUHU PRED PRVÝM POU}ITÍM SPOTREBI A BEZPE NOSd PRI PRÁCI A V`EOBECNÉ RADY POPIS PRÁ KY PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA PRÍPRAVA CYKLU

przygotowanie prania
przygotowanie prania
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SPIS TREZCI PRZED U{YCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA ZRODKI OSTRO{NOZCI I OGÓLNE ZALECENIA OPIS PRALKI ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEMI PRZYGOTOWANIE

AWT 2040 / 2050
AWT 2040 / 2050
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PL AWT 2040 / 2050 Funkcja 1/2 wsadu Wirowanie Pranie wstêpne Delikatne Bawe³na TABELA PROGRAMÓW We³na (1) Podane (orientacyjne) wielkoœci czasów trwania programów odnosz¹ siê do maksymalnej temperatury prania bez w³¹czonych funkcji specjalnych. Kolory Odp³yw Szybkie pranie Pranie na zimno Tworzywa Pralka wy³. P³ukanie Bez wirowania Program Rodzaj tkanin / Stopieñ zabrudzenia / Uwagi Maks.

Dozowanie 1. Wartosci dozowania detergentów
Dozowanie 1. Wartosci dozowania detergentów
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
10601498PL.qxp:Layout 1 20-05-2011 17:32 Pagina 1 Dozowanie Ta funkcja sugeruje prawidBow ilo[ detergentu dla danego wsadu prania. Korzystajc z funkcji dozownika unika si przedawkowania detergentu, a tym samym: " oszczdza si detergent " chroni si [rodowisko " chroni si wra|liw skór 2. Sprawdzi i dostosowa ustawienie wstpne twardo[ci wody w pralce. 1. Warto[ci dozowania detergentów St|enia deterg

Dans la boutique