fontos biztonsági tudnivalók veszély! figyelmeztetés - Orczy

Extrait du fichier (au format texte) :

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA NAGYON FONTOS
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni.
Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az Qket és másokat fenyegetQ lehetséges kockázatokra.
Minden biztonsági figyelmeztetést megelQz a veszély szimbólum és a következQ kifejezések egyike:

VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okozhat.

Minden biztonsági figyelmeztetés specifikusan részletezi a meglévQ potenciális kockázatot, és jelzi, hogyan kell a készülék helytelen használatából eredQ sérülés, kár és
áramütés kockázatát csökkenteni. Gondosan tartsa be a következQ utasításokat:
- A készüléket le kell választani az elektromos táphálózatról bármilyen üzembe helyezési munka végzése elQtt.
- A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági elQírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve nem cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az a mqvelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
- Az elQírások értelmében a készüléket földelni kell.
- A elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie a helyére beszerelt készüléknek a hálózati aljzathoz történQ csatlakoztatásához.
- Az érvényes biztonsági elQírások betartása érdekében a beszereléshez fel kell használni egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezQtávolságú megszakító
kapcsolót.
- Ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- Ne húzza az elektromos kábelt, ha le kívánja választani a készüléket a hálózatról.
- A üzembe helyezést követQen az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- Ne érjen a készülékhez semmilyen nedves testrészével, és ne használja mezítláb.
- A készülék kizárólag háztartási ételkészítQ berendezésként történQ használatra készült. Minden más típusú felhasználása tilos (pl. helyiségek fqtése).
A gyártó a kezelQszervek helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelQsséget nem vállal.
- A készüléket bármilyen fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élQ, illetve kellQ tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezQ
személyek (beleértve a gyerekeket) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelQs személy felügyelete alatt teszik, vagy ha ilyen személyek a készülék használatára nézve instrukciókat adtak.
- Használat közben a készülék hozzáférhetQ részei nagyon felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell tartani a készüléktQl, és felügyelettel kell gondoskodni arról, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A használat alatt és azt követQen be érintse meg a készülék fqtQelemeit vagy belsQ felületeit - égésveszély. Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabokkal vagy más gyúlékony anyaggal hozzáérjenek, amíg valamennyi komponens kellQképpen le nem hqlt.
- A sütés végén óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját, hagyva, hogy a forró levegQ vagy gQz fokozatosan távozzon, mielQtt a sütQbe nyúlna Amikor a készülék ajtaja zárva van, forró levegQ távozik a kezelQpanel feletti rácson keresztül. A szellQzQrács szellQzését ne akadályozza.
- Az edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyqt, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a fqtQelemeket.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékbe vagy annak közelébe: ezek lángra lobbanhatnak, ha a készüléket véletlenül bekapcsolja.
- A készülékben ne használjon melegítéshez vagy sütéshez zárt tartályokat. A zárt edény belsejében fejlQdQ nyomás hatására felrobbanhat, és a készülékben kárt tehet.
- Ne használjon mqanyagból készült edényeket.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Mindig legyen éber, amikor zsírban vagy olajban gazdag ételt süt.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket ételek zsírban/olajban sütése alatt.
- Ha alkoholos italokat használ az ételek elkészítésekor (pl. rum, konyak, bor), ne feledje, hogy az alkohol magas hQmérsékleten elpárolog. Ennek eredményeként az alkohol által kibocsátott gQzök az elektromos fqtQelemmel érintkezve belobbanhatnak.

A háztartási készülékek kiselejtezése
-

Les promotionsISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI PER L'USO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
61102000I.fm Page 167 Wednesday, September 14, 2005 4:22 PM ISTRUZIONI PER L USO PRIMA DI USARE L APPARECCHIO ......................... PAGINA 168 CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE .............................................................. PAGINA 168 PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI ............................ PAGINA 169 DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI .......... PAGINA 170 UTILIZZO DEL FABBRICATORE DI GHIACCIO E DEL DISTRIBUTORE D ACQUA ............................. PAGINA 173 FILT

AKM 901/02 NOTICES D EMPLOI TABLE DE CUISSON ...
AKM 901/02 NOTICES D EMPLOI TABLE DE CUISSON ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
)5 $.0 127,&(6' (03/2,7$%/('(&8,6621  )R\HUUDGLDQW‘  )R\HUUDGLDQW‘  )R\HUUDGLDQW‘ &216(,/63285/$3527(&7,21'( / (19,5211(0(17 eOLPLQDWLRQGHVHPEDOODJHV ‡ ‡ /DWDEOHGHFXLVVRQHVWpTXLSpHGHSODTXHVIR\HUVGH GLIIpUHQWVGLDPqWUHV8WLOLVH]GHVXVWHQVLOHVGHFXLVVRQ GRQWOHGLDPqWUHGXIRQGHVWpJDORXOpJqUHPHQW VXSpULHXUjFHOXLGHODSODTXHGXIR\HU /HVPDWpULDX[G HPEDOODJHVRQWHQWLqUHPHQWUHF\FODEOHV ' 87,/,6(5/$7$%/('(&8,6621 F

Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA " Ostamasi laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja seuraaviin tiloihin: - työpaikkojen, liikkeiden ja/tai toimistojen keittiötilat - maatilat - hotellit, motellit, loma-asunnot ja aamiaismajoitukset (yhden asiakkaan käyttöön). 1. Kun laite on purettu pakkauksesta, tarkista ettei se ole vaurioitunut ja että ovet sulkeutuvat tiiviisti. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa laitteen toimituksesta. 2. Ennen laitteen

S AWO 3565 PROGRAMÖVERSIKT 5019 301 05613
S AWO 3565 PROGRAMÖVERSIKT 5019 301 05613
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
3sv05613.fm Page 1 Monday, June 14, 2004 5:38 PM S AWO 3565 PROGRAMÖVERSIKT Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium, t.ex.: A. Stängd vattenkran  B. Rengör pumpen  C. Luckan låst  A B D. Programvalsratt E. Programfasvisare F. Start/Pausknapp G. Start/Pausindikator H. Indikator för återstående tid I. Reset-knapp J. Knapp för val av centrifugeringshastighet När en tillvalsfunktion väljs tänds

501960802156I.qxp:Layout 1
501960802156I.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO A. Comparto Frigorifero 1. Cassetto frutta e verdura 2. Ripiani e zona per ripiani 3. Gruppo termostato con luce 4. Balconcini 5. Mensola bottiglie 6. Fermabottiglie estraibile 7. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) 8. Bacinella ghiaccio 9. Controporta comparto a bassa temperatura B. Comparto a bassa temperatura presente se Zona più fredda Zona meno fredda Note: il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del

ISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI PER L'USO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ISTRUZIONI PER L USO PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO INSTALLAZIONE CONNESSIONI ELETTRICHE CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE PRECAUZIONI E AVVERTENZE GENERALI ACCESSORI DEL PIANO DI COTTURA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PIANO DI COTTURA VETROCERAMICO GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 46 PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO " Per utilizzare al meglio il vostro nuovo elettrodomestico, vi invitiamo a leggere attentam

Scarica
Scarica
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SCHEDA PRODOTTO I porte e dal posizionamento dell'apparecchio. L'impostazione della temperatura deve tenere conto di questi fattori. - Gli accessori dell'apparecchio non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. AVVIAMENTO DELL'APPARECCHIO Montare i distanziali (se in dotazione) sulla parte superiore del condensatore posto sulla parte posteriore dell'apparecchio. Il funzionamento si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo aver avviato l'appare

PRODUCT DESCRIPTION SHEET
PRODUCT DESCRIPTION SHEET
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKZ 531 DE AT BE GB FR NL GR PRODUCT DESCRIPTION SHEET RU 1. 2. Highest level 3. 4. 5. 6. 7. 8. First level Control panel Cooling fan (not visible) Fan operation switches on only when the oven and/or hob have reached a certain temperature, and may continue even after the appliance has been turned off, for a few minutes. Top heating element (can be lowered) Oven light Fan Circular heating element Bottom heating element (not visible) Oven cool door Oven functions table Function

Canon Sustainability Report 2007
Canon Sustainability Report 2007
01/12/2014 - www.canon.fr
Canon Sustainability Report 2007 Canon Sustainability Report 2007 For a Prosperous World and Sustainable S ociet y To Our Readers The Canon Sustainability Report is published annually to ensure accountability to Canon stakeholders by informing them of how our global business activities are helping to bring about a sustainable society. The report is also intended to promote two-way communication with stakeholders for the sake of further improving these activities. The report has been structured

???? 1
???? 1
21/11/2014 - www.samsung.com
TECHNICAL DATASHEET [EU] _2H 2013 Performer Range 1500mm / 26.0W / G13 / 150° / 4000K SAMSUNG ELECTRONICS LED Tube % Product Maker Samsung Electronics Model Code / EAN Code SI-L8T26115CEU / 8806085726468 Voltage AC 220~240V (50/60Hz) Power Consumption 26.0W Type of Lamp L-tube compatible with CCG Lamp Socket holder G13 2m 203 3m 90 [ ILLUMINANCE (lx) ] [unit : mm] L3 L2 L1 D1 813

Conditions générales – Offre de remboursement Electro ... - Epson
Conditions générales – Offre de remboursement Electro ... - Epson
09/03/2018 - www.epson.fr
Conditions générales  Offre de remboursement Electro Dépôt XP-520+MP Sous réserve du respect des présentes conditions générales, les clients des produits Epson désignés ci-après pourront prétendre une offre de remboursement différée sur l achat de ces produits auprès des revendeurs détaillants agréés Epson dont la liste est précisée ci-dessous. La promotion Achetez un multifonction Epson Expression Premium XP-520 et simultanément un multipack 26 ou 26XL entre le 6 janvie

DCP-J552DW - Brother
DCP-J552DW - Brother
25/07/2017 - www.brother.fr
DCP-J552DW L IMPRIMANTE MULTIFONCTION REDÉFINIE AVEC LE DCP-J552DW Bien plus connectée qu auparavant. B I E N V E N U E DA N S L  UN I V E R S D U P R I N T 3 . 0 OUBLIEZ VOS EXPÉRIENCES D IMPRESSION PASSÉES. CONNECTEZ-VOUS DIRECTEMENT À DROPBOX, EVERNOTE, PICASA ET SKYDRIVE SANS ALLUMER VOTRE PC. NUMÉRISEZ DIRECTEMENT VERS VOTRE APPAREIL MOBILE. IMPRIMEZ DEPUIS LE CLOUD OÙ QUE VOUS SOYEZ DANS LE MONDE. L IMPRIMANTE MULTIFONCTION REDÉFINIE AVEC LE DCP-J552DW. BIEN PLUS CONNECTÉE Q

EPSON®
EPSON®
25/11/2014 - www.epson.fr
EPSON® EXCEED YOUR VISION / Dépassez votre imagination TARIF Avril 2013 V1 mantes et Multifonctions Laser / Imprimantes matricielles impact / Imprimantes Jet d'Encre / Multifonctions Jet d'Encre / Imprimantes Arts Graphiques / Scanners / Assistants Photo personnels / Projecteurs multimédia / Systèmes et imprimante Les « tarifs unitaires ¬ HT » sont des tarifs de la base distributeurs avant remise. Les conditions de remise sont différentes suivant les classes tarifaires indiquées pour

Manuel d'utilisation
Manuel d'utilisation
03/04/2012 - www.vtech-jouets.com
OLE ÉDUCATIVE TACTIL CONS E Manuel d'utilisation Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière entretenir et renforcer leur désir d'apprendre. Chaque année, des enfants de plus en plus jeunes s'intéressent aux jeux vidéo. Toutefois, nous comprenons vos craintes sur le contenu de ces jeux, souvent inadapté l'âge de vos enfants. L'équipe Recherche et Développement VTech® a donc spéciale