fontos biztonsági tudnivalók veszély! figyelmeztetés - Orczy

Extrait du fichier (au format texte) :

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA NAGYON FONTOS
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni.
Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az Qket és másokat fenyegetQ lehetséges kockázatokra.
Minden biztonsági figyelmeztetést megelQz a veszély szimbólum és a következQ kifejezések egyike:

VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okozhat.

Minden biztonsági figyelmeztetés specifikusan részletezi a meglévQ potenciális kockázatot, és jelzi, hogyan kell a készülék helytelen használatából eredQ sérülés, kár és
áramütés kockázatát csökkenteni. Gondosan tartsa be a következQ utasításokat:
- A készüléket le kell választani az elektromos táphálózatról bármilyen üzembe helyezési munka végzése elQtt.
- A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági elQírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve nem cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az a mqvelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
- Az elQírások értelmében a készüléket földelni kell.
- A elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie a helyére beszerelt készüléknek a hálózati aljzathoz történQ csatlakoztatásához.
- Az érvényes biztonsági elQírások betartása érdekében a beszereléshez fel kell használni egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezQtávolságú megszakító
kapcsolót.
- Ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- Ne húzza az elektromos kábelt, ha le kívánja választani a készüléket a hálózatról.
- A üzembe helyezést követQen az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- Ne érjen a készülékhez semmilyen nedves testrészével, és ne használja mezítláb.
- A készülék kizárólag háztartási ételkészítQ berendezésként történQ használatra készült. Minden más típusú felhasználása tilos (pl. helyiségek fqtése).
A gyártó a kezelQszervek helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelQsséget nem vállal.
- A készüléket bármilyen fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élQ, illetve kellQ tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezQ
személyek (beleértve a gyerekeket) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelQs személy felügyelete alatt teszik, vagy ha ilyen személyek a készülék használatára nézve instrukciókat adtak.
- Használat közben a készülék hozzáférhetQ részei nagyon felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell tartani a készüléktQl, és felügyelettel kell gondoskodni arról, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A használat alatt és azt követQen be érintse meg a készülék fqtQelemeit vagy belsQ felületeit - égésveszély. Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabokkal vagy más gyúlékony anyaggal hozzáérjenek, amíg valamennyi komponens kellQképpen le nem hqlt.
- A sütés végén óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját, hagyva, hogy a forró levegQ vagy gQz fokozatosan távozzon, mielQtt a sütQbe nyúlna Amikor a készülék ajtaja zárva van, forró levegQ távozik a kezelQpanel feletti rácson keresztül. A szellQzQrács szellQzését ne akadályozza.
- Az edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyqt, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a fqtQelemeket.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékbe vagy annak közelébe: ezek lángra lobbanhatnak, ha a készüléket véletlenül bekapcsolja.
- A készülékben ne használjon melegítéshez vagy sütéshez zárt tartályokat. A zárt edény belsejében fejlQdQ nyomás hatására felrobbanhat, és a készülékben kárt tehet.
- Ne használjon mqanyagból készült edényeket.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Mindig legyen éber, amikor zsírban vagy olajban gazdag ételt süt.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket ételek zsírban/olajban sütése alatt.
- Ha alkoholos italokat használ az ételek elkészítésekor (pl. rum, konyak, bor), ne feledje, hogy az alkohol magas hQmérsékleten elpárolog. Ennek eredményeként az alkohol által kibocsátott gQzök az elektromos fqtQelemmel érintkezve belobbanhatnak.

A háztartási készülékek kiselejtezése
-

Les promotionsPL TABELA PROGRAMÓW 5019 312 11174
PL TABELA PROGRAMÓW 5019 312 11174
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PL TABELA PROGRAMÓW A. Programator B. Przyciski wyboru funkcji C. Przycisk Temperatura D. Przycisk Opóznienie startu E Przycisk Prêdko[ wirowania F. Przycisk Start(Pauza) G. Przycisk Anulowanie/Wypompowanie H. Wy[wietlacz I. Przycisk Ulubione Wskaznik fazy programu Wskaznik Drzwiczki otwarte Program TemperaEtykiety tura Mieszane Biale Jasne B G Bawelniane Ciemne Pranie Û wstepne Pralka jest wyposa|ona w ró|ne automatyczne funkcje zabezpieczajce, któ

I 5019 512 10099 SCHEDA PROGRAMMI
I 5019 512 10099 SCHEDA PROGRAMMI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
I SCHEDA PROGRAMMI A. Manopola Programmatore B. Tasto Avvio ritardato C. Indicatore delle fasi del programma (sopra la linea) Spie Avvio ritardato (vicino a linea) D. Manopola Selettore Centrifuga E. Tasto Avvio/Pausa F. Tasto Annulla G. Spia Apertura porta C I La lavatrice è dotata di fumzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.: H. Spia Service I. Spia Ingresso acqua J.

pobierz (159.9 KB) - VideoTesty.pl
pobierz (159.9 KB) - VideoTesty.pl
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PL AKT 797 KARTA KATALOGOWA URZDZENIA 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ruszty zdejmowane Palnik pomocniczy Palnik [redni Palnik szybki Palnik [redni Palnik 4-pier[cieniowy PokrtBo regulacji palnika pomocniczego PokrtBo regulacji palnika [redniego PokrtBo regulacji palnika szybkiego PokrtBo regulacji palnika [redniego PokrtBo regulacji palnika 4-pier[cieniowego PL OBLIGATORYJNE WYMIARY I ODLEGAOZCI (mm) Oznakowanie Kurek zamknity PBomieD maksymalny PBomieD minimal

Tabela 5019 396 01967 ADG 9995
Tabela 5019 396 01967 ADG 9995
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Tabela Guia de referência rápida ANTES DE LIGAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ, LEIA ATENTAMENTE ESTE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA E AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM! O PAINEL DE CONTROLO DESTA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA É ACTIVADO PREMINDO QUALQUER BOTÃO EXCEPTO O BOTÃO CANCEL/OFF. PARA POUPAR ENERGIA, O PAINEL DE CONTROLO DESACTIVA-SE AUTOMATICAMENTE AO FIM DE 30 SEGUNDOS SE NÃO SE INICIAR NENHUM CICLO. SELECTOR DE PROGRAMAS Prima (repetidamente) o botão Programas até que o indicador do programa

Oven Electrical
Oven Electrical
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL AKZM 8910/IXL 0.91 73 0.70

Istruzioni per l'uso M 542 M 562
Istruzioni per l'uso M 542 M 562
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Istruzioni per l uso M 542 M 562 1 CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE Imballo Il materiale d imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo. Prodotto Il prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile. Rottamatelo seguendo le nor

Scarica
Scarica
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
3it53241b.fm5 Page 20 Friday, April 11, 2003 12:25 PM ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI USARE IL PIANO DI COTTURA CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PULIZIA E MANUTENZIONE GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONE 20 3it53241b.fm5 Page 21 Friday, April 11, 2003 12:25 PM PRIMA DI USARE IL PIANO DI COTTURA Queste istruzioni sono valide solamente per i Paesi le cui sigle di destinazione sono riportate

Oven Electrical
Oven Electrical
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL AKZM 8350/IXL 0.91 73 0.70

ST2FABNE2
ST2FABNE2
18/06/2012 - www.smeg.fr
ST2FABNE2 années '50 Lave-vaisselle tout intégrable, années 50, 60 cm, orbital, noir Classe énergétique A+++A EAN13: 8017709166915 Porte galbée avec poignée chromée Capacité 13 couverts 5 programmes + 4 programmes rapides: Trempage, Verres, ECO, Auto 60-70, Super (avec option Quick Time: Rapide 27 min, ECO rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 5 températures 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C Bandeau de commande inox avec afficheur pour départ différé Témoins lumineux: sel et

Fiche produit Sony : 25/1237478587125.pdf
Fiche produit Sony : 25/1237478587125.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
Prêt À VIVrE lEs sEnsatIons 3D CHEZ VoUs ? 300 (1) Du 1er Juin au 3 Août 2010 e remboursés pour l'achat d'un lecteur ou d'un Home Cinéma Blu-ray 3D et d'un TV BRAVIA 3D Achat d'un lecteur ou d'un Home Cinéma Blu-ray 3D : BDV-F500 ou BDV-F700 ou BDP-S570 ou BDP-S470 et d'un TV BRAVIA 3D : KDL-40HX800 ou KDL-46HX800 ou KDL-46HX900 ou KDL-52HX900 ou KDL-60LX900. (1) Un monde créé par Sony OFFRE SONY/TV 3D - 300 REmbOuRSéS Modalités de l'offre Pour l'achat d'un lecteur ou d'un Home Ciném

Fiche produit
Fiche produit
02/02/2017 - www.tole-perforee-sur-mesure.com
FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES www.tole-perforee-sur-mesure.com TÔLE PERFORÉE CHENAL CATÉGORIE : TEXTURE & GRAVURE RÉFÉRENCE : DPM 10130 PERFORATION: Trous carrés de 5 mm de côtés en disposition aléatoire VIDE 27 % COURANT: 2000 X 1000 mm BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm MATIÈRE Acier noir | Acier galva Acier inox | Aluminium Sur demande: - bronze, laiton, cuivre - peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm Délai de production: 10 j

Prêt Admirez Feu
Prêt Admirez Feu
12/03/2012 - www.nikon.fr
Caractéristiques de l'appareil photo numérique Nikon COOLPIX L1 Préparez-vous voir la différence avec le zoom 5x 38 mm Type: Pixels effectifs: Capteur DTC: Tailles d'image: Grâce sa plage de focales 38-190 mm*, l'objectif ZoomNikkor 5x de haute qualité vous permet aussi bien de réaliser des portraits attrayants que d'effectuer des prises de vues de paysages très larges. * équivalent en format 24x36 190 mm Réalisez des prises de vues avec La résolution de 6,2 mégapixels effectifs

Samsung's Authorized Reseller Benefits Program For TV ...
Samsung's Authorized Reseller Benefits Program For TV ...
21/11/2014 - www.samsung.com
Samsung's Authorized Reseller Benefits Program For TV, Blu-ray, DVD players and Home Theater Purchasing Samsung products from an authorized reseller qualifies you for very important benefits: " The most up to date Samsung product information and individual promotional offers. " Products purchased from authorized Samsung resellers are eligible for Samsung s 1 year limited warranty coverage in the event the product may require warranty service. " Knowledge that the products were purchased by trus

LC-70LE835E-Téléviseur LCD > 46 pouces - Sharp Electronics
LC-70LE835E-Téléviseur LCD > 46 pouces - Sharp Electronics
11/03/2012 - www.sharp.fr
LC-70LE835E · Taille d'écran 177 cm (70") · Dalle Full HD X-gen, technologie Quattron (1920 x 1080 x 4) et LCD high speed · Tuner TNT HD et Satellite (DVB-T / DVB-C / DVB-S), MPEG2 / MPEG4 H.264 · TV LCD 3D rétroéclairage Full LED · Technologie Scanning Backlight 200 avec antisaccade · Portail TV connectée AQUOS NET + 2.0 · Lecteur multimédia via USB, réseau domestique via DLNA et fonction time shift via USB La série Quattron LE835 intègre les toutes dernières technologies dév