Recherche sur sredstva


instructiuni hsa40500(c400-hc) - Beko
instructiuni hsa40500(c400-hc) - Beko
20/05/2020 - www.beko.fr
E! Kako bi se osigurao normalan rad vaaeg zamrziva a koji koristi kompletno ekoloaki prihvatljivo rashladno sredstvo R600a (zapaljivo samo pod odreenim uvjetima), trebate se pridr~avati slijedeih pravila: ðw Ne ometati slobodnu cirkulaciju zraka oko zamrziva a. ðw Ne koristiti mehani ka sredstva za ubrzavanje odleivanja, koja nije preporu io proizvoa . ðw Paziti da se ne oateti krug rashladnog

UPUTE ZA UPORABU
UPUTE ZA UPORABU
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
vjerite da ureaj nije oateen, da se vrata savraeno zatvaraju i da je brtva u potpunosti funkcionalna. Sva oateenja moraju se prijaviti distributeru unutar 24 sata od isporuke ureaja. 2. Pri ekajte barem dva sata prije uklju ivanja ureaja kako biste bili sigurni da je sklop rashladnog sredstva u punoj funkciji. 3. Postavljanje i priklju ivanje na elektri nu mre~u mora izvraiti kvalificirani tehni ar prema uputama proizvoa a i u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima.

Dans la boutique