ak je k dispozícii - Whirlpool

Extrait du fichier (au format texte) :

PRVÉ POU}ITIE
Pri zapojení do elektrickej siete sa na displeji zobrazia teploty nastavené vo výrobe (-18°C a +5°C).
Po aktivácii zvukového znamenia a pri blikaní kontrolky teploty podr~te stlaené tlaidlo na zruaenie alarmov.
Poznámka: Po uvedení do prevádzky bude nevyhnutné pokae 2/3 hodiny, aby sa dosiahla správna skladovacia teplota pre potraviny.
V prípade, ~e je vo výbave antibakteriálny a protipachový filter, vlo~te ich do spotrebia pod>a pokynov na ich obale.

V PRÍPADE, }E SPOTREBI NEBUDETE
POU}ÍVAd
Spotrebi odpojte od elektrickej siete. Spotrebi vyprázdnite a dvere nechajte mierne pootvorené, aby vnútri priestorov prúdil vzduch. Predídete tak tvorbe plesní a nepríjemného pachu. Ak je spotrebi vybavený
automatickým výrobníkom >adu:
1. Zatvorte vodovodný ventil.
2. Vyprázdnite nádobu na >adové kocky.
V PRÍPADE PRERU`ENIA ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA
V prípade preruaenia maximálne 12 hodín nechajte dvere spotrebia zatvorené. Skladované potraviny tak ostanú v chlade o najdlhaie.
Pri preruaení elektrického napájania dlhaieho ako 12 hodín vyberte potraviny zo spotrebia a vlo~te ich do spotrebia vhodného na ich uchovanie.

ÚDR}BA A  ISTENIE SPOTREBI A
Spotrebi pravidelne istite pou~itím novej utierky, priom ju navlhite v roztoku vla~nej vody a neutrálneho saponátu ureného na istenie vnútra chladniky. Nikdy nepou~ívajte abrazívne istiace prostriedky.
Nepou~ívajte spotrebie vyu~ívajúce paru. Po vybratí predného sokla sa odporúa vyistie kondenzátor vysávaom (pozrite pokyny na inataláciu).
Tlaidlá a displej ovládacieho panela (na niektorých modeloch sa nachádza na dverách mrazniky) sa nesmú
istie prípravkami s obsahom alkoholu ani jeho derivátov, ale iba suchou utierkou.
Výmena ~iaroviek
Dôle~ité upozornenie:
" Pred výmenou ~iaroviek v~dy odpojte spotrebi od elektrickej siete.
" Pred výmenou ~iarovky vyberte kryt ~iarovky, ak je namontovaný. Po vymenení ~iarovky namontujte kryt na miesto.
" }iarovky vnútri spotrebia sú bajonetového typu.
" }iarovka dávkovaa >adu a vody, ak je k dispozícii, je naopak be~ná
skrutkovacia alebo, na niektorých modeloch, mô~e bye namontované
osvetlenie LED.
" Oproti tradiným ~iarovkám je ~ivotnose ~iaroviek LED dlhaia, ~iarovky zlepaujú vidite>nose vnútri spotrebia a nepoakodzujú ~ivotné prostredie.
}iarovku vymeHte za novú rovnakého druhu s rovnakými charakteristikami, ktorú dostanete v servisnom stredisku alebo u autorizovaného predajcu.
Ak sú na spotrebii namontované ~iarovky LED, kvôli ich výmene sa obráete na pracovníkov servisného strediska.

 ISTENIE, DEZINFEKCIA A ÚDR}BA
DÁVKOVA A =ADU A/ALEBO VODY
(ak je k dispozícii)
Nedodr~anie uvedených pokynov na dezinfekciu mô~e naruaie hygienickú bezpenose vydávanej vody.
" Pri prvom pou~ití spotrebia a po ka~dej výmene filtra sa odporúa vypustie 9 - 14 litrov alebo ju nechae

Les promotionsIFU_2010_ZH_Layout 1.qxd
IFU_2010_ZH_Layout 1.qxd
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IFU_2010_ZH:Layout 1 1/3/2011 6:28 PM Page 1 ™–k!Ou( Þc¥u5neöÿ f>y:VhN \Of>y:QúS‚[¶˜„‹¾v„n)^¦(-18°CTŒ5°C)0 Y‚Xð—ó‹fb¥oÀm;TŒn)^¦cy:po•êpÁÿ Sïc OO‹fb¥q„pmc ”®mˆ–d0 Ylèÿ Œh!ÐˆLTÿ _Ř{{I_…2/3N*\eöÿ ‹©P¨[Xn)^¦€ýY¾R0T‹¾Yv„kc^8ˆÅ}‘Ï0 Y‚g v„‹Ýÿ bŠb—ƒÌTŒ–2_TsÇnäVhY‚SˆÅN b@y:[šOM0 N Ou(‹¾Yeö bŠ‹¾Ye­_u5nÞc¥0nzz‹¾Y^vSJQs•íQ°{±•èÿ ‹©Q…èP¨ri[¤l0kde¹_Sï

MACHINE OPERATION
MACHINE OPERATION
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
MACHINE OPERATION Additional information (including troubleshooting and service) can be found in the individual chapters of the Instructions for use. Sort laundry according to care symbols Do not tumble dry Suitable for tumble drying  at low temperatures Suitable for tumble drying Preparing laundry Loading dryer Selecting programme Selecting options (if available) Sort laundry by: Material thickness: whenever there is greater load than the dryer can handle, separate laundry according to weight

PRODUKTINFORMATION KÜHL-UND GEFRIERGERÄT
PRODUKTINFORMATION KÜHL-UND GEFRIERGERÄT
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRODUKTINFORMATION KÜHL-UND GEFRIERGERÄT MARKE BAUKNECHT MODELLBEZEICHNUNG KR365 A2+ FRESH PT KATEGORIE Kühlschrank ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A++ Energieverbrauch 113 kWh pro Jahr, basierend auf standardisierten 24-stündigen Testverfahren. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und Umgebung des Gerätes ab. NUTZINHALT GEFRIERTEIL 0l STERNEKENNZEICHNUNG Automatisch NUTZINHALT KÜHLTEIL 374 l TEMPERATUR DES UNABHÄNGIGEN LAGERFACHS 0°C FROSTFREI Nein LAGERZEIT BEI STÖRUNGEN (

Deutsch
Deutsch
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Programmtabelle Kurzanleitung BITTE LESEN SIE DIESE KURZANLEITUNG UND DIE MONTAGEANWEISUNGEN VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH! (siehe rechte Seite zur Beschreibung der Zusatzfunktionen) PROGRAMMWAHLTASTE Die Taste Programme  (mehrfach) drücken, bis die Anzeige des gewünschten Programms aufleuchtet (siehe nachfolgende Programmübersicht ). TASTE START/FORTFAHREN Drücken Sie diese Taste, um das gewählte Programm zu starten: Die Anzeigelampe leuchtet auf und erlischt be

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAAR
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAAR
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd. Dit is het gevarensymbool met betrekking tot de veiligheid waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende woorden: GEVAAR Duidt op een geva

KONEEN KÄYTTÖ
KONEEN KÄYTTÖ
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
KONEEN KÄYTTÖ Lisätietoja (myös vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeiden eri luvuista. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan Ei rumpukuivausta Rumpukuivaus sallittu alhaisessa lämpötilassa Rumpukuivaus sallittu Pyykin valmistelu Kuivausrummun täyttäminen Ohjelman valitseminen Lisätoimintojen valitseminen (mikäli käytettävissä) Lajittele pyykki seuraavien seikkojen mukaan: Materiaalin paksuus: jos pyykkiä on enemmän kuin kuivausrumpu voi käsitellä, jaa pyykki painon

501943702010A_F.qxp:Layout 1
501943702010A_F.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL " L'appareil que vous avez acheté a été conçu pour être utilisé dans un environnement domestique, mais aussi : - dans les zones de cuisine des lieux de travail, magasins et/ou bureaux - dans les fermes - dans les hôtels, les motels, les résidences, les bed & breakfasts usage exclusif du client. Pour utiliser au mieux votre appareil, nous vous invitons lire attentivement les instructions relatives son utilisation ; vous y trouverez la description de votre

Machine operation
Machine operation
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Machine operation Additional information (including troubleshooting and service) can be found in the individual chapters of the instructions for use. Sort laundry according to care symbols: Do not tumble dry Sort by: Material thickness: Whenever there is greater load than the dryer can handle, separate laundry according to weight (e.g. dry towels and thin underwear separately). Suitable for tumble drying at low drying temperature Type of material: Cotton (linen); synthetic textiles (easy care).

WD Elements™ SE Portable Storage - Product ... - Western Digital
WD Elements™ SE Portable Storage - Product ... - Western Digital
10/08/2018 - www.wdc.com
WD Elements SE !" Stockage portable Solution de stockage portable simple et prête l'emploi. " Stockage supplémentaire pour vos photos, votre musique, vos vidéos et vos fichiers " Connectivité USB 3.0 " Jusqu' 4 To de capacité La solution de stockage portable WD Elements!" SE offre un espace massif de stockage toujours disponible lors de déplacements, des vitesses de transfert de données élevées et une connectivité universelle avec les appareils dotés de ports USB 2.0 et USB 3.0. Ce

WM3550 - LG Electronics
WM3550 - LG Electronics
24/11/2014 - www.lg.com
LAUNDRY WM3550 FRONT LOAD WASHERS WM3550 Performance " 5.0 cu.ft. Ultra Capacity with NeveRust!" Stainless Steel Drum (IEC) " DirectDrive!" Motor for the Ultimate in Durability and Reliability " 10 TilTub!" for Easy Reach into the Rear of the Drum " 1300 RPM Powerful Spin for Efficient Water Extraction Intelligent Fabric Care " 6Motion!" Technology " ColdWash!" Technology " TrueSteam!" Technology " Allergiene!" Cycle " SteamFresh!" Cycle " TrueBalance!" Anti-Vibration System " SenseClean!" Syste

CE9IMX - Smeg
CE9IMX - Smeg
29/06/2016 - www.smeg.fr
CE9IMX Centre de cuisson, 90 cm, esthétique carré, inox, multifonction, émail lisse, Induction, double chaleur tournante Classe énergétique B EAN13: 8017709116538 Plan de cuisson induction : 5 foyers inducteurs dont : Arrière gauche : 1,85 kW Booster 2,50 kW Ø 180 mm Avant gauche : 1,40 kW Booster 1,80 kW Ø 145 mm Central : 2,40 kW Booster 3,40 kW Ø 270 mm Arrière droit : 2,30 kW Booster 3,00 kW Ø 210 mm Avant droit : 1,40 kW Booster 1,80 kW Ø 145 mm Verre céramique noir Suprema I

Règlement Jeu sans Obligation d'Achat « Chase the Bitcoin - Archos
Règlement Jeu sans Obligation d'Achat « Chase the Bitcoin - Archos
17/09/2018 - www.archos.com
Règlement Jeu sans Obligation d Achat « Chase the Bitcoin » ARTICLE 1  Société organisatrice La société ARCHOS, société anonyme au capital social de 21 657 555,50 ¬, dont le siège social se trouve au 12 rue Ampère  91430 Igny - France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d Evry sous le numéro 343 902 821 (ci-après la « Société Organisatrice »), organise du 03/09/2018 au 19/10/2018 un jeu sans obligation d achat intitulé « Chase the Bitcoin » (ci-apr

?????. ??? MacBook Air, ?? ?? ??? ... - Support
?????. ??? MacBook Air, ?? ?? ??? ... - Support
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
͕ÕXÕi²È²ä. ²ù ¬ü MacBook Air, ȹРºKÉÄ Ïd¾DÇX ÐÄÀÝ. MacBook AirÇX À¬Æ©ÇD ÖXÆÕi²È²ä. www.apple.com/kr/macbookair Thunderbolt ¬ Á I/O °´Ç¥ FaceTime ÎtºT·| Í\ iPad, iPhone, iPod touch ¶²” MacÅÐ ÖTÀÁ ÈÖT¹| ¬x  Ljµ²È²ä. ¬ Á1²¥ Ç¥¾D ¼ µÂ¤Õ ¸Çt¹| Åð¬°Õi²È²ä. ³ÄÆÀ¹Ð Á

Lave-vaisselle - Fiche Produit Selon le règlement délégué ... - Brandt
Lave-vaisselle - Fiche Produit Selon le règlement délégué ... - Brandt
08/11/2016 - www.brandt.fr
Lave-vaisselle - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 1059/2010 Marque Référence commerciale Nombre de couverts Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie de BRANDT VH916J 13 A++ 262 kWh/an Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. Consommation d énergie du cycle de lavage standard (Progr