Recherche sur vhodne


Návod k použití a údržbe Návod na používanie a údržbu ...
Návod k použití a údržbe Návod na používanie a údržbu ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
CZ SK H Návod k pou~ití a údr~b Návod na pou~ívanie a údr~bu Használati és karbantartási kézkönyv DnLE}ITÉ POKYNY OHLEDN BEZPE NOSTI VA`E BEZPE NOSTT I BEZPE NOST JINÝCH OSOB JE VELICE DnLE}ITÁ. Tento návod i samotný spotYebi je opatYen dole~itými zprávami ohledn bezpe nosti, které je tYeba si pYe íst a v~dy se podle nich Yídit. Toto je výstra~ný symbol týkající se bezpe nosti, který upozorHuje u~ivatele a jiné osoby na potenciáln

Návod pre Whirlpool WME1410 A+W
Návod pre Whirlpool WME1410 A+W
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
POU}ITIE CHLADIACEHO PRIESTORU Zapnutie spotrebi a Uvedenie spotrebi a do prevádzky VsuHte zástr ku do zásuvky elektrickej siete. " Osvetlenie, nachádzajúce sa pod ovládacím panelom alebo vnútri spotrebi a (v závislosti od modelu) sa rozsvieti pri otvorení dverí. " Rozsvieti sa zelené svetlo indikujúce, ~e spotrebi je v prevádzke (ak je k dispozícii). Poznámka: U spotrebi ov s mechanickým ovládaním sa vnútorné osvetlenie rozsvieti pri otvorení dverí, ak gombík t

Návod pre Whirlpool AWE 89611
Návod pre Whirlpool AWE 89611
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
° 100.0 LPI IFU-TL HR SK.fm Page 2 Friday, November 7, 2008 2:38 PM NÁVOD NA OBSLUHU " Tento Návod na pou~itie a Programovú tabu>ku si odlo~te; pri odovzdaní prá ky inej osobe jej dajte aj Návod na pou~itie a Programovú tabu>ku. Táto prá ka je ur ená výhradne na pranie bielizne vhodnej na pranie v prá ke v mno~stve, ktoré sa be~ne perie v domácnosti. " Pri pou~ívaní prá ky dodr~iavajte pokyny v tomto Návode na pou~itie a v Programovej tabu>ke. PRED PRVÝM POU

OBSLUHA SUŠICKY
OBSLUHA SUŠICKY
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
OBSLUHA SU`I KY Dalaí informace (v etn Yeaení problémo a informací o servisu) najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k obsluze. RoztYídní prádla podle symbolo na oble ení Nesuait v suai ce Vhodné pro suaení v suai ce  pYi nízkých teplotách Prádlo mo~ete tYídit dle následujících vlastností: Tlouaeka materiálu: Pokud nalo~íte více prádla, ne~ suai ka zvládne, rozdlte prádlo dle hmotnosti (napY. ru níky a jemné spodní prádlo je t

ak je k dispozícii - Whirlpool
ak je k dispozícii - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRVÉ POU}ITIE Pri zapojení do elektrickej siete sa na displeji zobrazia teploty nastavené vo výrobe (-18°C a +5°C). Po aktivácii zvukového znamenia a pri blikaní kontrolky teploty podr~te stla ené tla idlo na zruaenie alarmov. Poznámka: Po uvedení do prevádzky bude nevyhnutné po kae 2/3 hodiny, aby sa dosiahla správna skladovacia teplota pre potraviny. V prípade, ~e je vo výbave antibakteriálny a protipachový filter, vlo~te ich do spotrebi a pod>a pokynov na ich oba

PREVÁDZKA SPOTREBICA
PREVÁDZKA SPOTREBICA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PREVÁDZKA SPOTREBI A alaie informácie (vrátane rieaenia problémov a servisu) mo~no nájse v jednotlivých kapitolách Návodu na pou~itie. Rozde>te bielizeH pod>a symbolov na visa kách Nesuaie v bubnovej suai ke Vhodné na suaenie v bubnovej suai ke pri nízkych teplotách Vhodné pre suaenie v bubnovej suai ke BielizeH roztriete pod>a: Hrúbky tkanín: ak je náplH bielizne prília ve>ká pre suai ku, rozde>te bielizeH pod>a hmotnosti (napr. suate uterák

Dans la boutique