Recherche sur rozsvieti


Návod pre Whirlpool WME1410 A+W
Návod pre Whirlpool WME1410 A+W
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
POU}ITIE CHLADIACEHO PRIESTORU Zapnutie spotrebi a Uvedenie spotrebi a do prevádzky VsuHte zástr ku do zásuvky elektrickej siete. " Osvetlenie, nachádzajúce sa pod ovládacím panelom alebo vnútri spotrebi a (v závislosti od modelu) sa rozsvieti pri otvorení dverí. " Rozsvieti sa zelené svetlo indikujúce, ~e spotrebi je v prevádzke (ak je k dispozícii). Poznámka: U spotrebi ov s mechanickým ovládaním sa vnútorné osvetlenie

Návod pre Whirlpool ADG 6900
Návod pre Whirlpool ADG 6900
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
E =UBOVO=NÝM TLA IDLOM OKREM TLA IDLA ZRU`Id/VYPNUd. KVÔLI ÚSPORE ENERGIE SA OVLÁDACÍ PANEL VYPNE AUTOMATICKY PO 30 SEKUNDÁCH, AK SA NESPUSTÍ }IADEN CYKLUS. (popis volite>ných funkcií nájdete vpravo) TLA IDLO PROGRAMÁTORA Stlá ajte tla idlo Programy  (opakovane), kým sa nerozsvieti kontrolka ~elaného programu (pozrite Tabu>ka programov  dolu). TLA IDLO `TART/RESUME Stla ením tohto tla idla sa spustí zvolený program:

PREVÁDZKA SPOTREBICA
PREVÁDZKA SPOTREBICA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Nastavenie programu Výber volite>ných funkcií (ak sú k dispozícii) Zvo>te po~adovaný program oto ením voli a programov (informácie nájdete v programovej tabu>ke). Nastavte po~adovanú volite>nú funkciu stla ením prísluaného tla idla. Kontrolka nad prísluaným tla idlom sa rozsvieti,  o potvrdzuje vaau vo>bu. Rýchle blikanie kontrolky znamená, ~e sa uskuto nila nesprávna vo>ba (nekompatibilné funkcie). Stla te znovu tla idlo volite>nej funkcie, aby ste ju z

Dans la boutique