Recherche sur urzdzenia


CO Big_PL.fm
CO Big_PL.fm
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
otocz. Otocz. (°F) od 50 do 90 od 61 do 90 od 61 do 100 od 61 do 110 " PodBczy urzdzenie. " Zapala si zielona kontrolka (je[li jest). " ZaBcza si równie| kontrolka czerwona (je[li jest), fabrycznie na dziaBanie w zalecanej temperaturze -18°C. " Temperatura urzdzenia zostaBa wstpnie ustawiona Uruchomienie

501963701112C_PL.qxp:Layout 1
501963701112C_PL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
CELU ZWIKSZENIA POWIERZCHNI PRZECHOWYWANIA Z komory zamra|arki mo|na korzysta bez koszy, dziki czemu powiksza si przestrzeD do przechowywania du|ych artykuBów. Produkty spo|ywcze mo|na umie[ci bezpo[rednio na póBkach. URUCHOMIENIE URZDZENIA PO RAZ PIERWSZY Po podBczeniu urzdzenia do zasilania zaczyna ono dziaBa automatycznie. Po uruchomieniu

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
zBomowania, nale|y zda w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urzdzenie nale|y zBomowa zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, zBomowania i recyklingu opisywanego urzdzenia mo|na uzyska w lokalnym urzdzie miasta, w miejskim przedsibiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt zostaB zakupiony. Oszczdzanie energii " Nagrzewa wstp

501963701101A_PL.qxp:Layout 1
501963701101A_PL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
KARTA URZDZENIA PL - Wszystkie póBki oraz póBki drzwiowe s wyjmowane. - Temperatury wewntrzne urzdzenia s zale|ne od temperatury otaczajcego powietrza, czstotliwo[ci otwierania drzwi oraz od miejsca, w którym stoi urzdzenie. Podczas ustawiania temperatury nale|y uwzgldni te czynniki. - Akcesoria

przed przystapieniem do eksploatacji urzadzenia
przed przystapieniem do eksploatacji urzadzenia
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Dstwo nabyli, zostaBo zaprojektowane do u|ytku domowego, ale mo|e by równie| zastosowane: - w kuchennych obszarach miejsc pracy, sklepach i/lub biurach - w gospodarstwach rolnych - w hotelach, motelach, residences, kwaterach bed & breakfast do u|ytku pojedynczego klienta. 1. Po rozpakowaniu urzdzenia nale|y upewni si, czy nie jest ono uszkodzone i czy drzwi zamykaj si prawidBowo. Ewentualne szkody powinny by zgBoszone sprzedawcy w cigu 24 godzin od dostarczenia produktu.

PL AKT 424 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
PL AKT 424 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
zenie nale|y odBczy od zasilania elektrycznego. - Instalacja lub konserwacja powinna zosta przeprowadzona przez technika specjalist zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowizujcymi miejscowymi przepisami dotyczcymi bezpieczeDstwa. Nie naprawia i nie wymienia |adnej cz[ci urzdzenia, je[li nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji obsBugi. OSTRZE{ENIE - ZACHOWA NINIEJSZ INSTRUKCJ DO WGLDU. NiedokBadne przestrzeganie zaleceD i wskazówek podanych w nini

PL AKT 781 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
PL AKT 781 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
zenie nale|y odBczy od zasilania elektrycznego. - Instalacja lub konserwacja powinna zosta przeprowadzona przez technika specjalist zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowizujcymi miejscowymi przepisami dotyczcymi bezpieczeDstwa. Nie naprawia i nie wymienia |adnej cz[ci urzdzenia, je[li nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji obsBugi. OSTRZE{ENIE -

przygotowanie prania
przygotowanie prania
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
I WODY OBSAUGA I KONSERWACJA INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK SERWIS TECHNICZNY TRANSPORT / PRZESTAWIANIE INSTALOWANIE PRZED U{YCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY 1.Rozpakowanie i sprawdzenie • Po rozpakowaniu nale|y si upewni, czy pralka nie jest uszkodzona. W przypadku wtpliwo[ci nie u|ywa urzdzenia. Nale|y skontaktowa si z serwisem technicznym lub sprzedawc. • Opakowanie (worki plastikowe, kawaBki polistyrenu itd.) nale|y trzyma z dala od dostpu dzieci, gdy| stanowi on

pobierz (102.7 KB) - VideoTesty.pl
pobierz (102.7 KB) - VideoTesty.pl
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
INSTRUKCJA OBSAUGI PRZED PRZYSTPIENIEM DO EKSPLOATACJI PRODUKTU " Produkt, który PaDstwo nabyli przeznaczony jest wyBcznie do u|ytku domowego. W celu najlepszego u|ytkowania urzdzenia zapraszamy PaDstwa do dokBadnego zapoznania si z instrukcj obsBugi, w której znajdziecie PaDstwo opis Waszego

HL_MECCANICI_PROJECT_PL.qxp:Layout 1
HL_MECCANICI_PROJECT_PL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
puje). E. Korek kanaBu odprowadzajcego wod z odszraniania F. Panel sterowania G. Kratka wentylacyjna silnika bocznego SCHEMAT PANELU STEROWANIA (Rys. 2) 1. Termostat do regulacji temperatury 2. Czerwona kontrolka (tam, gdzie wystpuje): gdy si [wieci, wskazuje |e temperatura wewntrzna urzdzenia nie jest jeszcze wystarczajco niska. 3. Zielona kontrolka (tam, gdzie wystpuje): gdy si [wieci, oznacza, |e urzdzenie dziaBa. 4. Pod[wietlony |óBty/pomaraDczowy przycisk (t

pobierz (2.5 MB) - VideoTesty.pl
pobierz (2.5 MB) - VideoTesty.pl
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
 sytuacj, której ewentualne zaistnienie mogBoby prowadzi do powa|nych urazów. Wszystkie komunikaty dotyczce bezpieczeDstwa okre[laj rodzaj potencjalnego ryzyka oraz informuj, w jaki sposób zmniejszy ryzyko urazów, szkód oraz pora|enia prdem wskutek nieprawidBowej obsBugi urzdzenia. Nale|y [ci[le przestrzega nastpujcych instrukcji: - Przed przystpieniem do jakiejkolwiek czynno[ci instalacyjnej urzdzenie nale|y odBczy od zasilania elektrycznego. -

AKR 641 - AKR 643
AKR 641 - AKR 643
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
, July 6, 2004 3:39 PM AKR 641 - AKR 643 PL KARTA INSTALACYJNA Minimalna odlegBo[ od palników: 65 cm (palniki elektryczne), 75 cm (palniki gazowe, olejowe lub wglowe). Podczas monta|u nale|y przestrzega kolejno[ci numeracji (1Ö2Ö3Ö.....) oraz odpowiednich instrukcji. Nie podBcza urzdzenia do zasilania, zanim nie zostanie zakoDczony caBkowicie jego monta|. Uwaga! Rura odprowadzajca dym i par oraz kolanka nie s dostarczane i nale|y je zakupi oddzielnie. CZ POPIS I

pobierz (2.6 MB) - VideoTesty.pl
pobierz (2.6 MB) - VideoTesty.pl
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
.. .... ...... ... . ...3 Opis zmywarki. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... & &... ... . . ..3 Przeczyta instrukcj Drogi Kliencie, Prosimy o uwa|ne przeczytanie niniejszej Instrukcji ObsBugi oraz zachowanie jej na przyszBo[. Prosimy o przekazanie Instrukcji kolejnemu u|ytkownikowi urzdzenia. Niniejszy dokument zawiera rozdziaBy dotyczce bezpieczeDstwa eksploatacji, instrukcji obsBugi, instrukcji instalacji oraz porady dotyczce rozwizywania problemów, itp. DokBadne

Dans la boutique