Recherche sur temperatury


CO Big_PL.fm
CO Big_PL.fm
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
dzenie dziaBa. 4. Przycisk pod[wietlany |óBty/pomaraDczowy (je[li jest): wBcza/wyBcza funkcj szybkiego mro|enia. Pod[wietlony oznacza, |e funkcja szybkiego mro|enia jest czynna. Konfiguracja panelu sterowniczego mo|e si ró|ni zale|nie od modelu. 1. Termostat do regulacji temperatury. 2. Czerwona lampka kontrolna (je[li jest): gdy si najmniej dwie godziny, aby umo|liwi osignicie peBnej wydajno[ci obwodu chBodniczego. 3. Nale|y dopilnowa, aby monta| i p

501963701101A_PL.qxp:Layout 1
501963701101A_PL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
KARTA URZDZENIA PL - Wszystkie póBki oraz póBki drzwiowe s wyjmowane. - Temperatury wewntrzne urzdzenia s zale|ne od temperatury otaczajcego powietrza, czstotliwo[ci otwierania drzwi oraz od miejsca, w którym stoi urzdzenie. Podczas ustawiania temperatury nale|y uwzgldni te czynniki. - Akcesoria urzdzenia nie nadaj si do mycia w zmywarce. URUCHOMIENIE URZ

PL 5019 312 10716 TABELA PROGRAMÓW
PL 5019 312 10716 TABELA PROGRAMÓW
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
czy[ci filtr  B Etykiety kg 1) Je|eli zaktywnili[cie wybór przedpiórki, prosz nie u|ywa ciekBego [rodku do prania przy praniu gBównym. 2) W programie tym, dla ochrony ubraD, prdko[ wirowania jest organiczona do 400 obr./min. C Typ prania / Uwagi - W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania nale|y postpowa zgodnie z zaleceniami

HL_MECCANICI_PROJECT_PL.qxp:Layout 1
HL_MECCANICI_PROJECT_PL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
NIA (Rys.1) A. Uchwyt B. Zamek zabezpieczajcy (tam, gdzie wystpuje) C. Uszczelka D. Separator (tam, gdzie wystpuje). E. Korek kanaBu odprowadzajcego wod z odszraniania F. Panel sterowania G. Kratka wentylacyjna silnika bocznego SCHEMAT PANELU STEROWANIA (Rys. 2) 1. Termostat do regulacji temperatury 2. Czerwona kontrolka (tam, gdzie wystpuje): gdy si [wieci, wskazuje |e temperatura wewntrzna urzdzenia nie jest jeszcze wystarczajco niska. 3. Zielona kontrolka (tam, gdzie wy

AWT 2040 / 2050
AWT 2040 / 2050
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PL AWT 2040 / 2050 Funkcja 1/2 wsadu Wirowanie Pranie wstêpne Delikatne Bawe³na TABELA PROGRAMÓW We³na (1) Podane (orientacyjne) wielkoœci czasów trwania programów odnosz¹ siê do maksymalnej temperatury prania bez w³¹czonych funkcji specjalnych. Kolory Odp³yw Szybkie pranie Pranie na zimno Tworzywa Pralka wy³. P³ukanie Bez wirowania Program Rodzaj tkanin / Stopieñ zabrudzenia / Uwagi Maks.

Dans la boutique