fontos biztonsági tudnivalók veszély! figyelmeztetés - Orczy

Extrait du fichier (au format texte) :

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA NAGYON FONTOS
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni.
Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az Qket és másokat fenyegetQ lehetséges kockázatokra.
Minden biztonsági figyelmeztetést megelQz a veszély szimbólum és a következQ kifejezések egyike:

VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okozhat.

Minden biztonsági figyelmeztetés specifikusan részletezi a meglévQ potenciális kockázatot, és jelzi, hogyan kell a készülék helytelen használatából eredQ sérülés, kár és
áramütés kockázatát csökkenteni. Gondosan tartsa be a következQ utasításokat:
- A készüléket le kell választani az elektromos táphálózatról bármilyen üzembe helyezési munka végzése elQtt.
- A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági elQírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve nem cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az a mqvelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
- Az elQírások értelmében a készüléket földelni kell.
- A elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie a helyére beszerelt készüléknek a hálózati aljzathoz történQ csatlakoztatásához.
- Az érvényes biztonsági elQírások betartása érdekében a beszereléshez fel kell használni egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezQtávolságú megszakító
kapcsolót.
- Ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- Ne húzza az elektromos kábelt, ha le kívánja választani a készüléket a hálózatról.
- A üzembe helyezést követQen az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- Ne érjen a készülékhez semmilyen nedves testrészével, és ne használja mezítláb.
- A készülék kizárólag háztartási ételkészítQ berendezésként történQ használatra készült. Minden más típusú felhasználása tilos (pl. helyiségek fqtése).
A gyártó a kezelQszervek helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelQsséget nem vállal.
- A készüléket bármilyen fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élQ, illetve kellQ tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezQ
személyek (beleértve a gyerekeket) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelQs személy felügyelete alatt teszik, vagy ha ilyen személyek a készülék használatára nézve instrukciókat adtak.
- Használat közben a készülék hozzáférhetQ részei nagyon felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell tartani a készüléktQl, és felügyelettel kell gondoskodni arról, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A használat alatt és azt követQen be érintse meg a készülék fqtQelemeit vagy belsQ felületeit - égésveszély. Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabokkal vagy más gyúlékony anyaggal hozzáérjenek, amíg valamennyi komponens kellQképpen le nem hqlt.
- A sütés végén óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját, hagyva, hogy a forró levegQ vagy gQz fokozatosan távozzon, mielQtt a sütQbe nyúlna Amikor a készülék ajtaja zárva van, forró levegQ távozik a kezelQpanel feletti rácson keresztül. A szellQzQrács szellQzését ne akadályozza.
- Az edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyqt, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a fqtQelemeket.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékbe vagy annak közelébe: ezek lángra lobbanhatnak, ha a készüléket véletlenül bekapcsolja.
- A készülékben ne használjon melegítéshez vagy sütéshez zárt tartályokat. A zárt edény belsejében fejlQdQ nyomás hatására felrobbanhat, és a készülékben kárt tehet.
- Ne használjon mqanyagból készült edényeket.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Mindig legyen éber, amikor zsírban vagy olajban gazdag ételt süt.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket ételek zsírban/olajban sütése alatt.
- Ha alkoholos italokat használ az ételek elkészítésekor (pl. rum, konyak, bor), ne feledje, hogy az alkohol magas hQmérsékleten elpárolog. Ennek eredményeként az alkohol által kibocsátott gQzök az elektromos fqtQelemmel érintkezve belobbanhatnak.

A háztartási készülékek kiselejtezése
-

Les promotionsRO PLITA PE GAZ ÎNCORPORABILA
RO PLITA PE GAZ ÎNCORPORABILA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO PLIT PE GAZ ÎNCORPORABIL RU - INSTRUCbIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANbA Acest manual _i aparatul în sine furnizeaz informacii importante legate de siguranc, care trebuie citite _i respectate întotdeauna. - Acesta este simbolul de atencionare, referitor la siguranc, care alerteaz utilizatorii cu privire la potencialele pericole la care sunt expu_i ei în_i_i _i ceilalci. Toate informaciile referitoare la siguranc sunt precedate de simbolul de atencionare _i d

Scarica
Scarica
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GUIDA RAPIDA C D E F G H I L D M E F N G H O P Q R I L M N O Funzione 6th Sense Fresh Control Permette di raggiungere rapidamente le condizioni di A conservazione ottimali per quanto riguarda la temperatura e B l umidit all interno dell apparecchio. Perché funzioni correttamente, é necessario che anche la C ventola sia attiva. Spegnimento allarmi acustici (Stop Alarm) Per disattivare i segnali acustici premere brevemente il pulsante . N

501971001136_F.qxp:Layout 1
501971001136_F.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Mode d emploi Informations importantes pour la sécurité 4 Installation 8 Conseils pour la protection de l'environnement 9 Déclaration de conformité CE 9 Diagnostic des pannes 9 Service Après-vente 10 Nettoyage 10 Entretien 11 Instructions pour l'utilisation du four 12 Tableau de description des fonctions 23 Tableau de cuisson 25 Tableau des recettes testées 28

ISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI PER L'USO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ISTRUZIONI PER L USO PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO INSTALLAZIONE CONNESSIONI ELETTRICHE CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE PRECAUZIONI E AVVERTENZE GENERALI ACCESSORI DEL PIANO DI COTTURA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PIANO DI COTTURA VETROCERAMICO GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 46 PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO " Per utilizzare al meglio il vostro nuovo elettrodomestico, vi invitiamo a leggere attentam

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ART 868/A+ 290 193 L 2010/1060 0 L 37 dB

Comment utiliser l'appareil
Comment utiliser l'appareil
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Comment utiliser l appareil Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d emploi. Allumez l appareil Sélectionnez, mémorisez et versez le détergent Appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT. (La première fois que vous mettez le lave-vaisselle en marche et en cas d utilisation de détergent d un autre A BC type) 1. Sélectionnez le troisième programme en haut du tableau correspondant. 2. Appuyez environ 7 secondes sur la touche Départ jusqu  modifie

prima di usare l'apparecchio consigli per la salvaguardia ...
prima di usare l'apparecchio consigli per la salvaguardia ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRIMA DI USARE L APPARECCHIO " L apparecchio che avete acquistato è stato sviluppato per essere impiegato in ambito domestico ed anche: - nelle aree cucina di luoghi di lavoro, negozi e/o uffici - nelle fattorie - in hotels, motels, residences, bed & breakfast ad uso del singolo cliente. Per utilizzare al meglio il vostro apparecchio, vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni per l uso, in cui troverete la descrizione del prodotto e consigli utili. Conservare queste istruzioni per fu

FICHA DE PRODUTO FRIGORÍFICOS E CONGELADORES
FICHA DE PRODUTO FRIGORÍFICOS E CONGELADORES
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FICHA DE PRODUTO FRIGORÍFICOS E CONGELADORES MARCA WHIRLPOOL CÓDIGO COMERCIAL WBA33992 NFC IX CATEGORIA Combinação frigorífico/ congelador CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A++ Consumo de Energia 244 kWh por ano, com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo de energia depende das condições de utilização do aparelho e da sua localização. CAPACIDADE DO CONGELADOR 97 l NÚMERO DE ESTRELAS 4 CAPACIDADE DO FRIGORÍFICO 218 l COMPARTIMENTO ESPECIAL DE TEMPERATURA 0°

page 1
page 1
11/03/2012 - www.sharp.fr
D O S S I E R D E P R E S S E NOVEMBRE 2009 Avec sa nouvelle gamme de purificateurs, Sharp donne un air pur tous les espaces de vie Aujourd'hui, les Français se soucient de leur santé et de celle de leurs proches. Ils sont de plus en plus attentifs leur alimentation, leur mode de déplacement, leur hygiène de vie ou bien la quantité d'eau consommée... Mais peu encore se préoccupent de l'air qu'ils respirent. A tort, surtout quand on sait que l'on respire 22 000 fois par jour... A l'

MacBook 13" Guide de l'utilisateur
MacBook 13" Guide de l'utilisateur
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
F3626M42.book Page 1 Wednesday, April 5, 2006 2:17 PM MacBook Guide de l utilisateur Contient des informations sur la configuration, l extension et le dépannage de votre MacBook F3626M42.book Page 2 Wednesday, April 5, 2006 2:17 PM K Apple Computer, Inc .Mac est une marque de service d Apple Computer, Inc. © 2006 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés. En application des lois et conventions en vigueur, aucune reproduction totale ni partielle du manuel n est autorisée, sauf consentem

TG-320 - OLYMPUS LEARN CENTER
TG-320 - OLYMPUS LEARN CENTER
07/09/2018 - www.olympus.fr
APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE TG-320 Manuel d instructions %Ï Nous vous remercions d avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. %Ï Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer votre appareil avant de commencer prend

LC-32LE430E-Téléviseur LCD 26 -32 pouces - Sharp Electronics
LC-32LE430E-Téléviseur LCD 26 -32 pouces - Sharp Electronics
11/03/2012 - www.sharp.fr
LC-32LE430E TAILLE D'ÉCRAN 80 CM (32") DALLE HD READY (1366 X 768) TUNER TNT HD, MPEG2 / MPEG4 H.264 TV LCD DESIGN ET FIN À RÉTROÉCLAIRAGE LED EDGE LECTEUR MULTIMÉDIA VIA USB (MUSIQUE, PHOTO ET VIDÉO), CERTIFIÉ DIVX+ HD Conçue partir de la technologie LED Sharp, la série AQUOS LE430 s'intègre tout type d'intérieur grâce son design fin et élégant. Son lecteur multimédia intégré vous permet de connecter une clé USB ou un disque dur et de lire vos photos, votre musique et m

Carnet de recettes - Kyocera
Carnet de recettes - Kyocera
30/05/2018 - www.kyocera.fr
Carnet de recettes Tarte au Potimarron LES INGRÉDIENTS " " " " " " " " " " 150 gr de farine 70 gr de beurre 1 cc de sel rose de l Himalaya 1cc de poivre noir 2 cc de sucre 50 60 ml d eau 500 gr de potimarron 1 piment rouge 2 cs d huile d olive 1 cs de persil haché LA RECETTE ðØ ðØ ðØ ðØ ðØ ðØ ðØ Préparer la pâte en pétrissant la farine, le sel, l eau et le beurre, l étaler finement sur votre plan de travail fariné et l abaisser dans un moule. Épépiner le potimarro

HT-SL70/SL75 Operation-Manual Quick-Start-Guide FR
HT-SL70/SL75 Operation-Manual Quick-Start-Guide FR
11/03/2012 - www.sharp.fr
FRANÇAIS Imprimé en Malaisie 11K R MW 1 Guide de Démarrage Rapide HT-SL70 / HT-SL75 SYSTÈM BARRE DE SON HOME CINÉMA Accessoires Ce produit dispose de la fonction HDMI CEC (Consumer Electronics Control) qui vous permettra d'utiliser la télécommande de votre téléviseur pour allumer / éteindre et régler le volume de ce produit. Connexion recommandée : Votre type de téléviseur HDMI (avec Voie de Retour Audio) avec HDMI Téléviseur HDMI sans CEC & ARC ou téléviseur sans HDMI Fonction